Kategorie: Wiadomości

Decyzja Przedstawiciela Stowarzyszenia

D E C Y Z J A

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska

PRO CIVIUM

 

w sprawie zebrania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
wyznaczonego na dzień 22 marca 2020 roku

oraz innych wynikających z uprawnienia Przedstawiciela nadanego w par. 21 Regulaminu Stowarzyszenia

 

 1. W związku z brakiem kworum wyznaczone na dzień 22 marca 2020 roku zebranie Walnego Zgromadzenia zostaje przełożone na inny termin, osobno wyznaczony.

 2. W związku z potrzebą opracowania jednolitej kampanii społecznej w zakresie realizacji celów działalności organizacji powierza się funkcję rzecznika prasowego Pani Monice Magierskiej, a funkcję Project Manager’a Panu Mikołajowi Kołkowskiemu. Do zadań rzecznika prasowego należy obsługa informacyjna mass mediów i nawiązywanie relacji z dziennikarzami w celu propagowania zadań stowarzyszenia. Project Manager natomiast odpowiada za ujednolicenie i profesjonalizację materiałów promocyjnych i social mediów należących do organizacji.

 3. W związku z rozpoczęciem realizacji (01.01.2020) II edycji – pełnej – programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” powierza się funkcję Koordynatora Programu Pani Ewie Hys, jednocześnie Koordynatorowi Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych. W tym względzie powołuje się Biuro Koordynatora Programu, którego prowadzenie powierza się Pani Aleksandrze Mosińskiej.

 4. W celu właściwego zabezpieczenia komunikacji pomiędzy poszczególnymi zespołami i właściwego wsparcia realizowanych i opracowywanych projektów powołuje się Biuro Przedstawiciela, którego prowadzenie powierza się Pani Martynie Miętkowskiej.

 5. Panu Tomaszowi Gorzeniowi z Zespołu ds. Administracyjnych powierza się zadanie pozyskania lokali użytkowych pod wynajem z zasobów komunalnych miasta Poznania i Warszawy, przy czym lokal w Poznaniu przeznaczony będzie na realizację zadań call /chat center oraz prowadzenie Biura Koordynatora Programu, a w Warszawie na siedzibę Koła nr 1 Stowarzyszenia, do dyspozycji Koordynatora Programu oraz Koordynatora Zespołu ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego oraz realizacji zadań Rzecznika Prasowego. Przy czym, ustala się termin wykonania zadania na dzień 30 kwietnia 2020 roku, chyba, że sytuacja epidemiologiczna w kraju nie ulegnie zmianie.

 6. Zmianie ulega struktura stowarzyszenia, tj. likwidacji Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw i uszczegółowienie zasady podległości w działaniach poszczególnych komórek organizacji – w załączeniu.

 7. Zmianie ulega logo dwumiesięcznika”Postpenit” – w załączeniu.

 8. Prowadzenie social medium linkedin powierza się Pani Dagmarze Mazik z Zespołu ds. Public Relations

 9. Sarze Matoszko za profesjonalizm i zaangażowanie w działalność czat on-line Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych nadaje się funkcję starszego konsultanta i powierza nadzór i opiekę merytoryczną nad konsultantami czat on-line.

 

Poznań; 22.03.2020

Załączniki:

1.

2.

 

Udostępniamy infolinię – propozycja dla CZSW

Propozycja Stowarzyszenia złożona w dniu 19.03.2020 r. Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w kwestii udostępnienia infolinii 0 800 rodzinom osób pozbawionych wolności w zakresie informowania o bieżącej sytuacji w jednostkach penitencjarnych

 

Poznań; 19 marca 2020r.

 

Szanowny Pan

gen. Jacek Kitliński

Dyrektor Generalny

Służby Więziennej

 

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją wynikającą z pandemii koronawirusa, Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM, realizujące swoje zadania w obszarze postpenitencjarystyki i zapobiegania zjawisku recydywy, działając na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. z 2016 r.poz. 2305), z chęcią udostępni numer naszej bezpłatnej infolinii (0 800 201 211) do celów informacyjnych dla, szczególnie, rodzin pozbawionych wolności. Dysponujemy odpowiednią kadrą konsultantów, którzy mogliby na bieżąco informować zainteresowanych o sytuacji ogólnej osób pozbawionych wolności i decyzjach Służby Więziennej w przedmiotowym zakresie.

Nasza propozycja podyktowana jest chęcią zapobiegnięcia chaosowi i dezinformacji, które z dnia, na dzień, coraz szerzej rozlewają się po rodzinach skazanych, jak i samych osadzonych, co uznać można i za zjawisko niepokojące z perspektywy bezpieczeństwa publicznego i wymagające wspólnego wysiłku, w tym wypadku formacji instytucjonalnej i organizacji pozarządowej.

Nasza propozycja to wynik kilkudniowych obserwacji sytuacji i – dramatycznych często – pytań ze strony bliskich osadzonych. W ciągu ostatnich 3 dni z redakcją dwumiesięcznika Postpenit, infolinią TeleWsparcie i czatem on-line w ramach Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych skontaktowało się 348 osób w przedmiotowej sprawie.

Szacunek dla rodzin osób pozbawionych wolności, jako pełnoprawnych obywateli wymaga również, aby przekazywane im były, po pierwsze informacje prawdziwe, po drugie szczegółowe.

Stąd nasz pomysł, z którym bezpośrednio zwracamy się do Pana Dyrektora.

Wystarczy, że Służba Więzienna będzie nam na bieżąco przekazywać wszystkie w ww. zakresie komunikaty, a my, w ramach udostępnionego numeru 0 800 przekazywać będziemy je zainteresowanym osobom. Infolinia może działać w tym zakresie codziennie do odwołania, w godzinach 10.00 – 22.00.

W przypadku zainteresowania naszą propozycją i uszczegółowienia kwestii logistycznych prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku

Izabela Jarczewska
Przedstawiciel Stowarzyszenia

Postpenit w Bibliotece Narodowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 marca 2020 roku Biblioteka Narodowa zarejestrowała nasz dwumiesięcznik (“Postpenit”) w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod symbolem ISSN 2719-3039.

To kolejny krok, który Stowarzyszenie podjęło w tym roku. Czekamy jeszcze na zakończenie procedury zmiany statusu “Pro Civium” ze zwykłego na rejestrowy i znalezienie się w szacownym gronie organizacji pożytku publicznego, co też nastąpi w 2020 roku – wyjaśnia Martyna Miętkowska z Biura Przedstawiciela Stowarzyszenia.

Jak dodała Amanda Powałowska, koordynator Zespołu ds. Public Relations było to również okazją do poprawy logo czasopisma, a zatem wraz z nadanym numerem przyszedł czas, po zmianie logo organizacji, na uaktualnienie winiety dwumiesięcznika.

O wyzwaniach penitencjarystyki…

Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki

7 maja 2020 roku w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa na temat aktualnych problemów polskiej penitencjarystyki.
Organizatorem konferencji jest uczelniane Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego WPiA.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia również wezmą udział w debacie, szczególnie w tematyce relacji organizacji pozarządowych ze Służbą Więzienną i, w tym kontekście, prawa skazanych do realizacji uprawnienia wynikającego z art. 42 Kkw.

System Vice Versa

System Vice Versa opracowany został dla zoptymalizowania efektywności oddziaływań socjalizujących sprawców przestępstw i środowiska, do którego skazani będą wracać po odbyciu kary pozbawienia wolności, czyli najczęściej, rodzinnego.

W ramach realizacji programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” jego Beneficjenci korzystają bezpłatnie z usług psychologów, prawników, doradców zawodowych i specjalistów innych dziedzin, nie ponoszą też kosztów obsługi administracyjnej, a w zasadzie, wszystko, co oferuje im Stowarzyszenie jest za darmo. Jedynym warunkiem, który Beneficjent i jego Rodzina godzi się spełnić w zamian – jest jej udział we wszelkich formach oddziaływań prowadzonych przez Stowarzyszenie, a których celem jest m.in.:

 • przygotowanie rodzin do powrotu skazanego do domu, w kontekście, nabycia umiejętności rozpoznawania symptomów świadczących, że karany może ponownie powrócić na drogę wykolejenia społecznego.
 • wykształcenie u bliskich skazanego poczucia odpowiedzialności za proces jego readaptacji społecznej i ocena środowiska rodzinnego pod kątem wpływu na dalszy jego prospołeczny rozwój, a w przypadku wykrycia czynników patologizujących – wdrożenie ewentualnych oddziaływań zaradczych.
 • budowa kontaktów członkom rodziny skazanego z instytucjami oraz organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.
  Do realizacji zadania wykorzystujemy następujące formy, np.:
 • warsztaty stacjonarne, na których kilkuosobowe grupy spotykają się z psychologiem lub doradcą zawodowym
 • indywidualne rozmowy z psychologiem (TelePorada)
 • dostarczanie informacji / porad / tekstów do analizy za pośrednictwem ogólnodostępnych nośników informacji (EduMailing)

Uniwersyteckie wzmocnienie programu

W dniu 27 lutego br. w siedzibie Zakładu Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ponownie spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia z kadrą naukową Zakładu i reprezentantką studentów.

Ustaliliśmy, że 27 studentów, w ramach wolontariatu, wspomoże organizację w obsłudze beneficjentów programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” – komentuje Aleksanda Mosińska z Zespołu ds. Administracyjnych Stowarzyszenia. – Studenci będą obsługiwać w ramach dyżurów infolinię 0800 201 211 i czat online.
Część z nich wesprze redakcję dwumiesięcznika Postpenit i Edumailingu.
Wszyscy studenci będą współpracować na podstawie porozumienia wolontariackiego i po przeszkoleniu przez prawnika oraz po rozmowie z psychologiem.

Raport za 2019 rok

Zespół ds. Administracyjnych Stowarzyszenia opracował Raport za 2019 rok z realizacji programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych.

Treść dokumentu do wglądu na stronie internetowej Stowarzyszenia www.postpenit.pl, w linku Wiadomości.

Zapraszamy do lektury!

Nowe logo Stowarzyszenia

Z przyjemnością informujemy, że nasza organizacja zmieniła dotychczasowe logo Stowarzyszenia na nowe – prezentowane.

Tarcza oznacza ochronę, obronę, czyli obrazuje cel naszej działalności, tj. obronę społeczeństwa przed zjawiskiem recydywy. Mur symbolizuję granicę między społeczeństwem, a osobami pozbawionymi wolności, sprawcami przestępstw, a otwarta kłódka – szansę na ich właściwy powrót do rodziny, lokalnej społeczności, czy miejsca pracy.

Bezpłatna infolinia TeleWsparcie

Od pierwszego piątku marca 2020 roku, dla naszych Beneficjentów i rodzin osób karanych, uruchamiamy bezpłatną infolinię 0 800 201 211.

Do Państwa dyspozycji, od piątku do niedzieli, w godzinach od 10.00 do 18.00, dostępny będzie doradca zawodowy, prawnik i psycholog.
Infolinia TeleWsparcie jest jednym z trzech narzędzi przeznaczonych do działań postpenitencjarnych w ramach wdrażanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM autorskiego programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.

Kolejny numer “Postpenita” już wydrukowany!

W dniu wczorajszym odebraliśmy czasopismo z drukarni. Nakład 5 tysięcy, objętość 12 stron, w full kolorze.

 – Czeka nas teraz dużo pracy z kolportażem dwumiesięcznika. Powinien jak najszybciej trafił do zakładów karnych i instytucji zajmujących się problematyką resocjalizacji osób pozbawionych wolności – mówi Amanda Powałowska, szefowa Zespołu ds. Public Relations, odpowiedzialnego za sprawy wydawnicze periodyku.

Czasopismo “Postpenit” – dwumiesięcznik pozbawionych wolności, drukowany jest jako jedno z narzędzi resocjalizacji sprawców przestępstw w ramach programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Tworzą go członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia.