Uchwała nr 20

Zebrania Członków

Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium z dnia 07 listopada 2021 roku

Zebrani w dniu 7 listopada 2021 roku, członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium, z siedzibą w Poznaniu, na zebraniu Walnego Zgromadzenia, przyjmują Uchwałę o numerze 20, w następującym brzmieniu:

Preambuła

Stowarzyszenie, dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi jego Wolontariuszy i Członków ewoluuje. Nowe pomysły, procedury zastępują te już istniejące, kreatywność działaczy powoduje ciągły rozwój, doskonalenie oraz możliwość rozszerzenia obszarów działania  i realizowania społecznej misji Pro Civium, jako organizacji pozarządowej.

Zmiany, które Zarząd Stowarzyszenia proponuje niniejszą Uchwałą wprowadzić, wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom, są również sumą głosów oraz opinii wielu działaczy, ale i praktykantów, realizujących w Stowarzyszeniu praktyki zawodowe. Celem Zarządu było ujednolicenie aktów prawnych wewnętrznych, scalenie ich w jeden dokument, ułatwienie dostępu do konkretnych informacji i wreszcie stworzenie e-platformy do aktualizowania wewnętrznych procedur.

Przede wszystkim jednak wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw realizowanym projektom, także tym w kooperacji z podmiotami zewnętrznymi, czy finansowymi przez państwa ościenne.

§1 PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Tracą moc obowiązującą wszelkie procedury, regulaminy, zarządzenia, decyzje, a także Uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie wskazanym w niniejszej Uchwale, chyba że ta stanowi inaczej.

§2 DOSTĘPNOŚĆ DO AKTÓW PRAWNYCH

 1. Treść Uchwały wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: https://pomocpostpenitencjarna.pl/zasady-funkcjonowania-stowarzyszenia, zwanej Zbiorem Aktów Prawnych Wewnętrznych Stowarzyszenia (dalej Zbiór).
 2. Wszelkie uchwały, zarządzenia, decyzje, opinie oraz kurendy zostają udostępnione we wskazanym Zbiorze.
 3. Za aktualizację danych Zbioru odpowiada Dyrektor ds. Operacyjnych.
 4. Nadzór merytoryczny nad Zbiorem w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych prowadzi Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych.
 5. Zbiór jest własnością Stowarzyszenia i nie zezwala się na jego upublicznianie bez zgody Prezesa Zarządu.
 6. Dostęp do Zbioru jest możliwy za pośrednictwem hasła.
 7. Każdy Członek oraz funkcyjny Wolontariusz Stowarzyszenia posiada dostęp do Zbioru po uzyskaniu indywidualnego hasła od Dyrektora ds. Operacyjnych.

§3 FORMY ZARZĄDZANIA STOWARZYSZENIEM

 1. Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wydaje akty prawne wewnętrzne dotyczące szczegółowych regulacji treści niniejszej Uchwały oraz kolejnych w formie:

a) zarządzeń wewnętrznych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Uchwały – Zarządzenie nr 1/2021/P Prezesa Zarządu z dnia 20 lutego 2021 roku w sprawie reguł opracowywania i wydawania zarządzeń jako wewnętrznych zasad postępowania w Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”,

b) regulaminów (procedur) określających szczegółowe zasady działania,

c) decyzji w sprawach personalnych.

 1. Decyzje i regulaminy może wydać w zakresie wskazanych w Uchwale kompetencji także Dyrektor Operacyjny, Koordynator Programu, Koordynator Projektu, Koordynator Zespołu i Inspektor.
 2. Rada Koordynatorów wydaje opinie dla Zarządu lub/i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.
 3. Opinie dla organów Stowarzyszenia i koordynatorów innych zespołów może wydać także Inspektor oraz Koordynator Zespołu ds. Obsługi Prawnej.
 4. Wszelkie decyzje, regulaminy, opinie i zarządzenia wydawane są w formie pisemnej i ogłaszane wg wskazanego schematu komunikacyjnego.

§4 STATUS W STOWARZYSZENIU

 1. W skład organizacji wchodzą członkowie i wolontariusze oraz okresowo, w ramach realizacji praktyk zawodowych, studenci.

a) zasady przyjęcia w poczet członków organizacji reguluje Załącznik nr 2 do Uchwały – Zarządzenie nr 17/2021/P Prezesa Zarządu z dnia 01 października 2021 roku w sprawie przyjęcia wolontariusza w poczet członków Stowarzyszenia

b) zasady przyjęcia wolontariusza do organizacji reguluje Załącznik nr 3 do Uchwały – Zarządzenie nr 16/2021/ZRP Prezesa Zarządu z dnia 01 października 2021 roku w sprawie procedury i zasad przyjęcia kandydata do służby wolontariackiej

c) zasady przyjęcia studenta do odbycia praktyk zawodowych reguluje Załącznik nr 4 do Uchwały – Zarządzenie nr 8/2021 Prezesa Zarządu z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych oraz Załącznik nr 5 do Uchwały – Regulamin Organizacji Praktyk Studenckich w Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska Pro Civium

 1. Wolontariusza piastującego w organizacji stanowisko koordynatora, kierownika, opiekuna, członka Kolegium Redakcyjnego, inspektora oraz ich zastępców określa się mianem funkcyjnego.

§5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

 1. W ramach organizacji funkcjonują następujące jednostki administracyjne oraz samodzielne stanowiska (rycina nr 1):

a) Zespół ds. Obsługi Beneficjentów,

b) Zespół ds. Obsługi Prawnej,

c) Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich,

d) Zespół ds. Public Relations,

e) Wydawnictwo Pro Civium,

f) Sekretariat Zarządu,

g) Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych,

h) Inspektor ds. Szkoleń i Audytu Obsługi Beneficjentów,

i) Rzecznik Spraw Praktykantów,

j) Pełnomocnicy Zarządu.

 1. Powołuje się stanowisko Koordynatora Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny (dalej Koordynator Programu).
 2. Powołuje się stanowisko Koordynatora Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” (dalej Koordynator Projektu).
 3. Powołuje się stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych (dalej Dyrektor), odpowiedzialnego za realizację działań organizacji i współpracę poszczególnych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz budowę relacji zewnętrznych organizacji wg zasad określonych w dalszej części Uchwały.
 4. Powołuje się Radę Koordynatorów w składzie: Dyrektor ds. Operacyjnych, Koordynator Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów, Koordynator Zespołu ds. Public Relations, Koordynator Zespołu ds. Obsługi Prawnej, Koordynator Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Inspektor ds. Szkoleń i Audytu Obsługi Beneficjentów, Koordynator Programu, Koordynator Projektu, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Pro Civium.

§6 STRUKTURA KOMPETENCYJNA STOWARZYSZENIA

 1. Na czele każdego Zespołu stoi Koordynator. Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem może tworzyć inne podległe struktury organizacyjne (sekcje, koła naukowe, grupy projektowe) oraz powoływać ich koordynatorów, opiekunów i kierowników, przy czym:

a) sekcja składa się przynajmniej z 3. osób, posiada nazwę własną, przyporządkowanie do zespołu, określone cele i wyznaczonego koordynatora,

b) koło naukowe składa się przynajmniej z 3. osób, posiada nazwę własną, przyporządkowanie do zespołu, regulamin, wyznaczonego opiekuna,

c) grupa projektowa składa się przynajmniej z 2. osób, posiada nazwę własną, przyporządkowanie do zespołu, określone cele działania, wyznaczonego kierownika.

§7 ZASADY AWANSOWANIA I POWOŁYWANIA W ORGANIZACJI

 1. Wolontariusz rozpoczynający współpracę z organizacją otrzymuje stopień stażysty.
 2. Po okresie przynajmniej 3. miesięcy od daty podpisania porozumienia o świadczenie wolontariatu (dalej: porozumienie), na wniosek bezpośredniego przełożonego, stażysta może otrzymać stopień konsultanta. Decyzję wydaje Koordynator Zespołu, do wiadomości Dyrektora, Koordynatora Programu i Sekretariatu Zarządu.
 3. Po okresie przynajmniej 6. miesięcy od daty podpisania porozumienia, na wniosek przełożonego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Koordynatora Zespołu konsultant może otrzymać stopień asystenta. Decyzję wydaje Dyrektor do wiadomości Sekretariatu Zarządu, Koordynatora Zespołu i Koordynatora Programu.
 4. Po okresie przynajmniej 9. miesięcy od daty podpisania porozumienia, z zachowaniem przepisu §7; pkt 3, asystent może otrzymać stopień specjalisty. Decyzję wydaje Dyrektor do wiadomości Sekretariatu Zarządu, Koordynatora Zespołu i Koordynatora Programu. Dyrektor może przyznać stopień młodszego lub starszego specjalisty.
 5. Po okresie przynajmniej 12. miesięcy od daty podpisania porozumienia specjalista może otrzymać stopień doradcy. O zmianę stopnia, na wniosek Koordynatora Zespołu wnosi Koordynator Programu lub Dyrektor. Decyzję podejmuje Prezes Zarządu lub inny członek organu wyznaczony w zastępstwie.
 6. Współpracownicy Stowarzyszenia wskazani osobno przez Zarząd Stowarzyszenia lub Pełnomocnika ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich ze względu na ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje i dorobek naukowy otrzymują stopień doradcy merytorycznego. Doradca nie jest zobowiązany do odbycia szkoleń wstępnych. Dyrektor podpisuje z Doradcą porozumienie o współpracy.
 7. Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym kierunkowym (psycholog, prawnik, pedagog, doradca zawodowy, lekarz) posiadają w chwili podpisania porozumienia funkcję młodszego specjalisty.
 8. Opiekunowie Rodziny legitymujący się wykształceniem wyższym kierunkowym, o którym mowa wyżej, posiadają w trakcie pełnienia funkcji stopień asystenta. Pozostali – konsultanta.
 9. Opiekunowie kół naukowych oraz kierownicy grup projektowych legitymują się wykształceniem wyższym w kierunku podjętego w organizacji działania i posiadają stopień asystenta. Stopień asystenta posiadają również kierownicy innych jednostek administracyjnych Stowarzyszenia.
 10. W przypadku powołania przez koordynatora sekretarza otrzymuje on stopień konsultanta.
 11. Osoba legitymująca się wykształceniem wyższym kierunkowym (psycholog, doradca zawodowy, prawnik, pedagog, lekarz) może pełnić samodzielną funkcję Inspektora w zakresie wynikającym z jego doświadczenia zawodowego, wiedzy i wykształcenia.
 12. Zarząd Stowarzyszenia, w formie Uchwały podejmuje decyzję o powołaniu Koordynatora Zespołu, Koordynatora Programu, Koordynatora Projektu, Inspektora, Pełnomocnika, Rzecznika Spraw Praktykantów lub Dyrektora, jednakże wyłącznie spośród doradców.
 13. Współpracownicy w funkcji od specjalisty włącznie, mogą otrzymywać nagrody rzeczowe, finansowe lub stypendia naukowe i społeczne. Wniosek w tym zakresie składa Koordynator Programu lub Dyrektor na wniosek Koordynatora Zespołu. Decyzję podejmuje Prezes Zarządu. Od wydanej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 14. O udzieleniu nagrody rzeczowej, finansowej lub przyznaniu stypendium naukowego lub społecznego w funkcji od zastępcy Koordynatora Zespołu włącznie, decyduje samodzielnie Prezes Zarządu.
 15. Dyrektor, Pełnomocnik, Koordynator Zespołu ds. Obsługi Prawnej, Rzecznik Spraw Praktykantów, Inspektor oraz Project Manager wyznaczony przez Prezesa Zarządu na czas realizacji zadania o szczególnym znaczeniu, podlegają kompetencyjnie wyłącznie Zarządowi Stowarzyszenia.
 16. W Stowarzyszeniu w ramach świadczonego wolontariatu obowiązuje zwierzchność kompetencyjna, a w sprawach logistycznych także organizacyjna.

§8 NAGRODY RZECZOWE, FINANSOWE, STYPENDIA I TYTUŁY

 1. Nagrody rzeczowe o ustalonym przedmiocie i wartości przyznaje Prezes Zarządu
 2. Nagrody finansowe przyznaje Prezes Zarządu, raz lub dwa razy w roku, w kwotach od 200 do 500 PLN jednorazowo.
 3. Stypendia naukowe przyznaje Prezes Zarządu, zgodnie z treścią Uchwały, za wkład merytoryczny w rozwój i działanie organizacji. Stypendia przyznawane są na okres od 6. do 12. miesięcy w kwocie od 500 do 1000 PLN miesięcznie. Warunkiem dodatkowym jest przynajmniej półroczna współpraca ze Stowarzyszeniem oraz pozytywna opinia koordynatora zespołu i Dyrektora.
 4. Stypendia społeczne przyznaje Prezes Zarządu, zgodnie z treścią Uchwały, za zaangażowanie i aktywność w działaniu na rzecz organizacji. Stypendia przyznawane są na okres 5. miesięcy w kwocie od 150 do 500 PLN miesięcznie. Warunkiem dodatkowym jest przynajmniej półroczna współpraca ze Stowarzyszeniem i pozytywna opinia Koordynatora Programu lub Dyrektora.
 5. Tytuł „Działacz Pro Civium” i „Partner Pro Civium” przyznawane są na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do Uchwały – Regulamin Plebiscytu o tytuł „Działacz Pro Civium” i „Partner Pro Civium”.
 6. Członkom założycielom, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznaje się nagród i stypendiów, chyba że w poczet organizacji wstąpili po 1 stycznia 2020 roku lub decyzję taką, w formie stosownej uchwały, podejmie Zebranie Członków.

§9 SCHEMAT KOMUNIKACYJNY

 1. W ramach organizacji wymiana wszelkiej informacji odbywa się w formie:

a) zarządzeń wydawanych przez członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej,

b) decyzji wydawanych przez osoby uprawnione treścią Uchwały,

c) regulaminów (procedur) wydawanych przez osoby uprawnione treścią Uchwały,

d) kurend ogłaszanych przez Prezesa, Wiceprezesa Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

e) opinii wydawanych przez Radę Koordynatorów, Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej lub Inspektora.

 1. W przypadku wydania zarządzenia, decyzji, regulaminu, czy ogłoszenia kurendy przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, jego treść przekazywana jest do poszczególnych koordynatorów zespołów oraz Dyrektora, Koordynatora Programu, Koordynatora Projektu, Pełnomocników, Inspektora oraz Rzecznika Spraw Praktykantów.

a) koordynatorzy zespołów przekazują otrzymaną treść swoim zastępcom, podległym koordynatorom sekcji, opiekunom kół naukowych i kierownikom grup projektowych,

b) koordynatorzy sekcji, opiekunowie kół naukowych, kierownicy grup projektowych informują o przekazanej treści swoich współpracowników.

 1. W przypadku wydania regulaminu lub decyzji przez Dyrektora, Inspektora, Koordynatora Programu, Koordynatora Projektu, ich treść przesyłana jest każdorazowo do Sekretariatu Zarządu celem archiwizacji i zastosowania schematu komunikacyjnego wskazanego w pkt 2 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku wydania regulaminu lub decyzji przez koordynatora zespołu na warunkach określonych w Uchwale, ich treść przesyłana jest każdorazowo do Dyrektora. Dyrektor stosuje schemat komunikacyjny, jak w przypadku wydania własnych decyzji lub regulaminów.
 3. Koordynator Programu, Koordynator Projektu, Inspektor oraz koordynatorzy zespołów posługują się wzorem Decyzji i Regulaminów wyznaczonym przez Dyrektora.
 4. Wszelka wymiana korespondencji służbowej (informacji) wewnątrz organizacji odbywa się za – wyłącznie – pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Koordynator Programu, Koordynator Projektu, Dyrektor, Inspektor oraz koordynatorzy zespołów (także zastępcy wymienionych) dysponują własnym oznaczeniem papieru firmowego oraz posługują się wzorem pieczęci określonych przez Dyrektora.
 6. W przypadku, gdy autorem pisma jest jednostka administracyjna podległa zespołowi papier firmowy należy w nagłówku uzupełnić o nazwę własną.
 7. Koordynatorzy sekcji, opiekunowie kół naukowych oraz kierownicy grup projektowych posługują się wzorem pieczęci określonym przez Dyrektora.
 8. Korespondencja zewnętrza podlega takim samym rygorom, jak wskazano wyżej.
 9. Każde pismo skierowane do podmiotu zewnętrznego powinno posiadać swój numer (znak), uzyskać zgodę Dyrektora oraz celem archiwizacji zostać przesłane do wiadomości Sekretariatu Zarządu.
 10. Karta SIM. Współpracownicy zaangażowani w działalność organizacji, po okresie przynajmniej 2. miesięcy aktywnej współpracy, w ramach potrzeb realizacji zadań, mogą otrzymać do użytku służbową kartę SIM.
 11. Dostęp do Bazy Danych Pro Civium. Każde podjęte działanie wobec beneficjenta Programu powinno zostać odnotowane w formie stosownej notatki w Bazie Danych Pro Civium. Notatka może zawierać wnioski i załączniki w formacie pdf lub jpg. Dostępność do Bazy Danych Pro Civium reguluje Koordynator Programu lub Kierownik Sekretariatu Zarządu.
 12. Skrzynka e-mail. Zasady korzystania ze służbowych skrzynek e-mail reguluje Załącznik nr 7 do Uchwały – Decyzja Prezesa Zarządu z dnia 01 października 2021 roku w sprawie utworzenia i obsługi adresu e-mail dla Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów
 13. Korzystanie z numeru (znaku pisma). Zasady tworzenia numeracji / znaku pisma reguluje Załącznik nr 8 do Uchwały – Regulamin z dnia 07 listopada 2021 roku w sprawie oznaczania pism zewnętrznych wychodzących.

§10 ZNAK FIRMOWY (LOGO) STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie posługuje się znakiem firmowym (dalej logo), do którego posiada wszelkie prawa autorskie.
 2. W ramach realizacji poszczególnym projektów Programu możliwe jest posługiwanie się dodatkowym logo.
 3. Decyzję o zaakceptowaniu propozycji wzoru logo dla poszczególnych projektów podejmuje Koordynator Zespołu ds. Public Relations.
 4. Zaproponowany wzór logo powinien zawierać elementy barw oraz znaków logo firmowego Stowarzyszenia.
 5. O wykorzystaniu logo w środkach masowego przekazu, na stronach internetowych i w social mediach innych niż należących do Stowarzyszenia decyduje Koordynator Zespołu ds. Public Relations. Ta sama zasada dotyczy wykorzystania logo w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, innych, nie pochodzących bezpośrednio od Stowarzyszenia.
 6. Logo podstawowe Stowarzyszenia to otwarte serce z trzema poziomymi liniami po prawej stronie oraz nazwą „Pro Civium”. Logo zawiera barwę czarną oraz fioletową. Serce symbolizuje empatię wobec drugiego człowieka, fakt, że jest otwarte oznacza wyjście z każdej negatywnej sytuacji, pokonanie ograniczeń, które określają trzy poziome linie.

§11 PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU RODZINY „WSPARCIE RODZINY”

 1. Stowarzyszenie realizuje wyznaczone zadania w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny” (rycina nr 2).
 2. Wyznacza się następujące zadania główne Programu:

a) kontynuacja projektu (wcześniej programu) „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” opisanego w Regulaminie stanowiącym Załącznik nr 9 do Uchwały – Regulamin Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, przy czym do realizacji jego szczegółowych zadań powołano Koordynatora Projektu „IiWwPPdSOS”, posiadającego zwierzchność kompetencyjną nad koordynatorami zespołów w ramach realizacji Projektu,

b) obsługa prawna, psychologiczna, seksuologiczna, pedagogiczna i doradczo-zawodowa beneficjentów Programu w zakresie spraw dotyczących:

– prawa cywilnego (w ramach projektu „+Prawnik” – Załącznik nr 10 do Uchwały  – Zarządzenie nr 14/2021/ZOPpra Prezesa Zarządu z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie rozszerzenia Projektu Pakiet „+Prawnik”),

– prawa rodzinnego (w ramach projektu „+Prawnik” dotyczy jw.),

– prawa karnego (w ramach projektu „+Prawnik” dotyczy jw.),

– penitencjarystyki i postpenitencjarystyki (w ramach projektu „IiWwPPdSOS”),

– zagrożenia tzw. przemocą domową (w ramach projektu „przeMOC w RODZINIE”),

– podnoszenia kompetencji zawodowych asystentów rodzin (w ramach projektu „Kompetencje dla Samorządu”) – projekt odpłatny dla uczestników,

– podnoszenia kompetencji pracowników oświaty w sytuacjach zagrożenia dziecka wykluczonego społecznie (w ramach projekt „Kompetencje dla Pedagogów”) – projekt odpłatny dla uczestników,

– aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans społecznych osób pozbawionych wolności (w ramach projektu „ProWork”)

 1. Wszelkie kwestie formalne związane z Programem reguluje Regulamin Programu stanowiący Załącznik nr 11 do Uchwały – Regulamin Uczestnictwa w Programie Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu z dnia 07 listopada 2021 roku.
 2. Do realizacji Programu wyznacza się Zespół ds. Obsługi Beneficjentów i Koordynatora Programu.
 3. Zespół ds. Public Relations, Zespół ds. Obsługi Prawnej, Sekretariat Zarządu oraz Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich oraz Wydawnictwo Pro Civium, wspierają realizację Programu w ramach własnych zadań lub zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia, ewentualnie Dyrektora lub Koordynatora Programu, Koordynatora Projektu.

§12 DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH

 1. Pełni zwierzchnią rolę organizacyjną nad koordynatorami zespołów, sekcji, kierownikami grup projektowych oraz opiekunami kół naukowych, także Koordynatorem Programu i Koordynatorem Projektu.
 2. Dyrektor ds. Operacyjnych może wyznaczyć swojego zastępcę (legitymującego się wykształceniem wyższym) lub sekretarza.
 3. Zadania Dyrektora ds. Operacyjnych:

a) kontrola stanu personelu służby wolontariackiej oraz praktykantów w tym planowanie wykorzystania zasobów ludzkich i podejmowanie decyzji dotyczących wszczęcia rekrutacji, także na wniosek koordynatora zespołu, Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Pro Civium, Inspektora,

b) kontrola spójności i aktualizacja procedur Stowarzyszenia,

c) prowadzenie i aktualizowanie Zbioru aktów prawnych Stowarzyszenia,

d) analiza raportów finansowych i merytorycznych na podstawie danych przesłanych przez Koordynatora Programu, Koordynatora Projektu oraz Koordynatora Zespołu ds. Public Relations i Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich,

e) reprezentowanie na zewnątrz Stowarzyszenia w ramach realizowanych projektów wchodzących w skład Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”,

f) wsparcie rozwoju poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych współpracowników Stowarzyszenia we współpracy z koordynatorami zespołów, w tym planowanie awansów,

g) inicjowanie oraz wsparcie organizacji konferencji/webinarów,

h) nadzór nad prawidłowością działania Głównego Rejestru Współpracowników oraz Głównego Rejestru Praktykantów w porozumieniu z Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych i Koordynatorem Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich,

i) nadzór nad procesem szkoleń kandydatów do służby wolontariackiej w porozumieniu z Koordynatorem Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich oraz Inspektorem ds. Szkoleń i Audytu Obsługi Beneficjentów oraz osobami wyznaczonymi do prowadzenia tychże.

j) kontrola rozwoju i wykonalności realizowanych przez Stowarzyszenie projektów,

k) przeprowadzanie zmian strukturalnych w Stowarzyszeniu na polecenie Zarządu Stowarzyszenia lub wewnętrznych w jednostkach administracyjnych z wniosku koordynatora zespołu,

l) okresowe inicjowanie promocji współpracowników Stowarzyszenia,

m) opiniowanie do Zarządu Stowarzyszenia we wszelkich sprawach dotyczących realizacji Programu oraz stanu wykonania zadań przez poszczególne jednostki administracyjne i osoby funkcyjne,

n) udział w naradach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz zwoływanie i prowadzenie naradach Rady Koordynatorów,

o) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez koordynatorów zespołów innych niż Koordynator Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów i Koordynator Zespołu ds. Obsługi Prawnej.

§13 KOORDYNATOR PROGRAMU

 1. Koordynatora Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu powołuje się do nadzoru nad realizacją Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.
 2. Pełni zwierzchnią rolę nad koordynatorami zespołów, sekcji oraz kierownikami grup projektowych w zakresie realizacji Programu.
 3. Koordynator Programu może powołać Biuro Koordynatora Programu, za którego działanie odpowiada. Na czele Biura stoi Kierownik wyznaczony przez Koordynatora Programu. Skład osobowy Biura nie może przekroczyć 5. osób wraz ze wsparciem praktykanckim.
 4. Zadania:

a) kreowanie polityki/działań w ramach programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny” (dalej Program) w porozumieniu z Dyrektorem,

b) kreowanie public relations Programu w porozumieniu z Koordynatorem ds. Public Relations i Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa Pro Civium,

c) nadzór nad aktualizacją i modernizacją Bazy Danych Pro Civium,

d) nadawanie i odbieranie dostępów współpracownikom do zasobów Bazy Danych Pro Civium na wniosek Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów oraz praktykantom na wniosek Koordynatora Sekcji Organizacji Praktyk Studenckich Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich,

e) nadawanie i odbieranie dostępów współpracownikom Stowarzyszenia do aplikacji Tawk.to na wniosek Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów oraz praktykantom na wniosek Koordynatora Sekcji Organizacji Praktyk Studenckich Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich,

f) nadzór nad działaniem Infolinii „TeleWsparcie” i czat online dla beneficjentów Programu we współpracy z Koordynatorem Sekcji Organizacji Praktyk Studenckich Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich. Funkcjonowanie Infolinii i czat online reguluje Załącznik nr 12 do Uchwały – Decyzja Prezesa Zarządu z dnia 25 września 2021 roku w sprawie zasad obsługi i funkcjonowania Infolinii „TeleWsparcie” i czatu online.

g) przydzielanie dostępu do skrzynek e-mail współpracownikom Stowarzyszenia na wniosek Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów,

h) gospodarowanie polityką przydziału służbowych numerów kart SIM współpracownikom Stowarzyszenia na wniosek Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów i w porozumieniu z Dyrektorem, na zasadach zgodnych z brzmieniem niniejszej Uchwały,

i) obsługa centrali telefonicznej Stowarzyszenia,

j) nadzór nad realizacją konsultacji specjalistycznych za pośrednictwem platform teleinformatycznych,

k) nadzór nad realizacją systemu Vice Versa w ramach Projektu „IiWwPPdSOS”,

l) rozpatrywanie odwołań od decyzji Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów,

m) cokwartalne raportowanie z wykonania Programu do Zarządu Stowarzyszenia i do wiadomości Dyrektora,

n) współpraca z Inspektorem, Koordynatorem Projektu „IiWwPPdSOS” oraz Dyrektorem w zakresie realizacji zadań Programu,

o) udział w naradach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz w naradach Rady Koordynatorów.

§14 KOORDYNATOR PROJEKTU

 1. Koordynatora Projektu powołuje się do nadzoru nad realizacją Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.
 2. Koordynator Projektu pełni zwierzchnią rolę nad koordynatorem Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów oraz podległymi mu sekcjami, kołami naukowymi i grupami projektowymi w zakresie realizacji Projektu.
 3. Koordynator Projektu w ramach swojej działalności korzysta ze wsparcia Biura Koordynatora Programu na zasadach jak Koordynator Programu.
 4. Zadania:

a) nadzór nad procedurą i opiniowanie wniosków Opiekunów Rodziny, o których mowa w Załączniku nr 13 do Uchwały – Zarządzenie nr 18/2021/P Prezesa Zarządu z dnia 01 października 2021 roku w sprawie procedury składania wniosków popierających starania Beneficjentów Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa osób Skazanych” o uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia,

b) podnoszenie kompetencji zawodowych członków Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów, w szczególności Sekcji Opiekunów Rodziny i Sekcji Wsparcia Prawnego poprzez organizację webinarów, szkoleń i spotkań,

c) inicjowanie i opiniowanie zmian w funkcjonowaniu Projektu,

d) wsparcie działań kontrolnych Inspektora ds. Szkoleń i Audytu Obsługi Beneficjentów w zakresie wykonania Projektu oraz współpraca z Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych i RODO,

e) kreowanie oddziaływań postpenitencjarnych i podnoszących kompetencje rodzin osób pozbawionych wolności niezbędnych do dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po wykonaniu kary pozbawienia wolności,

f) utrzymywanie i inicjowanie kontaktów zewnętrznych z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku publicznego, w zakresie realizacji zadań Projektu (Policja, Służba Więzienna, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe broniące praw człowieka),

g) doradztwo Koordynatorowi Programu w zakresie realizacji Projektu,

h) udział w naradach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz naradach Rady Koordynatorów.

§15 RADA KOORDYNATORÓW

 1. Radę Koordynatorów (dalej Rada) zwołuje dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) Dyrektor.
 2. Dyrektor jako przewodniczący Rady przedstawia członkom organu plan obrad.
 3. Rada wydaje opinie okresowe na temat zakresu realizacji i jakości działania Programu oraz przedkłada je Prezesowi Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz do wiadomości publicznej za pośrednictwem social mediów wewnętrznych Stowarzyszenia w porozumieniu z Koordynatorem Zespołu ds. Public Relations oraz Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa Pro Civium.
 4. Warunkiem wydania opinii jest udział w jej obradach przynajmniej połowy uprawnionych i uzyskanie poparcia jej treści przez przynajmniej ¾ uczestników.
 5. Wydaną opinię w imieniu Rady sygnuje Dyrektor.

§16 ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI BENEFICENTÓW

Zespół ds. Obsługi Beneficjentów odpowiada za realizację Programu.

 1. Pracami Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów kieruje Koordynator Zespołu.
  Koordynator Zespołu powołuje swoich zastępców:

a) Zastępcę Koordynatora ds. Realizacji Strategii Edukacyjnej „3 Kroki”,

b) Zastępcę Koordynatora ds. Psychologicznych,

c) Zastępcę Koordynatora ds. Prawnych,

przy czym wszyscy koordynatorzy powinni legitymować się wykształceniem wyższym kierunkowym (prawo, psychologia, pedagogika).

 1. Zadania Koordynatora Zespołu:

a) nadzór nad działalnością Zespołu i podległymi jednostkami administracyjnymi,

b) powoływanie niezbędnych do potrzeb realizacji Programu dodatkowych jednostek administracyjnych na zasadach wskazanych w niniejszej Uchwale,

c) sporządzanie cokwartalnych raportów podsumowujących działania Zespołu,

d) współpraca z innymi koordynatorami zespołów w niezbędnym zakresie,

e) kreowanie polityki personalnej w uzgodnieniu z Dyrektorem i Koordynatorem Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich,

f) rozpatrywanie odwołań współpracowników od decyzji koordynatorów sekcji, opiekunów kół naukowych i kierowników grup projektowych,

g) wnoszenie i opiniowanie do Koordynatora Programu lub/i Dyrektora wniosków wystosowanych przez swoich zastępców,

h) tworzenie i likwidowanie profili beneficjentów w Bazie Danych Pro Civium

i) udział w spotkaniach koordynatorów zespołów organizowanych przez Zarząd oraz w naradach Rady Koordynatorów,

j) dbanie o rozwój kompetencji podległych współpracowników oraz ścieżkę rozwoju osobistego w strukturach organizacji, a także cyklicznie wnioskowanie do Dyrektora o awansowanie lub nagradzanie współpracowników,

k) udzielanie odpowiedzi na zapytania Koordynatora Programu, Koordynatora Projektu, Inspektora ds. Szkoleń i Audytu Obsługi Beneficjentów lub Dyrektora w zakresie realizacji zadań Programu i prowadzenia polityki personalnej,

l) prowadzenie właściwej polityki komunikacyjnej zgodnie z §9 Uchwały,

m) powoływanie i nadzór nad działaniem Zespołów Wsparcia Rodziny oraz ustanawianie składu osobowego każdego Zespołu w porozumieniu z zastępcą Koordynatora ds. prawnych oraz zastępcą Koordynatora ds. psychologicznych.

 1. Zadania Zastępcy Koordynatora Zespołu ds. Realizacji Strategii Edukacyjnej „3 Kroki:

a) opracowanie modelu działań wsparcia edukacyjnego i rozwoju osobistego w ramach ukierunkowanych i zindywidualizowanych oddziaływań podejmowanych wobec beneficjentów Programu,

b) nadzór nad wdrożeniem i realizacją działań, o których mowa w pkt. a).

 1. Zadania Zastępcy Koordynatora ds. Psychologicznych:

a) podnoszenie kompetencji członków Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego oraz Sekcji Opiekunów Rodziny w formie realizacji webinarów, szkoleń, organizacji spotkań ze specjalistami,

b) opiniowanie w porozumieniu z koordynatorem Sekcji Opiekunów Rodziny oraz koordynatorem Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego koordynatorowi Zespołu składu osobowego poszczególnych Zespołów Wsparcia Rodziny,

c) kontrola działalności Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego i Sekcji Opiekunów Rodziny pod względem merytorycznym, organizacyjnym oraz personalnym,

d) opracowywanie cokwartalne raportów z działalności Sekcji Wsparcia Osobistego oraz Sekcji Opiekunów Rodziny i przesyłanie ich do Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów,

e) wsparcie doradcze koordynatora Zespołu w sprawach wymagających wiedzy psychologicznej,

f) rozpatrywanie odwołań współpracowników od decyzji Koordynatora Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego oraz Koordynatora Sekcji Opiekunów Rodziny,

g) wnoszenie i opiniowanie do Koordynatora Zespołu próśb i wniosków wystosowanych przez Koordynatora Sekcji Wsparcia Osobistego oraz Koordynatora Sekcji Opiekunów Rodziny, także w sprawach personalnych, w tym związanych z awansem, nagrodami, czy szkoleniami podnoszącymi kompetencje zawodowe podległych współpracowników,

h) udział w szkoleniach wewnętrznych i naradach merytorycznych,

i) realizacja schematu komunikacyjnego w stosunku do Sekcji Wsparcia Osobistego oraz Sekcji Opiekunów Rodziny,

j) wnoszenie do Koordynatora Zespołu o nadanie dostępu do Bazy Danych Pro Civium, służbowej skrzynki e-mail, służbowego numeru karty SIM współpracownikom wskazanym przez Koordynatora Sekcji Wsparcia Osobistego oraz Koordynatora Sekcji Opiekunów Rodziny.

 1. Zadania Zastępcy Koordynatora ds. Prawnych:

a) podnoszenie kompetencji członków Sekcji Wsparcia Prawnego w formie realizacji webinarów, szkoleń, organizacji spotkań ze specjalistami,

b) opiniowanie w porozumieniu z koordynatorem Sekcji Wsparcia Prawnego składu osobowego poszczególnych Zespołów Wsparcia Rodziny,

c) kontrola działalności Sekcji Wsparcia Prawnego pod względem merytorycznym, organizacyjnym oraz personalnym,

d) opracowywanie cokwartalnie raportów z działalności Sekcji Wsparcia Prawnego i przesyłanie ich do Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów,

e) wsparcie doradcze Koordynatora Zespołu w sprawach wymagających wiedzy prawnej,

f) rozpatrywanie odwołań współpracowników od decyzji Koordynatora Sekcji Wsparcia Prawnego,

g) wnoszenie i opiniowanie do Koordynatora Zespołu próśb i wniosków wystosowanych przez Koordynatora Sekcji Wsparcia Prawnego, także w sprawach personalnych, w tym związanych z awansem, nagrodami czy szkoleniami podnoszącymi kompetencje zawodowe podległych współpracowników,

h) udział w szkoleniach i naradach merytorycznych,

i) realizacja schematu komunikacyjnego w stosunku do Sekcji Wsparcia Prawnego,

j) wnoszenie do koordynatora Zespołu o nadanie dostępu do Bazy Danych Pro Civium, służbowej skrzynki e-mail, służbowego numeru karty SIM współpracownikom wskazanym przez Koordynatora Sekcji Wsparcia Prawnego.

 1. Struktura organizacyjna Zespołu (rycina nr 3)

a) wyznacza się następujące jednostki administracyjne Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów:

– Sekcja Wsparcia Rozwoju Osobistego,

– Sekcja Wsparcia Prawnego,

– Sekcja Opiekunów Rodziny

– Zespoły Wsparcia Rodziny

 1. Sekcja Wsparcia Rozwoju Osobistego:

a) odpowiada za wsparcie psychologiczne oraz doradczo-zawodowe, pedagogiczne i seksuologiczne Beneficjentów Programu,

b) zrzesza psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, seksuologów, lekarzy innych specjalności, przeprowadzających konsultacje z beneficjentami Programu oraz udzielających im wsparcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w granicach określonych uzyskanym wykształceniem,

c) na czele Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego stoi Koordynator Sekcji, który powołuje swojego zastępcę/zastępców i podlega kompetencyjnie z-cy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych,

d) zadania Koordynatora Sekcji:

– raportowanie z działalności Sekcji do z-cy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych,

– przeprowadzanie superwizji w ramach podległej Sekcji z działań merytorycznych psychologów, doradców zawodowych oraz pedagogów,

– wyznaczanie innych specjalistów do działań doraźnych w ramach Zespołów Wsparcia Rodziny z wniosku Psychologa danego Zespołu,

– opiniowanie z-cy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych kandydatów do pracy w Zespole Wsparcia Rodziny,

– wnioskowanie, opiniowanie spraw podwładnych do zastępcy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych,

– wprowadzenie niezbędnych procedur funkcjonowania Sekcji oraz ich stosowanie, -przekazywanie współpracownikom informacji dotyczących zmian w aktach prawnych wewnętrznych,

– współpraca z koordynatorami innych sekcji Zespołu,

– wprowadzenie swojego zastępcy oraz innych współpracowników Sekcji w obowiązujące procedury funkcjonujące w ramach jednostki administracyjnej,

– wnioskowanie do z-cy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych o nadanie niezbędnych dostępów do Bazy Danych Pro Civium, adresów e-mail i numerów kart SIM dla swoich podwładnych.

 1. Sekcja Wsparcia Prawnego:

a) odpowiada za wsparcie prawne świadczone Beneficjentom Programu oraz w ramach pakietu „+Prawnik”,

b) zrzesza prawników przeprowadzających konsultacje z beneficjentami Programu oraz udzielających im wsparcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w granicach określonych uzyskanym wykształceniem oraz studentów prawa działających pod nadzorem Koordynatora Sekcji lub wyznaczonego zastępcy,

c) na czele Sekcji Wsparcia Prawnego stoi Koordynator Sekcji, który powołuje swojego zastępcę/zastępców i podlega kompetencyjnie z-cy Koordynatora Zespołu ds. Prawnych,

d) zadania Koordynatora Sekcji:

– raportowanie z działalności Sekcji do z-cy Koordynatora Zespołu ds. Prawnych,

– nadzór nad wartością merytoryczną pism o charakterze prawnym kierowanych do beneficjentów Programu,

– dostarczanie opracowanych przez Sekcję pism w sprawach beneficjentów kierowanych do podmiotów zewnętrznych do Sekretariatu Zarządu celem nadania dalszego biegu,

– opiniowanie z-cy Koordynatora Zespołu ds. Prawnych kandydatów do pracy w Zespole Wsparcia Rodziny, także w porozumieniu z Koordynatorem Sekcji Organizacji Praktyk Studenckich Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich – w przypadku praktykantów,

– wnioskowanie, opiniowanie spraw podwładnych do zastępcy Koordynatora Zespołu ds. Prawnych,

– wprowadzenie niezbędnych procedur funkcjonowania Sekcji oraz ich stosowanie,

– przekazywanie współpracownikom informacji dotyczących zmian w aktach prawnych wewnętrznych,

– współpraca z koordynatorami innych sekcji Zespołu,

– wprowadzenie swojego zastępcy oraz innych współpracowników Sekcji w obowiązujące procedury funkcjonujące w ramach jednostki administracyjnej,

– wnioskowanie do z-cy Koordynatora Zespołu ds. Prawnych o nadanie niezbędnych dostępów do Bazy Danych Pro Civium, adresów e-mail i numerów kart SIM dla swoich podwładnych i przydzielonych praktykantów

– realizacja praktyk studenckich wewnątrz Sekcji odbywa się na podstawie porozumienia między Koordynatorem Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów, Koordynatorem Zespołu Obsługi Prawnej oraz Koordynatorem Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich.

 1. Sekcja Opiekunów Rodziny:

a) odpowiada za działania Opiekunów Rodziny w ramach realizacji zadań Programu i obsługi beneficjentów,

b) zrzesza studentów prawa, psychologii, pedagogiki oraz osoby legitymujące się wykształceniem wyższym kierunkowym, działających w granicach określonych niniejszą Uchwałą,

c) na czele Sekcji Opiekunów Rodziny stoi Koordynator Sekcji, który powołuje swojego zastępcę/zastępców i podlega kompetencyjnie z-cy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych,

d) zadania Koordynatora Sekcji:

– raportowanie z działalności Sekcji do z-cy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych,

– nadzór nad działaniami Opiekunów Rodziny,

– opiniowanie z-cy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych kandydatów do pracy w Zespole Wsparcia Rodziny,

– wnioskowanie, opiniowanie spraw podwładnych do zastępcy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych,

– wprowadzenie niezbędnych procedur funkcjonowania Sekcji oraz ich stosowanie,

– przekazywanie współpracownikom informacji dotyczących zmian w aktach prawnych wewnętrznych,

– współpraca z koordynatorami innych sekcji Zespołu,

– wprowadzenie swojego zastępcy oraz innych współpracowników Sekcji w obowiązujące procedury funkcjonujące w ramach jednostki administracyjnej,

– wnioskowanie do z-cy Koordynatora Zespołu ds. Psychologicznych o nadanie niezbędnych dostępów do Bazy Danych Pro Civium, adresów e-mail i numerów kart SIM dla swoich podwładnych i przydzielonych praktykantów.

 1. Zespoły Wsparcia Rodziny:

a) powoływane przez Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów w porozumieniu z zastępcami i koordynatorami Sekcji,

b) wyznacza się podstawowy skład Zespołu Wsparcia Rodziny: Opiekun Rodziny, Psycholog, Prawnik lub student prawa,

c) rolę nadrzędną kompetencyjnie w Zespole pełni Opiekun Rodziny,

d) zakres konsultacji psychologicznych i prawnych oraz podejmowanych działań o charakterze prawnym Opiekun Rodziny ustala i realizuje wewnątrz Zespołu,

e) w przypadku potrzeby skorzystania przy realizacji konsultacji z systemów teleinformatycznych Opiekun Rodziny kontaktuje się bezpośrednio z Biurem Koordynatora Programu,

f) o potrzebie konsultacji z innym specjalistą niż w Zespole decyduje Psycholog na wniosek Opiekuna Rodziny. Informację w tym zakresie Psycholog Zespołu przekazuje Koordynatorowi Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego, który wyznacza jednorazowo specjalistę do odbycia konsultacji lub wydania opinii,

g) pisma o charakterze prawnym sporządzane w ramach Zespołu kierowane do podmiotów zewnętrznych przekazywane są do Sekretariatu Zarządu za pośrednictwem Koordynatora Sekcji Wsparcia Prawnego,

h) zadania Opiekuna Rodziny w ramach Zespołu reguluje Załącznik nr 14 do Uchwały – Zarządzenie nr 6/2021/ZOPpro Prezesa Zarządu z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zakresu działań Opiekunów Rodziny.

i) zespoły Wsparcia Rodziny są numerowane i w skrócie nazywane ZWR nr 1,2,3, itd.

§17 ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

 1. Zespół ds. Obsługi Prawnej podlega kompetencyjnie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia.
 2. Pracami Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów kieruje Koordynator Zespołu. Koordynator Zespołu może powoływać swoich zastępców oraz sekretarza wskazując zakres ich działania i odpowiedzialności.
 3. Zadania Koordynatora Zespołu:

a) nadzór nad działalnością Zespołu i podległymi jednostkami administracyjnymi,

b) powoływanie niezbędnych jednostek administracyjnych na zasadach wskazanych w niniejszej Uchwale,

c) wnioskowanie do Sekretariatu Zarządu o udzielenie współpracownikom niezbędnych dostępów do Bazy Danych Pro Civium, aplikacji Tawk.to, adresu e-mail, czy karty SIM,

d) sporządzanie cokwartalnych raportów podsumowujących działania Zespołu,

e) współpraca z innymi koordynatorami zespołów, Koordynatorem Programu, Koordynatorem Projektu oraz Dyrektorem w niezbędnym zakresie,

f) kreowanie polityki personalnej w uzgodnieniu z Dyrektorem i Koordynatorem Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich, także w zakresie realizacji praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych,

g) rozpatrywanie odwołań współpracowników od decyzji koordynatorów podległych kompetencyjnie sekcji, opiekunów kół naukowych i kierowników grup projektowych,

h) wnoszenie i opiniowanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków wystosowanych przez swoich zastępców i współpracowników,

i) nadzór mentorski nad Sekcją Wsparcia Prawnego Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów,

j) udział w naradach wyznaczanych przez Zarząd oraz w naradach Rady Koordynatorów,

k) dbanie o rozwój kompetencji podległych współpracowników oraz ścieżkę rozwoju osobistego w strukturach organizacji, a także cyklicznie wnioskowanie o awansowanie lub nagradzanie współpracowników,

l) podejmowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Uchwały,

m) prowadzenie właściwej polityki komunikacyjnej zgodnie z §9 Uchwały.

 1. Zadania Zespołu:

a) obsługa prawna czynności Zebrania Członków, Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia,

b) wydawanie opinii prawnych na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy,

c) podejmowanie działalności legislacyjnej przy realizacji projektów wchodzących w zakres zadań Stowarzyszenia,

d) wsparcie merytoryczne działań Dyrektora,

 1. W skład Zespołu wchodzą wyłącznie osoby legitymujące się wykształceniem wyższym prawniczym, ewentualnie, za zgodą Koordynatora, także studenci IV. lub V. roku kierunków prawniczych pełniący funkcję praktykantów lub sekretarza Koordynatora.

§18 ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI I ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Zespół podlega organizacyjnie Dyrektorowi, a kompetencyjnie Zarządowi Stowarzyszenia reprezentowanemu przez Pełnomocnika Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich.
 2. Pracami Zespołu kieruje Koordynator, który wyznacza swojego zastępcę lub sekretarza.
 3. Zespół odpowiada za organizację rekrutacji wolontariuszy oraz praktykantów, a także działalność informacyjną dotyczącą rekrutacji i obsługę Głównego Rejestru Współpracowników oraz Głównego Rejestru Praktykantów.
 4. Struktura organizacyjna zespołu:

a) Sekcja Organizacji Praktyk Studenckich,

b) Główny Rejestr Współpracowników,

c) Główny Rejestr Praktykantów.

 1. Zadania Koordynatora Zespołu:

a) nadzór nad działalnością Zespołu i podległymi jednostkami administracyjnymi,

b) tworzenie w porozumieniu z Dyrektorem oraz koordynatorami zespołów i Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa Pro Civium planu rekrutacji, w tym przygotowywanie ogłoszeń rekrutacyjnych wg osobnych ustaleń z Koordynatorem Zespołu ds. Public Relations i z wykorzystaniem e-platform studenckich biur karier lub o charakterze wolontariackim,

c) wnioskowanie do Sekretariatu Zarządu o udzielenie współpracownikom niezbędnych dostępów do Bazy Danych Pro Civium, aplikacji Tawk.to, adresu e-mail, czy karty SIM,

d) realizację procedur, o których mowa w Załączniku nr 3, i 5 do Uchwały,

e) cokwartalne raportowanie z działalności Zespołu,

f) prowadzenie właściwej polityki komunikacyjnej zgodnie z §9 Uchwały,

g) dbanie o rozwój kompetencji podległych współpracowników oraz ścieżkę rozwoju osobistego w strukturach organizacji, a także cyklicznie wnioskowanie do Dyrektora o awansowanie lub nagradzanie współpracowników,

h) nadzór nad Głównym Rejestrem Współpracowników oraz Główny Rejestrem Praktykantów i współpraca w tym zakresie z Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych,

i) nadzór nad przebiegiem praktyk studenckich realizowanych w Stowarzyszeniu i współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich oraz Inspektorem ds. Szkoleń i Audytu Obsługi Beneficjentów oraz koordynatorami innych zespołów,

j) udział w spotkaniach wyznaczanych przez Zarząd oraz w naradach Rady Koordynatorów.

 1. Za prowadzenie Głównego Rejestru Praktykantów oraz organizację praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych odpowiada Sekcja Organizacji Praktyk Studenckich z jej Koordynatorem na czele.
 2. Koordynator Sekcji Organizacji Praktyk Studenckich współpracuje z innymi koordynatorami w zakresie prowadzenia polityki organizacji praktyk zawodowych, za zgodą i w porozumieniu z Koordynatorem Zespołu.

§19 ZESPÓŁ DS. PUBLIC RELATIONS

 1. Zespół ds. Public Relations odpowiada w Stowarzyszeniu za kreowanie polityki informacyjnej oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w ramach prowadzonych projektów, a nadto odpowiada za kontakty z przedstawicielami prasy, radia, telewizji i portali internetowych i w tym zakresie pełni funkcję Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia.
 2. Koordynator Zespołu podlega kompetencyjnie Zarządowi Stowarzyszenia, a organizacyjnie Dyrektorowi.
 3. Na czele Zespołu stoi Koordynator. Koordynator może powołać swojego zastępcę lub sekretarza.
 4. Zadania Koordynatora Zespołu:

a) nadzór nad działalnością Zespołu i podległymi jednostkami administracyjnymi,

b) wsparcie Dyrektora i Koordynatora Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich w realizacji polityki rekrutacyjnej Stowarzyszenia,

c) wnioskowanie do Sekretariatu Zarządu o udzielenie współpracownikom niezbędnych dostępów do Bazy Danych Pro Civium, aplikacji Tawk.to, adresu e-mail, czy karty SIM,

d) cokwartalne raportowanie z działalności Zespołu,

e) prowadzenie właściwej polityki komunikacyjnej zgodnie z §9 Uchwały,

f) dbanie o rozwój kompetencji podległych współpracowników oraz ścieżkę rozwoju osobistego w strukturach organizacji, a także cyklicznie wnioskowanie do Dyrektora o awansowanie lub nagradzanie tychże,

g) wydawanie decyzji, co do zasadności użycia znaku firmowego Stowarzyszenia w przestrzeni publicznej poza Stowarzyszeniem,

h) wydawanie decyzji, co do akceptacji wzoru znaków firmowych symbolizujących poszczególne projekty realizowane w ramach Programu,

i) udział w spotkaniach wyznaczanych przez Zarząd oraz w naradach Rady Koordynatorów.

 1. W ramach struktury organizacyjnej Zespołu funkcjonuje:

a) Sekcja Audio-Wizualna

b) Sekcja Social Mediów

 1. Na czele Sekcji Audio Wizualnej stoi jej Koordynator.
 2. Do zadań Sekcji należy przygotowywanie wydań kanału informacyjnego „TeleInfo Pro Civium” oraz filmów o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym zgodnym z realizowanymi przez Stowarzyszenie projektami.
 3. Na czele Sekcji Social Mediów stoi Koordynator. Do zadań Sekcji należy realizowanie polityki informacyjnej Stowarzyszenia za pośrednictwem Facebook, Youtube, Instagram, Google Firma, LinkedIn, NGO platforma, Twitter oraz innych platform społecznościowych uruchomionych w uzgodnieniu z Dyrektorem.
 4. Koordynatorzy Sekcji prowadzą politykę komunikacyjną oraz personalną, jak w przypadku innych koordynatorów sekcji.

§20 WYDAWNICTWO PRO CIVIUM

 1. Wydawnictwo Pro Civium stanowi niezależną jednostkę administracyjną działającą na podstawie Ustawy Prawo prasowe, o której mowa w Załączniku nr 15 do Uchwały – Zarządzenie nr 10/2021/PR Prezesa Zarządu z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie […] wyodrębnienia wydawnictwa.
 2. Redaktor Naczelny uczestniczy w naradach Rady Koordynatorów.
 3. Redaktor Naczelny prowadzi własną politykę wewnętrzną informacyjną i personalną.
 4. Redaktor Naczelny zobligowany jest na wniosek Dyrektora, Koordynatora Programu, Koordynatora Projektu lub Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów do zamieszczania w czasopiśmie informacji i ogłoszeń na temat realizacji Programu.
 5. Redaktor Naczelny umieszcza w czasopiśmie ogłoszenia Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

§21 PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

 1. Zarząd lub Prezes Zarządu może wyznaczyć spośród członków organizacji legitymujących się wykształceniem wyższym, o stażu w organizacji przynajmniej dwuletnim oraz właściwym dorobku i doświadczeniu zawodowym Pełnomocnika.
 2. Pełnomocnik podlega kompetencyjnie wyłącznie Zarządowi Stowarzyszenia.
 3. Pełnomocnik może reprezentować Zarząd w czynnościach prawnych.
 4. W sprawach dotyczących zakresu działania Pełnomocnika wszystkie jednostki administracyjne są mu kompetencyjnie i organizacyjnie podległe.
 5. W ramach Stowarzyszenia powołuje się trzech pełnomocników:

a) ds. Finansowych, odpowiadającego za utrzymanie płynności finansowej organizacji i pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia,

b) ds. Instytucjonalnych, odpowiedzialnego za kontakty z podmiotami zewnętrznymi na poziomie opracowywania zasad współpracy,

c) ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich, odpowiedzialnego za realizację porozumień wolontariackich oraz organizację praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych.

§22 INSPEKTOR DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych (dalej Inspektor) podlega kompetencyjnie Zarządowi Stowarzyszenia, a organizacyjnie Dyrektorowi.
 2. Koordynator Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich zobowiązany jest udzielić Inspektorowi wszelkich wnioskowanych informacji w zakresie polityki ochrony danych osobowych współpracowników Stowarzyszenia.
 3. Koordynator Programu zobowiązany jest udzielić Inspektorowi wszelkich wnioskowanych informacji w zakresie polityki ochrony danych osobowych beneficjentów Stowarzyszenia.
 4. Zadania Inspektora:

a) nadzór merytoryczny nad działaniem Głównego Rejestru Współpracowników oraz Głównego Rejestru Praktykantów prowadzonego przez Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich,

b) nadzór merytoryczny nad innymi bazami, formularzami gromadzącymi oraz przetwarzającymi dane osobowe współpracowników i beneficjentów Stowarzyszenia,

c) opiniowanie Zarządowi Stowarzyszenia, Dyrektorowi, Koordynatorowi Programu i Koordynatorowi Projektu, projektów regulaminów i innych aktów prawnych wewnętrznych w zakresie dotyczącym przepisów o ochronie danych osobowych,

d) przedstawianie wymienionym wyżej propozycji zmian w aktach prawnych wewnętrznych dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

e) opiniowanie Zarządowi treści umów zawieranych z osobami trzecimi pod względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,

f) przygotowanie cokwartalnych raportów z działalności Inspektora do Dyrektora,

g) kreowanie polityki ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu,

h) udział w naradach Rady Koordynatorów.

 1. Inspektor do poszczególnych zadań może wyznaczyć swojego zastępcę lub sekretarza.
 2. Inspektor posiada prawo do służbowego adresu e-mail, karty SIM oraz dostęp do Bazy Danych Pro Civium.
 3. Wniosek o udzielenie stosownych dostępów dla swoich zastępców Inspektor kieruje do Sekretariatu Zarządu, a w przypadku dostępu do aplikacji Tawk.to do Koordynatora Programu.
 4. W pozostałym zakresie działania Inspektora określa treść Uchwały.

§23 INSPEKTOR DS. SZKOLEŃ I AUDYTU OBSŁUGI BENEFICJENTÓW

 1. Inspektor ds. Szkoleń i Audytu Obsługi Beneficjentów (dalej Inspektor) podlega kompetencyjnie Zarządowi Stowarzyszenia, a organizacyjnie Dyrektorowi.
 2. Inspektor może powołać swoich zastępców w funkcji młodszego inspektora w formie i na zasadach, o których mowa w Uchwale.
 3. Inspektor może powołać swojego sekretarza.
 4. Koordynator Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich współdziała z Inspektorem w zakresie realizacji procedury przyjęcia kandydata na wolontariusza oraz w zakresie szkoleń wolontariuszy.
 5. Koordynator Programu oraz Koordynator Projektu współpracują z Inspektorem w zakresie kontroli jakości obsługi beneficjentów Programu.
 6. Zadania Inspektora:

a) prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do służby wolontariackiej w zakresie predyspozycji psychologicznych i motywacji,

b) kontrola jakości obsługi beneficjentów za pośrednictwem ankiet, rozmów indywidualnych, dokumentacji Zespołów Wsparcia Rodziny, raportów Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów. W wymienionym zakresie wsparciem logistycznym służy Inspektorowi Koordynator Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów,

c) opiniowanie Zarządowi Stowarzyszenia, Dyrektorowi, Koordynatorowi Programu i Koordynatorowi Projektu, projektów regulaminów i innych aktów prawnych wewnętrznych dotyczących realizacji Programu,

d) przedstawianie wymienionym wyżej propozycji zmian w aktach prawnych wewnętrznych dotyczących realizowanego Programu,

e) organizacja i/lub prowadzenie szkoleń dodatkowych podnoszących kompetencje współpracowników Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego, Sekcji Opiekunów Rodziny oraz Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich w porozumieniu z ich koordynatorami,

f) udzielania, na prośbę, wsparcia indywidualnego o charakterze mentorskim, współpracownikom Stowarzyszenia,

g) przygotowanie cokwartalnych raportów z działalności Inspektora do Dyrektora,

h) nadzór nad prawidłowością cyklu szkoleń wstępnych dla wolontariuszy i praktykantów Stowarzyszenia na zasadach ustalonych osobno z Koordynatorem Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich lub wyznaczonymi przez niego współpracownikami,

i) udział w naradach Rady Koordynatorów.

 1. Inspektor posiada prawo do służbowego adresu e-mail, karty SIM oraz dostęp do Bazy Danych Pro Civium.
 2. Wniosek o udzielenie stosownych dostępów dla swoich zastępców Inspektor kieruje do Sekretariatu Zarządu, a w przypadku dostępu do aplikacji Tawk.to do Koordynatora Programu.
 3. W pozostałym zakresie działania Inspektora określa treść Uchwały.

§24 RZECZNIK SPRAW PRAKTYKANTÓW

 1. Rzecznik Spraw Praktykantów (dalej Rzecznik) podlega kompetencyjnie Zarządowi Stowarzyszenia, a organizacyjnie Dyrektorowi.
 2. Działania Rzecznika ograniczają się wyłącznie do okresu realizacji przez Stowarzyszenie praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych.
 3. Rzecznik przyjmuje i opiniuje wnioski do Pełnomocnika Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich złożone w sprawie praktykantów przez Koordynatora Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich.
 4. Rzecznik rozpatruje, a w następstwie popiera/nie popiera przed Zarządem Stowarzyszenia lub Pełnomocnikiem Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich wnioski, prośby, skargi i zażalenia praktykantów.
 5. Rzecznika wskazuje Prezes Zarządu raz na 3 lat, przy czym przyjmuje się, że aktualna kadencja Rzecznika rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2020 roku.
 6. Rzecznik korzysta z adresu e-mail służbowego, a na wniosek do Sekretariatu Zarządu ze służbowej karty SIM.
 7. W zakresie realizacji zadań Rzecznik współpracuje z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich oraz z Koordynatorem Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich.
 8. Rzecznik jest organem niezależnym. Wydaje opinie i rozpatruje wniesione sprawy wg własnego uznania, wiedzy i doświadczenia.

§25 PROJECT MANAGER

 1. Project Managera na czas realizacji zadania o charakterze szczególnym powołuje Prezes Zarządu.
 2. Project Manager odpowiada kompetencyjnie wyłącznie przed Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Zakres czynności, do wykonania, których powołuje się Project Managera określa każdorazowo wydana przez Prezesa Zarządu Decyzja o jego powołaniu.

§26 KIEROWNICY GRUP PROJEKTOWYCH / JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

 1. Kierownik Grupy Projektowej (dalej Kierownik) realizuje jej Regulamin we współpracy z wszystkimi jednostkami administracyjnymi Stowarzyszenia i przy wsparciu organizacyjnym Dyrektora.
 2. Kierownik kompetencyjnie podlega koordynatorowi zespołu, w ramach którego powołano Grupę Projektową.
 3. Kierownik innej jednostki administracyjnej, tj. Biura Koordynatora Programu podlega organizacyjnie i kompetencyjnie Koordynatorowi Programu oraz Koordynatorowi Projektu, a Kierownik Sekretariatu Zarządu w każdym zakresie Zarządowi Stowarzyszenia.

§27 SEKRETARIAT ZARZĄDU

 1. Sekretariat Zarządu powołany jest do obsługi spraw wskazanych w niniejszej Uchwale.
 2. Na czele Sekretariatu Zarządu stoi kierownik.
 3. Sekretariat Zarządu wykonuje czynności wyłącznie na polecenie Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Sekretariat Zarządu współpracuje z Biurem Podatkowym zewnętrznym odpowiedzialnym za politykę księgową i kadrową Stowarzyszenia.

§28 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W zakresie spraw personalnych Uchwała obowiązuje od dnia 10 listopada 2021 roku, a w pozostałym zakresie od dnia jej przyjęcia, chyba że Prezes Zarządu wyda w tym przedmiocie inną Decyzję.
 2. Wszelkie zmiany treści zawartych w Uchwale, a dotyczących usprawnienia funkcjonowania jej przepisów wprowadza członek Zarządu w formie zarządzenia.
 3. Podległość kompetencyjna rozumiana jest jako odpowiedzialność merytoryczna za podjęte i realizowane działania przed przełożonym.
 4. Podległość organizacyjna rozumiana jest jako dostosowanie się do zasad działania organizacji pod względem logistycznym określonym, np. w schemacie komunikacyjnym, czy zasadach budowy struktur administracyjnych Stowarzyszenia.

Załączniki

Pliki do pobrania

Decyzje i Uchwały

Kliknij/dotknij tytułu, aby pobrać dokument

Decyzje Prezesa Zarządu

Decyzja Prezesa Zarządu nr 01/U20/21 z dnia 01.11.2021 – w sprawie powołań na stanowiska w strukturze organizacyjno-kompetencyjnej Stowarzyszenia

Decyzja Prezesa Zarządu nr U20/P/2 z 19.12.2021 – w sprawie zmian na stanowisku koordynatora oraz projekt managera

Decyzja Prezesa Zarządu nr 04/U20/22 z 10.01.2022 – w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do projektu finansowanego przez Komisję Europejską UE w ramach komponentu policyjnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze „Zapobieganie i zwalczanie przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci”.

Decyzje Koordynatorów

Decyzja Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów nr 01/ZOB/2021 z dnia 11.11.2021 – w sprawie powołania na stanowisko w strukturze organizacyjno-kompetencyjnej Stowarzyszenia Katarzyny Rajchert na stanowisko Koordynatora Sekcji Rozwoju Osobistego

Decyzja Koordynatora Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich nr 01/ZRiOPS/2021 z dnia 11.11.2021 – w sprawie powołania na stanowisko w strukturze organizacyjno-kompetencyjnej Stowarzyszenia Małgorzaty Parszewskiej na stanowisko zastępcy koordynatora zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich

Decyzja Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentanr 02/ZOB/2021 z 13.11.2021  – zgoda na przeprowadzanie anonimowych wywiadów z Rodzinami, które należą do Programu Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych

Decyzja Koordynatora Programu Wsparcie Rodziny nr 01/KP/2021 z 16.11.2021  – w sprawie powołania Biura Koordynatora w strukturze organizacyjno-kompetencyjnej Stowarzyszenia

Decyzja Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów nr 02/ZOB/2021 z 22.11.2021 –  w sprawie dostępu do kont na platformie Skype oraz poczty elektronicznej

Decyzja Koordynatora Programu nr 02/KP/2021 z dnia 22.12.2021 – w sprawie powołania na stanowisko Kierownika w Biurze Koordynatora w strukturze organizacyjno-kompetencyjnej Stowarzyszenia

Decyzja Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów nr 10/OB/2022 z 16.01.2022 – w sprawie powołania grupy projektowej o nazwie (un)forgettable, działającej w ramach Sekcji Wsparcia Prawnego

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium nr 8/2021 z dnia 16.11. 2021 – wraz z Protokołem z dnia 16.11.2021 nr 8/2021 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium z załącznikiem

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 9/2021 z dnia 21 grudnia 2021 – w sprawie zawieszenia członka Stowarzyszenia

Opinie

Opinia Rady Koordynatorów z dnia 28.12.2021 – wydana na podstawie §15 ust. 3 i 4 Uchwały nr 20 z dnia 07 listopada 2021 r.

Decyzje Dyrektora ds. Operacyjnych

Decyzja Dyrektora ds. Operacyjnych nr 01/DO/21 z dnia 15.11.2021  – w sprawie powołań na stanowiska w strukturze organizacyjno-kompetencyjnej Stowarzyszenia

Decyzja Dyrektora ds. Operacyjnych nr 08/DO/21 z 18.11.2021 w sprawie zasad korzystania z komunikatora internetowego FB MSG

Decyzja Dyrektora ds. Operacyjnych nr 01/DO/22 z 17.01.2022 w sprawie zasad powoływania przez Koordynatorów Zespołów wolontariuszy na stanowiska funkcyjne w podległych im jednostkach administracyjnych

Menu