Poszukujemy Wolontariuszy

… do realizacji Programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”
W szczególności poszukujemy (1):
 • I Prawników (2) w zakresie:
  1. Dotyczy beneficjentów Programu:
  a) przygotowania analiz prawnych
  b) opracowywania pism procesowych
  c) udzielania pomocy w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w karze, przepustek (za pośrednictwem Stowarzyszenia, portalu internetowego /projekt-portal /nasz-projekt-2019 i gazety dla osadzonych)
  2. Dotyczy Stowarzyszenia:
  a) opracowania/prowadzenia kampanii instytucjonalnej w przedmiocie:
  – ujednolicenia orzecznictwa sądów penitencjarnych dotyczącego warunkowego przedterminowego zwolnienia
  – utrzymania dotychczasowego status quo w przedmiocie funkcjonowania systemu przepustkowego dla osadzonych z podgrupą kwalifikacyjną P2P, P3P, R3P https://publicystyka.ngo.pl/wiezien-na-przepustce
 • II Psychologów(2), Psychiatrów(2), Seksuologów(2), Stomatologów(2)
  w zakresie:
  1. Dotyczy beneficjentów Programu:
  a) udzielania porad ułatwiających właściwe funkcjonowanie skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności w związku, w rodzinie, lokalnej społeczności, miejscu pracy i w lokalnym środowisku (za pośrednictwem Stowarzyszenia, portalu internetowego i gazety dla osadzonych) https://publicystyka.ngo.pl/skazany-z-seksuologiem
  2. Dotyczy Stowarzyszenia:
  a) opracowania/prowadzenia kampanii społecznej (w tym medialnej) na temat potrzeby rozszerzenia zakresu oddziaływań penitencjarnych o aspekt funkcjonowania skazanego po opuszczeniu zakładu karnego w związku, w rodzinie, środowisku, miejscu pracy, w kontaktach z instytucjami, jako skutecznego elementu zapobiegania powrotowi do przestępstw (recydywie)
  b) edukowania kadry penitencjarnej Służby Więziennej w nabyciu umiejętności właściwego przygotowania skazanego do powrotu w społeczne ramy z akcentem na aspekt psychologiczny, zdrowotny
 • III Kuratorów(2), trenerów zawodowych, pracowników instytucji, lokalnych społeczników, nauczycieli, szczególnie języków obcych(2),
  w zakresie:
  1. Dotyczy beneficjentów Programu:
  a) przygotowania cyklu szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje skazanych w związku z powrotem na rynek pracy
  b) pomocy w nabyciu umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania po zakończeniu odbywania kary
  2. Dotyczy Stowarzyszenia:
  a) wykonania nadzoru społecznego nad jakością, częstotliwością, dostępnością, rodzajem i efektywnością organizowanych/prowadzonych dla osób skazanych przez podmioty zewnętrzne kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • IV Przedstawicieli innych zawodów oraz wykształcenia, studentów, ludzi z pomysłami, osoby sprawnie posługujące się językami obcymi, wszystkich z chęcią działania/realizowania się w dziedzinie resocjalizacji sprawców przestępstw, a w szczególności zapobiegania zjawisku recydywy, w zakresie:
  1) Dotyczy Stowarzyszenia:
  a) wykonywania czynności biurowo-administracyjnych (np. kontakt z urzędami)
  b) pozyskiwania funduszy, darowizn i innych prawem przewidzianych środków finansowych na cele organizacji
  c) opieki nad wyznaczonymi modułami Programu (Liderzy)
  d) prowadzenia kampanii medialnej – informacyjnej
  e) projektowania/grafiki/aktywności w mediach społecznościowych
  f) kontaktów z instytucjami i organizacjami zagranicznymi
  https://publicystyka.ngo.pl/po-co-dla-kogo-i-jak-ma-dzialac

Dołącz do naszego zespołu!
Wyślij zgłoszenie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem?

Zasady Współpracy w Formule Wolontariatu

1. Osoba zainteresowana Wolontariatem (Kandydat) (3) kieruje swoją aplikację do Koordynatora ds. Służby Wolontariackiej za pośrednictwem adresu sekretariat@postpenit.pl

2. Warunkiem wzięcia pod uwagę przesłanej aplikacji (4) jest zawarcie w niej następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, aktualnie wykonywany zawód oraz wskazanie zakresu, w którym Kandydat chciałby działać (z wymienionych lub własna propozycja) i informacji o dotychczas korzystających (5) z Wolontariatu Kandydata oraz oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych Kandydata

3. Po przeanalizowaniu aplikacji nasz przedstawiciel skontaktuje się z Kandydatem telefonicznie w celu omówienia ewentualnego zakresu współpracy. (6)

4. Po uzgodnieniu zakresu Wolontariatu Kandydat otrzyma projekt Porozumienia Wolontariackiego do podpisu (7). Z chwilą podpisania dokumentu Wolontariusz może rozpocząć swoją działalność.

5. Wolontariusz otrzymuje (8) plastikowy identyfikator oraz adres email, którym posługuje się w trakcie trwania Porozumienia.

Uwagi i Objaśnienia

(1) Wolontariat może mieć charakter bezpośredniego kontaktu z beneficjentami Programu lub wyłącznie za pośrednictwem Stowarzyszenia. Wg uznania Wolontariusza.

(2) Do Porozumienia Wolontariackiego należy załączyć kopię dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

(3) Kandydat/Wolontariusz musi mieć ukończone 21 lat.

(4) Ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w realizacji Programu Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie na aplikacje złożone zgodnie z podanymi wytycznymi, w terminie do 14. dni od daty otrzymania aplikacji.

(5) Korzystający to znaczy organizacja, instytucja, firma, na rzecz której Kandydat świadczył wcześniej usługę wolontariacką.

(6) Ze względu na fakt, że członkowie Stowarzyszenia wykonują własną pracę zawodową kontakt telefoniczny może nastąpić w dni wolne od pracy lub/i w godzinach popołudniowych.

(7) Porozumienie Wolontariackie przesyłamy do uzgodnienia w formie elektronicznej. Po jego zaakceptowaniu przez strony Stowarzyszenie przesyła 2 podpisane egzemplarze na adres Wolontariusza. Jeden podpisany egzemplarz Wolontariusz odsyła do siedziby Stowarzyszenia.

(8) Adres poczty elektronicznej (nazwisko@postpenit.pl) Wolontariusz otrzymuje niezwłocznie po dostarczeniu podpisanego Porozumienia. Identyfikator w przypadku przesłania wraz z aplikacją zdjęcia legitymacyjnego i wyrażenia w Porozumieniu zgody na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska w działalności na rzecz Stowarzyszenia.