KWARTALNIK | NR 1/2020 | 09-11.2020 | CZASOPISMO POSTPENITENCJARNE | DAROWIZNA ZA DOSTĘP: 3 PLN

RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL

Rozmowa z Natalią Petruk, Redaktor Naczelną kwartalnika „Ways to Go”

Dlaczego Ways to Go? I po co kolejne czasopismo?

Dlaczego po angielsku, czy dlaczego różne drogi wyjścia, bo to chyba oczywiste. Osoba, która popełniła czyn zabroniony zawsze ma przynajmniej dwa wyjścia. Wrócić do społeczeństwa albo pozostać na jego marginesie. A po angielsku, bo kwartalnik w zamierzeniu ma również być publikowany w tym języku, a co za tym idzie, trafić do szerokiego grona odbiorców, w tym także być może do naszych partnerów zagranicznych .

Wgłębiając się w treść pierwszego numeru trudno nie oprzeć się wrażeniu, że nie są to treści o charakterze naukowym, jak wcześniej sygnalizowaliście?

Rzeczywiście. Po wielu przemyśleniach i dyskusjach doszliśmy jednak do przekonania, że formuła czasopisma naukowego, niesie za sobą ryzyko niekończących się dysput i dywagacji naukowych, niezrozumiałych często dla obywateli. Stowarzyszanie przede wszystkim zajmuje się przygotowaniem środowiska rodzinnego osób pozbawionych wolności do powrotu ich bliskich i nabycia kompetencji do dalszych oddziaływań socjalizujących już w warunkach wolnościowych. Upraszczając, naukowcy wiedzą, co jest dobre i potrzebne w procesie resocjalizacji, jak przeciwdziałać zjawisku recydywy. Rodzina, często, nie. Dlatego, ostatecznie kwartalnik kierujemy do tego odbiorcy, o którego chcemy dbać w każdym aspekcie – także w tym informacyjnym i edukacyjnym

Tematyka?

Bardzo szeroka. W zamyśle obok spełnienia charakteru informacyjnego ma również kształtować właściwe reakcje i postawy bliskich osadzonego w relacjach z nim. Czytelnik ma wiedzieć, nauczyć się rozpoznawać sygnały świadczące o powtórnej patologizacją zachowań byłego więźnia. Ma potrafić właściwie reagować i nie obawiać się tej reakcji. Oczywiście, kwartalnik będzie zawierał zawsze jakiś temat przewodni, jak w tym numerze dotyczący zmian w kodeksie karnym wykonawczym w zakresie problematyki stosowania art. 42. Pojawią się także porady natury psychologicznej, prawnej i doradczo-zawodowej wspomagające niwelowanie zjawiska wykluczenia i stygmatyzacji społecznej.

Pamiętajmy, że tym negatywnym oddziaływaniom, czy jak kto woli procesom podlega nie tylko osoba skazana, ale również, a może przede wszystkim, jej bliscy. Dzieci, partnerki, rodzice. Kwartalnik tworzony jest z myślą właśnie o nich.

Nie rezygnujecie jednak ze współpracy z organizacjami zagranicznymi, czy ośrodkami akademickimi?

Nie, oczywiście, że nie. Mamy wręcz nadzieję, że już niedługo znajdą się tu materiały organizacji społecznych zajmujących się resocjalizacją w innych krajach, czy naukowców, którzy oprócz pracy teoretycznej chcą w rzeczywisty sposób pracować na tzw. żywej tkance. Kwartalnik daje bezpośrednio taką możliwość. Natomiast, myślę, że doświadczenie, szczególnie organizacji z takich krajów jak Holandia, czy Norwegia znacząco wspomogą proces readaptacji społecznej skazanych. Pamiętajmy, że tam więzienia świecą pustkami i jakiś tego powód musi przecież być…

Czyli kwartalnik skierowany jest do rodzin osób odbywających karę pozbawienia wolności, jako grupy docelowej?

Też nie. Chcemy w nim publikować materiały cenne informacyjnie dla samorządów, kuratorów sądowych i przedstawicieli tych wszystkich instytucji, którzy mają lub powinni mieć kontakt zawodowy z osobami karanymi. Liczymy, że nasz pomysł spotka się ze zrozumieniem, bo cel przecież  jest jeden: Zapobieganie zjawisku powrotności do przestępstwa. Każdego to dotyczy, bez względu, czy jest prezesem spółki węglowej, czy urzędnikiem niższego szczebla, czy prezydentem miasta.

Czy kwartalnik będzie z dostępem bezpłatnym?

Raczej nie. Wydaje się nam, że dostęp do czasopisma będzie i powinien być odpłatny. Oczywiście w kwocie kilku złotych. Z pozyskanych środków będziemy mogli drukować dwumiesięcznik „Postpenit” o tym samym charakterze, jednakże skierowany do osób pozbawionych wolności. Oba periodyki są częścią autorskiego programu naszej organizacji  „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

Dziękuję za rozmowę.

Monika Magierska
Rzecznik Prasowy
Stowarzyszenia

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA "PRO CIVIUM" | WAYS TO GO | 1/2020 | STRONA 2