Regulamin stowarzyszenia zwykłego „Inicjatywa Obywatelska – Pro Civium”

1.

 

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” i w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu zwane będzie Stowarzyszeniem.

2.

 

Stowarzyszenie działa na terenie Polski

3.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

4.

 

Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.

5.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Regulaminu, na mocy przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.

6.

 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

7.

 

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działania na rzecz właściwej i transparentnej realizacji postanowień przepisów międzynarodowych stosowanych wobec osób pozbawionych wolności.
 2. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat celów penitencjarystyki oraz procesów resocjalizacji realizowanych wobec osób pozbawionych wolności.
 3. Popularyzowanie wśród społeczeństwa problematyki readaptacji socjalnej osób pozbawionych wolności w kontekście ich prawidłowego powrotu na rynek pracy oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku, rodzinie.
 4. Działania na rzecz ujednolicenia zasad postępowania Służby Więziennej wobec osób pozbawionych wolności bez względu na miejsce ich osadzenia lub zmianę osadzenia.
 5. Działania na rzecz zwiększenia transparentności i społecznego czynnika kontrolującego nad sposobem i skutecznością organizowanych dla osób pozbawionych wolności wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń finansowanych przez instytucje i organizacje zewnętrzne.
 6. Działania zmierzające do zmiany przepisów dotyczących stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia poprzez wyeliminowanie przesłanek, na które skazany, w toku resocjalizacji, nie ma wpływu, a wyznaczenie nowych lub wzmocnienie dotychczasowych związanych z właściwościami osobistymi i postawą skazanego oraz z jego zachowaniem po popełnieniu przestępstwa i w trakcie osadzenia, w tym podczas realizacji zezwoleń na czasowe opuszczanie jednostki.
 7. Działania zmierzające do ujednolicenia orzecznictwa sądów penitencjarnych w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 8. Promocja i popieranie wszelkich inicjatyw oraz ruchów mających na celu uniknięcie społecznej stygmatyzacji osób, które opuściły zakłady karne oraz wszelkich inicjatyw mających na celu tworzenie miejsc pracy i warunków bytowych dla byłych więźniów.
 9. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami w przedmiocie szeroko rozumianej resocjalizacji osób pozbawionych wolności.
 10. Świadczenie doraźnej pomocy rodzinom osób pozbawionych wolności i tymże w zakresie materialnym, doradztwa zawodowego, obsługi kancelaryjnej oraz udzielania i pozyskiwania informacji dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności.
 11. Propagowanie wśród społeczeństwa, Służby Więziennej, skazanych i ich rodzin informacji o prawach i obowiązkach wynikających z odbywania kary pozbawienia wolności, jak i po jej zakończeniu.
 12. Udział w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.
 13. Działania, w tym strażnicze, na rzecz wyeliminowania stosowania tortur wobec osób pozbawionych wolności, a także wszelkich zachowań naruszających godność osobistą i bezpieczeństwo osób pozbawionych wolności i ich rodzin.
 14. Działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodziny.

8.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, zbiórek publicznych oraz innych imprez.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej.
 3. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
 4. Występowanie z wnioskami, zapytaniami i opiniami do właściwych organów administracji.
 5. Wspieranie działań innych organizacji, osób zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Inne działania realizujące cele regulaminowe.

9.

 

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. Odprowadzać składki członkowskie, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Godnie reprezentować Stowarzyszenie.
 3. Uczestniczyć, przynajmniej raz w roku kalendarzowym, w Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 4. Przejawiać inicjatywy na rzecz Stowarzyszenia.

10.

 

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.
 2. Reprezentować cele Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 4. Brać udział w Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

11.

 

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

12.

 

 1. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30. dni od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna, która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zebranie Członków w formie uchwały podjętej w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub realizację celów Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem zgłasza Zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.

13.

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Braku odprowadzania składek przez okres przynajmniej trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Wystąpienia na wniosek członka złożony w każdym czasie.
 3. Wykluczenia lub skreślenia podjętego w drodze uchwały Zebrania Członków.

14.

 

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 3 dni od daty doręczenia uchwały w tym zakresie na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.

16.

 

 1. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. W sprawach określonych w §.18.ust.6-11 wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.
 3. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.

17.

 

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w formie uchwał we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

18.

 

Do kompetencji Zebrania Członków należy:

 1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju.
 2. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Przyjmowanie i odwoływanie członków.
 4. Uchwalanie zmiany Regulaminu.
 5. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie decyzji o przekształceniu Stowarzyszenia w rejestrowe.
 7. Podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.
 8. Podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego.
 9. Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub umowy podobnej.
 10. Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu innych zobowiązań przekraczających 5.000 zł.
 11. Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu lub pożyczki.

19.

 

Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

20.

 

 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia wybierany na 5-letnią kadencję.
 2. Zarząd składa się z 2. do 3. osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu a także jednego lub dwóch wiceprezesów.
 3. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać jednakże nie więcej niż połowę składu organu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

21.

 

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, poprzez udzielanie pełnomocnictwa, składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych, w tym finansowych.
 2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Zebrania Stowarzyszenia.
 4. Powoływanie zespołów i grup tematycznych realizujących poszczególne cele Stowarzyszenia.
 5. Prowadzenie bieżącej obsługi biurowo-administracyjnej spraw członków i osób zwracających się o pomoc i wsparcie do Stowarzyszenia lub chcących nawiązać współpracę.

21.1

 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

21.2

 

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej, połowy osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

22.

 

Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej jego uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia.

23.

 

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

 1. Składek członkowskich.
 2. Dotacji.
 3. Darowizn.
 4. Zbiórek publicznych.
 5. Spadków i zapisów.
 6. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.

24.

 

 1. Decyzję w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

25.

 

 1. Członkiem uprawnionym do głosowania jest osoba, która na dzień Zebrania Członków na bieżąco odprowadza składki członkowskie.
 2. Członkiem uprawnionym do głosowania jest członek honorowy, który nie ma obowiązku odprowadzać składek członkowskich.
 3. Członkiem uprawnionym do głosowania jest członek wspierający, który nie ma obowiązku odprowadzać składek członkowskich.

26.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Treść Regulaminu zmieniona i przyjęta Uchwałą nr 13 z dnia 01 sierpnia 2020 roku

Menu