Statut

Stowarzyszenia „Inicjatywa Obywatelska Pro Civium”

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Inicjatywa Obywatelska Pro Civium”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i Ustawy o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2

Stowarzyszenie może używać nazwy na potrzeby komunikacji w językach obcych: „Civic Initiative Association Pro Civium”.

§ 3

Stowarzyszenie może również posługiwać się nazwą skróconą: „Pro Civium”

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 5

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, publicznymi i prywatnymi oraz wszelkimi innymi podmiotami, które wspierają lub chcą wesprzeć działania zgodne ze statutem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 9

Cele Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Działania na rzecz właściwej i transparentnej realizacji postanowień przepisów międzynarodowych stosowanych wobec osób pozbawionych wolności.
 2. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat celów penitencjarystyki oraz procesów resocjalizacji realizowanych wobec osób pozbawionych wolności.
 3. Popularyzowanie wśród społeczeństwa problematyki readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności w kontekście ich prawidłowego powrotu na rynek pracy, a w następstwie ich funkcjonowania w lokalnym środowisku oraz rodzinie.
 4. Działania na rzecz ujednolicenia zasad postępowania Służby Więziennej wobec osób pozbawionych wolności bez względu na miejsce ich osadzenia lub zmianę osadzenia.
 5. Działania na rzecz zwiększenia transparentności i społecznego czynnika kontrolującego nad sposobem i skutecznością wykonywania kary oraz organizowanych dla osób pozbawionych wolności kursów, szkoleń finansowanych przez instytucje oraz organizacje.
 6. Działania zmierzające do zmiany przepisów dotyczących stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia poprzez wyeliminowanie przesłanek, na które skazany, w toku resocjalizacji, nie ma wpływu, a wyznaczenie nowych lub wzmocnienie dotychczasowych związanych z właściwościami osobistymi i postawą skazanego oraz jego zachowaniem po popełnieniu przestępstwa i w trakcie osadzenia, w tym podczas realizacji zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej.
 7. Promocja i popieranie wszelkich inicjatyw oraz ruchów mających na celu uniknięcie społecznej stygmatyzacji osób, które opuściły zakłady karne oraz wszelkich inicjatyw mających na celu stworzenie miejsc pracy i poprawy warunków bytowych dla byłych więźniów.
 8. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami, instytucjami i organizacjami w przedmiocie szeroko rozumianej resocjalizacji osób pozbawionych wolności.
 9. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym świadczenie doraźnej pomocy rodzinom osób pozbawionych wolności i tymże w zakresie materialnym, psychologicznym, doradczo-zawodowym oraz prawnym.
 10. Propagowanie wśród społeczeństwa, Służby Więziennej, skazanych i ich rodzin informacji o prawach i obowiązkach wynikających z odbywania kara pozbawienia wolności.
 11. Udział w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz działania o charakterze postpenitencjarnym i skierowanym do środowiska rodzinnego tych osób.
 12. Działania na rzecz wyeliminowania stosowania tortur wobec osób pozbawionych wolności, a także wszelkich zachowań naruszających godność osobistą i bezpieczeństwo osób pozbawionych wolności i ich rodzin.
 13. Inicjowanie i podejmowanie działalności naukowo-badawczej w zakresie prawodawstwa i praktyki działań penitencjarnych i postpenitencjarnych przy udziale krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.
 14. Przystępowanie do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 15. Przygotowywanie projektów  aktów  normatywnych  i  zgłaszanie  ich odpowiednim podmiotom w celu wywołania inicjatywy legislacyjnej.
 16. Opiniowanie projektów  aktów  normatywnych  w  toku  procedury  legislacyjnej i zgłaszanie uwag podmiotom właściwym ze względu na etap procedury legislacyjnej.
 17. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zjawisku wykluczenia społecznego.
 19. Działania na rzecz seniorów pozbawionych wolności i ich rodzin.
 20. Promocja oraz organizacja wolontariatu krajowego i międzynarodowego.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wydawanie publikacji z zakresu celów statutowych w formie książek, opracowań, czasopism i/lub innych wydawnictw,  prowadzenie serwisów  internetowych  i mediów społecznościowych,  a także prezentowanie i promowanie idei bliskich celom  Stowarzyszenia w mediach oraz środkach masowego przekazu,  również poprzez organizację, wspieranie  oraz  finansowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, zbiórek publicznych oraz innych imprez.
 2. Prowadzenie działalności  edukacyjnej i naukowej,  w  szczególności  w  formie  kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw oraz szkoleń specjalistycznych dotyczących tematyki statutowej.
 3. Współpracę z uczelniami wyższymi, samorządami, mediami, organizacjami pozarządowymi, wszelkimi podmiotami i osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
 4. Występowanie z wnioskami, zapytaniami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej.
 5. Wspieranie działań innych organizacji oraz instytucji i osób zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Inicjowanie i popieranie badań naukowych poświęconych zagadnieniom wchodzącym w zakres działań Stowarzyszenia.
 7. Pomoc i poradnictwo na rzecz osób pozbawionych wolności i ich rodzin.
 8. Tworzenie, wspieranie i koordynowanie grup wolontariackich.
 9. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług wspierających realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 10. Działania na rzecz zwiększenia przejrzystości funkcjonowania instytucji publicznych, kontroli obywatelskiej i podejmowanie inicjatyw strażniczych.

§ 11

Stowarzyszenie w swej działalności kieruje się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu oraz profesjonalizmu i nie może wspierać lub promować partii politycznych, organizacji wyznaniowych, ani osób z nimi związanych.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i otrzyma rekomendację przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji popartej stosowną rekomendacją.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub/i merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która otrzyma rekomendację przynajmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji popartej stosownymi rekomendacjami i na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później iż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub na rzecz przedmiotu działań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo – co najmniej – 7 członków Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszania opinii, postulatów, wniosków, zapytań dot. działalności Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
 2. Uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków.
 3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Regularnego opłacania składek.

§ 19

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym, posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający jest zwolniony ze składek członkowskich i ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej przez członka Zarządowi.
 2. Wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres minimum trzech miesięcy składkowych lub uchylania się od wykonania innych zobowiązań, o których mowa w § 18. Statutu,
  2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. z powodu wejścia umyślnie w konflikt z prawem potwierdzonego wydaniem wyroku skazującego prawomocnego.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 21

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 3. Do momentu zebrania się Walnego Zgromadzenia członek jest zawieszony w prawach Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może zawiesić go w prawach członkowskich.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia z ważnych powodów może wnosić o zawieszenie członkostwa na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 (jeden) rok, pod warunkiem uregulowania składek członkowskich do dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o zawieszeniu członkostwa.

 

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Rada Nadzorcza.

§ 24

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym głosowanie, jak i sam przebieg obrad może, na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, odbywać się w formule zdalnej, z zachowaniem transparentności, powszechności i umożliwienia wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym zabraniem głosu, wg osobno ustalonego i przyjętego stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków regulaminu. Zapis ten stosuje się również do innych organów Stowarzyszenia, o których mowa w niniejszym Statucie, przy czym regulamin obrad i głosowania zdalnego uchwala każdy organ osobno.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać jednakże nie więcej niż połowę składu organu.

§ 25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Każdy członek dysponuje jednym głosem. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje w przypadku Walnego Zgromadzenia jego przewodniczący, w przypadku Zarządu głos prezesa, a w przypadku Rady Nadzorczej jej przewodniczący.

§ 26

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Rozdział IV.1. Walne Zgromadzenie Członków.

§ 27

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Jeśli na zebraniu nie ma kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Rady Nadzorczej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
 9. Podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.
 10. Podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego.
 11. Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub umowy podobnej.
 12. Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu innych zobowiązań przekraczających 5.000 zł.
 13. Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu lub pożyczki.

Rozdział IV.2. Zarząd.

§ 29

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a także do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje, jeżeli jest to ich jedyne źródło dochodów.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu poprzez udzielanie pełnomocnictwa, składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych, w tym finansowych.
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Powoływanie w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia zespołów i grup tematycznych oraz nadawanie do kierowania nimi stanowisk oraz funkcji.
 10. Przyznawanie stypendiów społecznych i/lub naukowych członkowi Stowarzyszenia pod warunkiem jednak, że jego członkostwo trwa przynajmniej od 6 miesięcy na dzień przyznania stypendium, cechuje się niezwykłym zaangażowaniem w realizację celów statutowych Stowarzyszenia, nie posiada zaległości w składkach członkowskich, a podjęta uchwała w tym zakresie zostanie przyjęta jednogłośnie.
 11. Odznaczanie medalem: „Przyjaciel Pro Civium – za działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego”, przy czym wyróżnienie to może otrzymać wyłącznie osoba, która w swoim dorobku zawodowym posiada publikacje na rzecz readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności i/lub zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i/lub wspierająca Stowarzyszenie w realizacji statutowych zadań od przynajmniej 12 miesięcy. Ponadto powinna charakteryzować się nieposzlakowaną opinią i posiadać przymioty godnej zaufania. Uchwała w przedmiotowym zakresie podejmowana jest jednogłośnie, a następnie niezwłocznie opublikowana we wszystkich wydawnictwach Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV.3. Rada Nadzorcza.

§ 31

 1. Rada Nadzorcza powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Rada Nadzorcza składa się od 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu rady.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.

§ 32

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów.
 3. Składanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd w określonym statutem terminie.

 

Rozdział V. MAJĄTEK I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  4. dotacje, subwencje, udziały i lokaty,
  5. dochody z majątku Stowarzyszenia.
  6. dochody z własnej działalności.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział V.1.Sposób reprezentacji.

§ 34

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest przynajmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą nr 14 w dniu 27 września 2020 roku

Informujemy, że czasopismo Ways to Go stało się częścią nowej formuły czasopisma PostPenit. Zapraszamy do lektury. Przepraszamy za powstałe niedogodności.

NUMER 1 | 26.06.2021

Na ten numer Ways to Go musieliśmy trochę poczekać. Jednak jestem pewna, że warto! Wraz z nim prezentujemy Państwu nową odsłonę naszej strony – szybszą, z odświeżonym designem i nowymi opcjami. Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby nowy numer kwartalnika był obszerny i ciekawy. Nasi redaktorzy spisali się na medal. Czekamy na Państwa opinie i uwagi!

NUMER 2 | 22.12.2020

Z radością publikujemy już drugi numer naszego kwartalnika Ways to Go. W tym wydaniu staraliśmy się przybliżyć na tyle, na ile to możliwe informacje o tym, co naprawdę dzieje się w polskich więzieniach oraz przenalizowaliśmy pewne istotne kwestie prawne dotyczące osób pozbawionych wolności, a także porównaliśmy ze sobą różne systemy penitencjarne w Europie.

NUMER 1 | 9.10.2020

Premiera naszego Kwartalnika to dla nas bardzo ważna chwila. Oddajemy w Państwa ręce treści, które są dla nas istotne i którymi pragniemy się podzielić. Mamy nadzieję, że spełnimy naszą misję – wskażemy tytułowe „drogi wyjścia” osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Pomoc jest bardzo ważna.

Menu