Zindywidualizowana strategia

Wszelkie działania organizacji zapobiegające zjawisku recydywy, a realizowane w ramach Programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” polegają na zwiększaniu kompetencji środowiska rodzinnego osadzonych w ich dalszej socjalizacji po wykonaniu kary. Stowarzyszenie wierzy, i potwierdza to praktyka systemów penitencjarnych Holandii, Belgii, czy państw skandynawskich, że Rodzina w procesie prawidłowej readaptacji skazanego jest czynnikiem najistotniejszym. To do niej wraca skazany i to od niej, w dużej mierze zależy, czy i jak szybko karany wróci na drogę wykolejenia społecznego. Organizacja opracowała więc system nazwany Vice Versa – nasi specjaliści z zakresu prawa bezpłatnie wspierają osadzonych w ich staraniach o np. uzyskanie warunkowego zwolnienia, a w zamian ich bliscy – uczestniczą w oddziaływaniach podnoszących przedmiotowe kompetencje.

– Zaznaczam, żadnego automatyzmu tu nie ma. – podkreśla Izabela Jarczewska, Prezes Zarządu. – Najpierw badamy jaką opinie ma osadzony w jednostce, jakie łączą go relacje z rodziną, jego stosunek do popełnionych czynów, itd… Jeśli tzw. prognoza penitencjarna jest pozytywna możemy pomóc.

Stosowane jak dotąd oddziaływania podejmowane względem rodzin skazanych nie były jednak zindywidualizowane. Owszem nad przygotowaniem audycji, filmów, czy innych form nowoczesnego przekazu czuwali specjaliści z różnych dziedzin, ale dogłębna analiza rzeczywistych potrzeb, a przede wszystkich różnic w tych potrzebach, postawiła przez Pro Civium nowe wyzwanie. 

– To nie jest tak, że się ma pomysł na pewne działanie i od razu wszystko wychodzi jak należy, wszyscy wiedzą, co i jak robić i podejmowane rozwiązania są najlepsze – dodaje Izabela Jarczewska. – Przynajmniej u nas to tak nie wygląda. To proces. Ewolucja, nie rewolucja. Sami ciągle się uczymy tych ludzi, ich rodzin. Zdobywamy doświadczenie, wspieramy się wiedzą naukową, szczególnie naszych współpracowników z poznańskiego UAM.

Nowa strategia

W jej ramach oddziaływania organizacji mają zostać zindywidualizowane do konkretnych i rozpoznanych potrzeb rodzin osadzonych. Będzie się to również wiązać ze zwiększeniem ich aktywności. Stowarzyszenie przeszkoli, a następnie wyznaczy tzw. edukatorów, którzy będą i w kontakcie z rodzinami i jednocześnie czuwać nad prawidłowym przebiegiem realizowanych oddziaływań. Środowisko rodzinne skazanego boryka się z wieloma, różnymi problemami. Od uzależnień, współuzależnień, po niską samoocenę, bierność zawodową, brak kompetencji społecznych, nawet w tak podstawowych obszarach jak kontakty instytucjonalne, umiejętność odnalezienia się w środowisku lokalnym, zawodowym, itd. Po rozpoznaniu i określeniu występujących problemów, dzięki współdziałaniu specjalistów z różnych dziedzin każdorazowo opracowany zostanie zindywidualizowany program wsparcia rodziny.

– To duże przedsięwzięcie, bardzo odpowiedzialne i wymagające dobrej logistyki i udziału specjalistów, szczególnie z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i doradztwa zawodowego. Na tym etapie działalności organizacji jesteśmy w stanie podjąć się tego wyzwania – mówi Jarczewska.

Stowarzyszenie ma świadomość, że z jednej strony przeciera nowy szlak, dotąd niezagospodarowany w przestrzeni społecznej, z drugiej indywidualizacja oddziaływań, to pojęcie doskonale znane resocjalizatorom w kontekście osób pozbawionych wolności. Tym razem chodzi jednak o rodziny skazanych, które w przeciwieństwie do osadzonych do niczego nie są zobligowane, a nadto obarczone trudami codzienności, a zatem mniej podatne na zaplanowane oddziaływania.

– Wiemy, że panie muszą na co dzień stawić czoła samotnemu wychowaniu dzieci, problemom finansowym, problemom związanym z sytuacją izolacji partnera, ale wiemy również, że są dzielne i nie chcą by ich mężowie, bracia, synowie znowu trafili do więzienia. Będą więc aktywnie współpracować i na tym opieramy naszą nową strategię – dodaje Prezes Stowarzyszenia.

Poprzedni wpis
Walne Zgromadzenie i zmiany w Programie
Następny wpis
Stowarzyszenie w profilaktyce raka piersi
Menu