Zauważ mnie

REALIZATOR

Ochrona rodziny jako podstawowej komórki społecznej, zapobieganie powrotności do przestępstwa skazanych, podnoszenie kompetencji społecznych rodziny, działalność dydaktyczna w formule praktyk zawodowych dla studentów związanych z resocjalizacją, zapobieganiem zjawisku wykluczenia społecznego, aktywizacją zawodową. Nadto wsparcie i opieka psychologiczna, seksuologiczna, prawnicza, doradczo zawodowa osobom ze środowisk zagrożonych stygmatyzacją, wykluczeniem społecznym, przemocą. Stowarzyszenie od 2019 roku realizuje autorski projekt – „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Wydaje czasopismo „Postpenit” poruszające tematy szeroko rozumianego wykluczenia społecznego i stygmatyzacji. Tytuł niesie w sobie elementy wychowawcze, edukacyjne, wzmacniające kompetencje osobiste. Organizacja posiada również bezpłatną infolinię „TeleWsparcie” 800 201 211 przeznaczoną dla beneficjentów i czat online dostępne codziennie od 10.00 do 18.00. Do dyspozycji potrzebujących wsparcia są psycholodzy, prawnicy, doradcy zawodowi, pedagodzy i seksuolodzy (wg wyznaczonych dyżurów), opiekunowie rodzin (na stałe). W latach 2019 – 2021 wsparliśmy prawie 2800 osób. Wraz z Zakładem Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowujemy pierwszy w Polsce podręcznik dla partnerek osób zatrzymanych / aresztowanych / pozbawionych wolności / przygotowywanych do zwolnienia, który ma być kompendium wiedzy i wsparciem dla odbiorczyń. Wraz z Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizujemy od 2021 roku projekt „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się więcej! Działaj!”. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” w akcjach przeciw wykluczeniu i stygmatyzacji, nasze działania – kierunkowo – wspiera Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, PCK, Polska Policja, Biznes Center Klub, ośrodki akademickie, Polska Akademia Nauk.

ZASOBY

Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju. Zbudowało sprawnie funkcjonujący system online, platformy i kanały komunikacyjne dla aktualnie 48 członków i 115 stałych, zaangażowanych i funkcyjnych wolontariuszy podzielonych na kilka zespołów, sekcji i grup projektowych. Podział działań gwarantuje kompetentną i efektywną realizację. Nie zatrudniamy pracowników. Funkcyjni wolontariusze to osoby z wyższym wykształceniem profilowanym na rodzaj działań. Nasze działania merytorycznie wspierają instytucje publiczne cieszące się społecznym zaufaniem, stąd nasza wiedza nt. funkcjonowania rodzin, penitencjarystyki, patologii, wykluczenia i stygmatyzacji. Wsparcie zapewnia także Służba Więzienna, członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, również eksperci NASK – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Działu Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie Dyżurnet.pl. Zasobem specyficznym jest młodzież stanowiąca prawie 45 proc. wolontariatu i składająca się głównie z byłych praktykantów. Posiadamy siedzibę w Poznaniu (64m2), księgowością zajmuje się Biuro Rachunkowe. Organizacja specjalizuje się w działaniach online od 2018 roku. Finansujemy się ze składek, darowizn i dotacji. Posiadamy rozbudowane wirtualne bazy danych do gromadzenia informacji, dzięki zaufanym operatorom telekomunikacyjnym korzystamy z nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych (50 numerów służbowych, infolinie, centralka). Członkowie są wielojęzyczni, wzorce czerpiemy z systemów innych krajów: Skandynawia i Holandia. Prowadzimy badania społeczne.

STARDARDY DZIAŁAŃ

Organizacja działa w sposób transparentny, publiczny, statutowy. Informacje o władzach, dane, raporty roczne są publikowane, ogólnodostępne. Podejmowane inicjatywy są konsultowane ze środowiskiem naukowym oraz podmiotami współpracującymi i podejmowane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Zarządu Stowarzyszenia, czy Rady Głównej Wolontariatu. Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W ramach realizacji praktyk zawodowych współpracujemy z 35. uczelniami w kraju, z kadrą naukową. Jesteśmy członkiem wspierającym lub merytorycznym wielu rad uczelnianych odpowiedzialnych za przygotowanie programów kształcenia. Posiadamy poparcie Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Polskiej Akademii Nauk, współdziałamy z Radą Główną ds. Readaptacji Społecznej i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości.

TERMIN REALIZACJI

01.08.2022 – 31.12.2023

WPROWADZENIE

Projekt zakłada wsparcie dziecka wykluczonego społecznie – szczególnie ze względu na wykorzystanie seksualnie, ubóstwo, chorobę, tożsamość seksualną, wychowanie w związkach jednopłciowych, problemy psychiczne, status rodzica – poprzez zapobieganie: urazom psychicznym (zaburzenia: emocjonalne, seksualne, obrazu własnej osoby oraz w funkcjonowaniu społecznym), wykluczeniu społecznemu (szkoła), powtórnej wiktymizacji (instytucje, środowisko lokalne, rodzina). Będzie to możliwe dzięki podjęciu działań skierowanych do opiekunów ustawowych (Rodzina), samorządów (Asystent Rodziny), placówek edukacyjnych (Szkoła). Zostaną stworzone m.in strony internetowe, dedykowana infolinia, czat, platforma e-learningowa i cykle szkoleń online. Specjaliści będą udzielali wsparcia w ramach dyżurów. Rodziny z dziećmi dotkniętymi wykluczeniem będą objęte wsparciem Zespołów Wsparcia Rodziny (opiekun rodziny, psycholog/seksuolog oraz prawnik). Projekt będzie realizowany dwujęzycznie (polski, angielski) i proponowany do wdrożenia organizacjom w Europie. Pozwoli to także na ochronę przed wykluczeniem dzieci obcojęzycznych w Polsce. W Projekt zaangażujemy stałych partnerów: Polska Policja, Rzecznik Praw Dziecka. NASK i ośrodki akademickie – doradczo, Tygodnik „Wprost”. Projekt ma uzmysłowić wieloaspektowość wykluczenia dziecka i stworzyć trwałą sieć wsparcia.

UZASADNIENIE DZIAŁAŃ

Działania realizowane w ramach projektu będą skupione na zapobieganiu, wykrywaniu oraz radzeniu sobie z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży oraz będą obejmowały jego szerokie spektrum tj. wykluczenie ze względu na doświadczenie wykorzystania seksualnego, wychowanie w związkach jednopłciowych, problemy psychiczne, ubóstwo, tożsamość seksualną, orientację seksualną, status rodziny itp. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami własnymi z 629 przebadanych uczniów, aż 27% doświadcza wykluczenia. Jak wskazuje Europejski Trybunał Obrachunkowy (2020), co czwarte dziecko zagrożone jest wykluczeniem społecznym, a tylko 6% nastolatków w Polsce jest otwartych na temat orientacji i tożsamości w środowisku szkolnym (RPO, 2020). Zgodnie z IBE, około 1/3 uczniów doświadcza w ciągu miesiąca, co najmniej kilku agresywnych zachowań rówieśników, które uznaje za przykre, a co dziesiąty uczeń doświadcza w szkole długotrwałej przemocy i dręczenia. Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie wsparcia rodzin osadzonych, również wskazuje na problem wykluczenia społecznego z jakim mierzą się dzieci i młodzież w tych rodzinach. Młodzi ludzie (17%), obawiają się wykluczenia społecznego, co wpływa na ich bierną postawę wobec zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do rówieśników

(IBE,2014).Wykluczenie społeczne powoduje obniżenie samooceny, wpływa na pewność siebie oraz może prowadzić do urazu psychicznego. Pasywna postawa rówieśników wzmacnia poczucie osamotnienia i lęk, a niewystarczająca pomoc psychologiczna w szkołach lub jej brak, ogranicza możliwości uzyskania wsparcia. Jak pokazują dane NIK, w 2019 roku w oświacie na stanowisku psychologa zatrudnionych było 10 874 osób, przy sięgającej ponad 20 tys. liczbie szkół, a zgodnie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów na wizytę w poradni psychologicznopedagogicznej czeka się do 1 roku. Stąd istotne jest udostępnienie szybkiej pomocy specjalistycznej, co będzie możliwe dzięki stworzeniu infolinii oraz czatów skierowanych zarówno do najmłodszych osób zagrożonych wykluczeniem, ale także do ich opiekunów. Ich anonimowość umożliwi dotarcie do większej liczby odbiorców oraz wesprze działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która ze względu na dużą liczbę połączeń, nie jest w stanie odpowiadać na część z nich – informacja ze stron Fundacji.

Celem jest stworzenie sieci wsparcia (także lokalnej),zakładającej budowanie poczucia bezpieczeństwa młodych osób oraz minimalizowania czynników ryzyka i konsekwencji psychologicznych związanych wykluczeniem. Wspomniana sieć składać się będzie z osób i instytucji najbliższych dzieciom i młodzieży wykluczonej społecznie. Będą to m.in członkowie rodzin (także wielopokoleniowych), przedstawiciele ustawowi, psychologowie i pedagodzy szkolni, asystenci rodziny, kuratorzy społeczni oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Celem będzie podnoszenie ich kompetencji, świadomości oraz nauka odpowiedniego reagowania i wspierania młodych osób wykluczonych m.in ze względu na tożsamość i orientację seksualną oraz doświadczenie wykorzystania seksualnego, które obecnie nie mogą liczyć na wsparcie szkoły. Jest to związane m.in. z ustawą „Lex Czarnek”, która wpłynie na jakość edukacji seksualnej w szkołach i zredukuje ją do informowania o antykoncepcji i technikach realizacji aktywności seksualnej. Skutkować to będzie mniejszą świadomością dzieci i młodzieży oraz wzrostem wykluczenia społecznego, ze względu na niewystarczającą wiedzę w tym zakresie. Oprócz małych możliwości wsparcia ze strony szkoły, młodzi ludzie często nie mogą liczyć na wsparcie ze strony najbliższych. Jak wskazują badania grupy Ponton zaledwie 27% rodziców rozmawia z dziećmi na tematy związane z przemocą seksualną (Ponton, 2013), co więcej osoby dorosłe (rodziny wielopokoleniowe), obawiają się rozmów o konfliktach rówieśniczych i wykluczeniu. Często nie potrafią ocenić czy dzieci mają do czynienia jedynie z żartem, z konfliktem czy już z przemocą rówieśniczą (Słowik, 2020). Ponadto ich osąd sytuacji może być zniekształcony przez mechanizmy psychologiczne tj. zaprzeczenie i wyparcie. Dlatego istotne jest skupienie się na podnoszeniu ich umiejętności w kontekście rozpoznawania i pomocy dzieciom i młodzieży wykluczonej społecznie oraz stworzenie sieci wsparcia z instytucjami współpracującymi z rodziną tj. kuratorzy społeczni, szkoła oraz asystenci rodziny, którzy dzięki zdobyciu odpowiedniej wiedzy, będą mogli także w swoim zakresie wspomagać rodziców i opiekunów ustawowych w podejmowaniu adekwatnych interwencji. Ograniczony dostęp szkół do otrzymywania wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, uzasadnia konieczność szkolenia pedagogów i psychologów szkolnych, którzy będą mogli skorzystać z tej możliwości poza szkołą. Szkolenie kuratorów społecznych oraz asystentów rodzin ma także swoje uzasadnienie. Jak pokazują statystyki 44% kuratorów (Skowroński,2016) oraz 60% asystentów rodzin doświadcza wypalenia zawodowego, co może negatywnie wpływać na wsparcie jakie niosą rodzinie. Ma to związek z obciążającym psychicznie charakterem pracy, ale także brakiem środków na szkolenia (Rojek-Socha, 2021) oraz poczuciem braku skuteczności zawodowej (Mickiewicz i Głogowska, 2016). Prowadzenie szkoleń z zakresu psychologii i prawa w kontekście wspierania rodzin dzieci wykluczonych społecznie, pomoże tym grupom na zbudowanie pewności siebie i własnych kompetencji w strefie zawodowej, a w efekcie pozytywnie wpłynie na ograniczenie występowania konsekwencji psychologicznych wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Wszystkie działania prowadzone będą online. Jest to forma sprawdzona i wykorzystywana przez Wnioskodawcę już od kilku lat. Umożliwi to dotarcie do dużego grona odbiorców (kampania społeczna, social media), ale także zapewni bezpieczeństwo w sytuacji pandemii COVID-19 oraz umożliwi automatycznie ochronę środowiska przez redukcję emisji CO2. Uzupełni także – w sposób komplementarny – działania organizacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zjawisku przemocy.

ODBIORCY DZIAŁAŃ

Projekt skierowany jest do kilku grup odbiorców. Podstawową grupą bezpośrednią są dzieci i młodzież wykluczone społecznie, również w wymiarze penalizowanym. Ponadto działania będą skierowane także do opiekunów ustawowych oraz członków rodzin wielopokoleniowych, jako do grup podstawowej ochrony w ramach realizacji projektu. Kolejną grupą bezpośrednią będą pracownicy pionu edukacyjnego, tj. pedagodzy i psychologowie szkolni, do których skierowana będzie oferta szkoleniowa wspierająca wzór postępowania i wsparcia uczniów wykluczonych społecznie oraz ich rodzin. Szkolenia będą także skierowane do asystentów rodziny działających z ramienia samorządów, kuratorów socjalnych oraz pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy również powinni nabyć wiedzę z zakresu psychologii oraz prawa, aby skutecznie wspierać rodziny/podopiecznych oraz budować/nadzorować ich relacje instytucjonalne (obowiązki prawne instytucji wobec rodziny dziecka). Pracownicy szkół, kuratorzy socjalni, asystenci rodzin oraz pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych powinni także posiadać kompetencje do rozpoznania problemu wykluczenia i znać jego konsekwencje (potrafić przeciwdziałać). Grupą pośrednią będzie środowisko uczniowskie o największej sprawczości wykluczenia rówieśnika, ze względu na jego tożsamość seksualną, status materialny, chorobę, czy sytuację rodzinną, np. osadzenie rodzica. Kampania wspomoże stworzenie mechanizmu w świadomości społecznej, dzięki czemu grupą pośrednią będą także wszyscy jej odbiorcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy (dwujęzyczność materiałów).

Menu