Wydawnictwo Pro Civium

Witaj nowy Wolontariuszu!

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium niezbędnych informacji, które pomogą Ci w sposób właściwy oraz zrozumiały rozpocząć współpracę z Wydawnictwem Pro Civium.

Stowarzyszenie podzielone jest na zespoły. W ramach zespołów działają sekcje, koła i grupy projektowe. Twoja jednostka administracyjna nazywa się Wydawnictwo Pro Civium wydające dwumiesięcznik „Postpenit”. Czasopismo publikowane jest w wersji elektronicznej i jest efektem połączenia dwóch wcześniej wydawanych osobno tytułów „Postpenit” – w wersji papierowej i „Ways to Go” – w wersji elektronicznej.

Na czele każdego Zespołu stoi jego Koordynator. W przypadku Wydawnictwa jego dyrektorem jest pani Izabela Jarczewska, prezes Zarządu Stowarzyszenia (prezes@postpenit.pl), a redaktorem naczelnym czasopisma – pani Natalia Petruk (redaktor.naczelny@postpenit.pl). Na zastępcę redaktora naczelnego powołano panią Dominikę Fręśko (fresko@postpenit.pl), a na sekretarza redakcji – panią Aleksandrę Słonkę (slonka@postpenit.pl).

Działy

W zależności jakie tematy w ramach współpracy chcesz podejmować możesz współpracować z:

Zgodnie z linią wydawniczą czasopismo nie podejmuje tematów religijnych oraz politycznych. Otrzymało numer ISSN nadany przez Bibliotekę Narodową i zostało, zgodnie z obowiązującym prawem prasowym, zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Czasopismo podejmuje tematy szeroko związane z problematyką wykluczenia społecznego, penitencjarystyki, uzależnień i nałogów, zjawiskiem przemocy w rodzinie, itp.

Przygodę ze Stowarzyszeniem zaczynasz od funkcji dziennikarza-stażysty. Czym wyższy stopień tym większe możliwości, także otrzymywania nagród finansowych i stypendiów społecznych/naukowych Prezesa Zarządu.

Decyzję w tym zakresie podejmuje Redaktor Naczelny na wniosek jego zastępcy. Z zastępcą omówisz także wszelkie kwestie personalne i te związane z umową o współpracy.

Teraz kilka zdań o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia. Jako, że to organizacja pozarządowa na jej czele stoi Walne Zgromadzenie Członków. W jego imieniu, na co dzień, działa Zarząd Stowarzyszenia z Panią Prezes Zarządu (prezes@postpenit.pl) na czele i Rada Nadzorcza. Sprawami Wolontariuszy zajmuje się się Pełnomocnik Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich (gawecki@postpenit.pl). Do Pełnomocnika jako Wolontariusz możesz zgłaszać wszelkie uwagi, skargi, komentarze dotyczące działania w organizacji Wolontariuszy. Natomiast w przypadku chęci uzyskania, np. zaświadczenia o wolontariacie, zgłaszasz się do z-cy Redaktora Naczelnego.

W ramach współpracy z organizacją nie musisz ograniczać się do świadczenia wolontariatu w ramach Wydawnictwa. To Twoja, używając języka wojskowego, jednostka macierzysta, nie znaczy to jednak, że nie możesz, np.  wspierać organizację innymi swoimi umiejętnościami. O szczegóły zapytaj Kierownika Działu lub zastępcę Redaktora Naczelnego.

Struktura Stowarzyszenia

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia funkcjonują również inne jednostki administracyjne:

  • Zespół ds. Obsługi Beneficjentów
  • Zespół ds. Public Relations
  • Zespół ds. Obsługi Prawnej
  • Sekretariat Zarządu
  • Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich

Szkolenia

Warunkiem podjęcia współpracy jest odbycie cyklu szkoleń w zakresie:

  • podstawowych informacji o działalności organizacji i podstawach prawa prasowego
  • ochrony danych osobowych
  • podstawowych wolności i praw człowieka
  • emocjonalnych aspektów współpracy w ramach Programu „IiWwPPdSOS”

Po odbyciu i zaliczeniu szkoleń przygotujemy porozumienie o świadczenie wolontariatu wraz z odpowiednimi klauzulami o ochronie danych osobowych. W chwili podpisania i odesłania egzemplarza umowy na adres siedziby organizacji rozpoczynasz współpracę z wybranym Zespołem. W jej ramach możesz otrzymać służbowe: legitymację prasową, adres e-mail i numer telefonu oraz dostęp do Bazy Danych Pro Civium.

Współpraca ze Stowarzyszeniem przyjęła formę zdalną, online. Działasz zadaniowo, co pozwala na swobodne przyjęcie formuły działania na rzecz Zespołu, nie kolidującego z życiem zawodowym, czy prywatnym. Jeżeli studiujesz, w ramach świadczonego wolontariatu możesz także zaliczyć praktyki zawodowe. O szczegóły zapytaj Kierownika Działu.

Pamiętaj również, że wszelkie działania Stowarzyszenia realizowane są w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.

Prosimy Cię również o polubienie naszej strony FB oraz, o ile korzystasz ze zdalnej formy zakupów, uruchomienie naszej aplikacji (dostępna obok w czerwonym kwadraciku), co pozwoli organizacji pozyskiwać środki na realizację celów statutowych. Możesz więc stać się DARCZYŃCĄ Stowarzyszenia – nic przy tym nie wydając!

Rozmawiając o finansach możesz również współpracować z Wydawnictwem pozyskując dla Redakcji reklamę. Każda gazeta publikuje reklamy. Za sprzedaż każdej powierzchni reklamowej otrzymujesz 30 procent jej wartości. Kolejne 50 procent Kolegium Redakcyjne będzie dzielić między autorów opublikowanych tekstów, a pozostałe 20 procent zostaje przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. O szczegóły zapytaj z-cę Redaktora Naczelnego.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem „Dlaczego tu jestem?” oraz – za zgodą przełożonego – z treścią Uchwały nr 20 regulującą zasady funkcjonowania w Stowarzyszeniu.

Pozdrawiamy

Wydawnictwo Pro Civium

Menu