Zespół ds. Obsługi Beneficjentów

Witaj nowy Wolontariuszu!

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium niezbędnych informacji, które pomogą Ci w sposób właściwy oraz zrozumiały rozpocząć współpracę z Zespołem.

Stowarzyszenie podzielone jest na zespoły. W ramach zespołów działają sekcje, koła i grupy projektowe. Twoja jednostka administracyjna nazywa się Zespół ds. Obsługi Beneficjentów (wcześniej Zespół ds. Wsparcia Rodziny). O przydziale do konkretnego modułu zadecyduje Koordynator Zespołu.

Na czele każdego Zespołu stoi jego Koordynator. Koordynator może powoływać swoich zastępców. W Twoim Zespole Koordynatorem jest pani Judyta Kaźmierczak (kazmierczak@postpenit.pl), a jej zastępcami: od spraw prawnych – pani Katarzyna Majka (majka@postpenit.pl), od kwestii strategii edukacyjnej – pani Kamila Rejowska (rejowska@postpenit.pl), a od spraw psychologicznych – pani Milena Sielicka (sielicka@postpenit.pl)

W ramach Zespołu działąją:

W ramach Zespołu działają również Grupy Projektowe zajmujące się opracowywaniem i wdrażaniem programów podnoszących kompetencje różnych grup społecznych i mające za zadanie przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego. Na rok 2021 – 2023 Zarząd Stowarzyszenia wyraził zgodę na powołanie czterech grup tematycznych:

 • Grupa Projektowa „Pro Work” przygotowująca projekt aktywizacji zawodowej osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności we współpracy z potencjalnymi pracodawcami – Kierownik Magdalena Niedbała (niedbala@postpenit.pl). Patronat nad przedsięwzięciem objął Biznes Centre Club,
 • Grupa Projektowa „Kompetencje dla Pedagogów” zajmująca się zwiększeniem kompetencji środowiska pedagogów / nauczycieli w sytuacji zagrożenia wykluczeniem z grupy rówieśniczej ucznia, którego rodzic / rodzice odbywają karę pozbawienia wolności – Kierownik Anna Matusz (matusz@postpenit.pl),
 • Grupa Projektowa „Przemoc w Rodzinie” pracująca nad stworzeniem podręcznika wsparcia dla kobiet (rodzin) w przemocy domowej – Kierownik Kaja Runo (runo@postpenit.pl)
 • Grupa Projektowa „Kompetencje dla Samorządów” mająca na celu podniesienie kompetencji pracowników społecznych (samorządowych) w pracy z rodzinami tzw. patologicznymi, poprzez zwiększenie kompetencji rozpoznawania wczesnych sygnałów o nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu – Kierownik Agata Noga (noga@postpenit.pl).

Z każdą z tych grup możesz jako Wolontariusz współpracować.

Współpracę możesz podjąć także w ramach realizowanego z grantu „Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny” projektu „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”. Patronat nad przedsięwzięciem objął Rzecznik Praw Dziecka i Polska Policja.

Jeżeli jesteś studentem prawa, resocjalizacji lub psychologii na przynajmniej IV roku studiów możesz zostać Opiekunem Rodziny i wspierać powierzonych przez Stowarzyszenie podopiecznych w nabyciu kompetencji do dalszego socjalizowania sprawców przestępstw po powrocie z więzienia do środowiska rodzinnego lub/i wspierać rodziny w wyjściu z problemów przemocy, pętli kredytowych, uwikłanych w uzależnienia, itd.

Jeżeli jesteś magistrem psychologii, prawa, resocjalizacji lub kierunków zbliżonych możesz ponadto świadczyć pomoc wskazanym rodzinom jako specjalista, np. psycholog, czy doradca zawodowy – zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

Przygodę ze Stowarzyszeniem zaczynasz od funkcji/stopnia stażysty (jeżeli posiadasz wykształcenie wyższe, kierunkowe, funkcja zgodna z tytułem, np. psycholog). Czym wyższy stopień tym większe możliwości, także otrzymywania nagród finansowych i stypendiów społecznych / naukowych Prezesa Zarządu.

Struktura Stowarzyszenia

Teraz kilka zdań o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia. Jako, że to organizacja pozarządowa na jej czele stoi Walne Zgromadzenie Członków. W jego imieniu, na co dzień, działa Zarząd Stowarzyszenia z Panią Prezes Zarządu (prezes@postpenit.pl) na czele i Rada Nadzorcza. Sprawami Wolontariuszy zajmuje się się Pełnomocnik Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich (gawecki@postpenit.pl). Do Pełnomocnika jako Wolontariusz możesz zgłaszać wszelkie uwagi, skargi, komentarze dotyczące działania w organizacji Wolontariuszy. Natomiast w przypadku chęci uzyskania, np. zaświadczenia o wolontariacie, zgłaszasz się do z-cy Koordynatora w swoim Zespole. Także w kwestiach awansu, czy udzielenia pochwały, nagród finansowych, itd. W sprawach związanych z realizacją Twojego pomysłu np. stworzenia jakiegoś projektu pomocowego rozmawiasz z zastępcą Koordynatora ds. merytorycznych panią Kamilą Rejowską.

W ramach współpracy z organizacją nie musisz ograniczać się do świadczenia wolontariatu w ramach Twojego Zespołu. To Twoja, używając języka wojskowego, jednostka macierzysta, nie znaczy to jednak, że nie możesz, np. pisać artykułów do Redakcji czasopisma „Postpenit”, czy wspierać organizację innymi swoimi umiejętnościami. O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia funkcjonują również inne jednostki administracyjne:

 • Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich
 • Zespół ds. Public Relations
 • Zespół ds. Obsługi Prawnej
 • Sekretariat Zarządu
 • Wydawnictwo „Pro Civium”

Nad prawidłowym działaniem merytorycznym poszczególnych Zespołów czuwa Koordynator Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny oraz Dyrektor ds. Operacyjnych.

Warunkiem podjęcia współpracy jest odbycie cyklu szkoleń w zakresie:

 • podstawowych informacji o działalności organizacji
 • ochrony danych osobowych
 • podstawowych wolności i praw człowieka
 • emocjonalnych aspektów współpracy w ramach Programu „Wsparcie Rodziny”

Po odbyciu i zaliczeniu szkoleń przygotujemy porozumienie o świadczenie wolontariatu wraz z odpowiednimi klauzulami o ochronie danych osobowych. W chwili podpisania i odesłania egzemplarza umowy na adres siedziby organizacji rozpoczynasz współpracę z wybranym Zespołem. W jej ramach możesz otrzymać służbowe: adres e-mail i numer telefonu oraz dostęp do Bazy Danych Pro Civium.

Współpraca ze Stowarzyszeniem przyjęła formę zdalną, online. Działasz zadaniowo, co pozwala na swobodne przyjęcie formuły działania na rzecz Zespołu, nie kolidującego z życiem zawodowym, czy prywatnym. Jeżeli studiujesz, w ramach świadczonego wolontariatu możesz także zaliczyć praktyki zawodowe. O szczegóły zapytaj zastępcę Koordynatora ds. organizacyjnych.

Pamiętaj również, że wszelkie działania Stowarzyszenia realizowane są w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie Rodziny”.

Prosimy Cię również o polubienie naszej strony na FB (https://www.facebook.com/pro.civium.3) oraz, o ile korzystasz ze zdalnej formy zakupów, uruchomienie naszej aplikacji (dostępna obok w czerwonym kwadraciku), co pozwoli organizacji pozyskiwać środki na realizację celów statutowych. Możesz więc stać się DARCZYŃCĄ Stowarzyszenia – nic przy tym nie wydając!

Rozmawiając o finansach możesz również współpracować z Wydawnictwem (czasopismo „Postpenit„) pozyskując dla Redakcji reklamę. Każda gazeta publikuje reklamy. Za sprzedaż każdej powierzchni reklamowej otrzymujesz 30 procent jej wartości. Kolejne 50% Kolegium Redakcyjne będzie dzielić między autorów opublikowanych tekstów, a pozostałe 20%zostaje przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym stypendia dla Wolontariuszy. O szczegóły zapytaj swojego Koordynatora.

Więcej informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszenia, zasadach współpracy, ścieżce rozwoju, nagrodach i stypendiach znajdziesz w Uchwale nr 20 – poproś swojego Koordynatora o dostęp.

Pozdrawiamy

Zespół ds. Obsługi Beneficjentów

Menu