Sprawdź, w jaki sposób pomagamy skazanym

Znajdź zatrudnienie z serwisem

Osoby skazane prawomocnymi wyrokami, które zakończyły już odbywanie kary pozbawienia wolności mogą aplikować o pracę za pośrednictwem naszego Serwisu.

Pomoc postpenitencjarna

Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać.

WSPIERAMY RODZINĘ

Lata 2021-2023 to czas pilotażowo wprowadzonego programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny. Oferujemy wsparcie prawne, psychologiczne, seksuologiczne, doradczo-zawodowe każdej Rodzinie uwikłanej w przemoc domową, uzależnienia, pętle kredytowe, w konflikcie z prawem, w sprawach cywilnych, przy przestępstwach niealimentacji…

Dbamy o bezpieczeństwo publiczne!

„Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” to działania zmniejszające zjawisko tzw. recydywy, czyli powrotności osób karanych do przestępstwa. Mniej czynów zabronionych, to mniej ofiar, mniej szkód. Bezpieczniejsze środowisko…

nasze działania

Stowarzyszenie działa w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki oraz zapobiegania zjawisku recydywy poprzez uczestnictwo w procesie readaptacji osób pozbawionych wolności i wsparcie ich rodzin poprzez rozwijanie kompetencji przydatnych w dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po wykonaniu kary. Stowarzyszenie obejmuje Rodzinę pełną ochroną prawną, psychologiczną, doradczo-zawodową.

Napisz do nas

Zostań Wolontariuszem

Każdy posiada jakieś umiejętności, wiedzę lub doświadczenie, wykorzystaj je działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego. Wstąp do Służby Wolontariackiej Stowarzyszenia. Złóż swoją aplikację pod tym adresem.

Pro Civium w 2022

Wiedza-Edukacja-Resocjalizacja

Studenci ponad 20. uczelni od 2019 roku odbywają w Stowarzyszeniu praktyki zawodowe. W sumie, do grudnia 2021 roku praktyki zawodowe zrealizowało w organizacji prawie 300 studentów. Trwa III edycja Projektu.

przeMOC w RODZINIE

Kampania społeczna zapobiegająca zjawisku przemocy w rodzinie, realizowana przy wsparciu kampanii medialnej oraz Polskiej Policji, przy udziale finansowym Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Praca dla Skazanych

Projekt wspierający aktywizację zawodową osób pozbawionych wolności we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, pod patronatem Business Centre Club, zapewniający skazanym miejsca pracy po wykonaniu kary

Porozmawiaj z Bliskimi

Projekt wspierający osadzonych w podtrzymaniu kontaktów z rodziną jako podstawową komórką społeczną zapobiegającą zjawisku recydywy. Od 3 lat wspieramy rodziny we współpracy z jednostkami penitencjarnymi.

Wydawnictwo

Czasopismo poruszające problemy wykluczenia społecznego i readaptacji społecznej w szerokim aspekcie psychologicznym, prawnym, pedagogicznym i doradczo-zawodowym.

Wsparcie dla Rodzin w sytuacji izolacji

Pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych nasi psycholodzy, doradcy zawodowi i prawnicy przygotowują pierwszy w Polsce podręcznik dla rodzin osób wchodzących w konflikt z prawem (zatrzymanie, aresztowanie, osadzenie, zwolnienie).

Zapobiegamy zjawisku recydywy

Projekt „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” realizowany jest od trzech lat. Swoimi oddziaływaniami wsparł prawie 3000 osób.

Art. 42 kkw

Wraz z Wydziałami i Katedrami Prawa kilku ośrodków akademickich w kraju i przy wsparciu znanych komentatorów prawa pracujemy nad zmianą przepisu wynikającego z art. 42 kkw. Społeczeństwo powinno posiadać aktywny udział w procesie readaptacji skazanych.

Skazani na Krew

Wraz z warszawskim Zarządem Polskiego Czerwonego Krzyża przygotowujemy zmiany legislacyjne umożliwiające osobom pozbawionym wolności honorowe oddawanie krwi.

Poradnik antyprzemocowy

Psycholodzy i prawnicy Stowarzyszenia przygotowują podręcznik wsparcia dla osób zagrożonych przemocą domową lub dotkniętych bezpośrednio tym zjawiskiem.

Aktywny Wolontariat

Stawiamy na rozwój osobisty, zawodowy i społeczny wolontariuszy. Kreujemy właściwe postawy obywatelskie, wspieramy ruchy pro publico bono.

0
Jest nas
0
Rozwiązane sprawy
0
Realizowanych Projektów
0
Działamy od

Newsroom

Menu