Wchodzimy do sieci

Children of Prisoners Europe to największa w Europie międzynarodowa organizacja dążąca do podnoszenia świadomości społecznej i instytucjonalnej na temat potrzeb dzieci więźniów, w tym promująca inicjatywy umacniające status dziecka w całym procesie karnym, wspierająca współpracę międzysektorową pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami zaangażowanymi we wspieranie dzieci więźniów, także zadania antywykluczające na ich rzecz oraz podnoszące kompetencje osób zawodowych zajmujących się tą dziedziną.

Procedura przyjęcia do sieci COPE jest bardzo długa i wymagająca zaangażowania i odpowiedzialności, jak i samo w niej członkostwo.

COPE pracuje nad promowaniem wielu inicjatyw w Europie, np.:

  • Przyjazne dzieciom miejsca widzeń w więzieniach, a także przedłużone widzenia dla dzieci
  • Towarzyszenie dzieciom przez specjalnie przeszkolonych wolontariuszy, gdy wizyty w więzieniach są utrudnione z powodu odległości geograficznych, konfliktów rodzinnych, problemów logistycznych itp.
  • inicjatywy ułatwiające komunikację między dziećmi a uwięzionymi rodzicami, takie jak zwiększony dostęp do telefonu
  • programy rodzicielskie, takie jak grupy dyskusyjne i warsztaty rzemieślnicze w więzieniach, podczas których rodzice mogą tworzyć przedmioty dla dziecka
  • Środki dające rodzicom możliwość wykonywania obowiązków rodzicielskich od chwili aresztowania, a także podczas wszelkich późniejszych postępowań, poprzez promowanie środków dyscyplinarnych i alternatywy dla więzienia, gdy tylko jest to możliwe, zwłaszcza w przypadku matek z bardzo małymi dziećmi
  • Programy szkoleniowe podnoszące świadomość na temat sytuacji dzieci z rodzicami przebywającymi w więzieniu wśród sędziów, szkół, osób zajmujących się opieką nad dziećmi, personelu więziennego, odpowiednich organizacji i organów administracji
  • fora sprzyjające wymianie pomysłów i dobrych praktyk dotyczących dzieci z rodzicami przebywającymi w więzieniu
  • centra zasobów, które dostarczałyby dokładniejszych danych statystycznych na temat liczby dzieci dotkniętych tym problemem, badałyby psychologiczny i społeczny wpływ uwięzienia rodzica oraz podkreślałyby znaczenie podtrzymywania więzi rodzinnych.

W Polsce, jak dotychczas, tylko jedna organizacja pozarządowa działa w ramach sieci COPE.

Więcej o Children of Prisoners Europe znajdziecie tu https://childrenofprisoners.eu/

Ilustracja pobrana ze strony COPE

Poprzedni wpis
„SYTUACJA PRAWNA DZIECKA DOZNAJĄCEGO PRZEMOCY W RODZINIE”
Następny wpis
Komunikat Przewodniczącego Zebrania Członków
Menu