Regulamin Przekazywania Darowizn na rzecz realizacji działań Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”

12 grudnia 2019

& 1

Darczyńcą Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu 61-423, ul. Przełom 1, może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, organizacja pozarządowa i instytucja.

& 2

Darowizna może być przekazana przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na rachunek bankowy Stowarzyszenia, w tytule wpisując nazwę wybranego projektu. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Dotpay.

& 3

Darczyńca może wybrać projekt, który chce swoją darowizną wesprzeć i taką adnotację wpisuje w tytule dokonywanego przelewu. Do wyboru Darczyńcy pozostają następujące możliwości:
1. Wspieram „Porozmawiaj z Bliskimi”
2. Wspieram „Budzę się do życia”
3. Wspieram „Program IiWwPPdSOS”
4. Wspieram inne działania Stowarzyszenia

& 4

Przekazanie darowizny jest traktowane jako zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

& 5

Zawarcie umowy darowizny ma miejsce z chwilą dokonania dobrowolnej wpłaty na jeden z podanych w &3 celów.

& 6

Darczyńca może odstąpić od przedmiotowej umowy i żądać w formie wniosku złożonego pisemnie i kierowanego na adres siedziby Stowarzyszenia zwrotu wpłaconej darowizny w terminie do 3. Dni, licząc od następnego dnia, po dniu daty wpłaty darowizny. Po tym terminie zwrot wpłaconej darowizny nie przysługuje.

& 7

Serwis dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych dostępny pod adresem www.pomocpostpenitencjarna.pl należy do Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu 61-423, przy ulicy Przełom 1, tel. 794 980 031.

1. Adres elektroniczny Stowarzyszenia
1) www.postpenit.pl
2) procivium@postpenit.pl
2. Dane rejestracyjne Stowarzyszenia
1) NIP: 7831786805
2) REGON: 381084912
3) NR WPISU DO EWIDENCJI PREZYDENTA POZNANIA: 185
4) RACHUNEK BANKOWY: 87175000120000000040938648

& 8

Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
1. Przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Stowarzyszenia
1) Przelewy elektroniczne realizowane są za pośrednictwem Dotpay S.A.
2. Karta płatnicza – VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO

& 9

Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy z jej realizacją, należy niezwłocznie skontaktować się ze Stowarzyszeniem, telefonicznie: 796 326 407, elektronicznie: pomocpostpenitencjarna@postpenit.pl lub osobiście w siedzibie organizacji.

& 10

Dane osobowe Darczyńcy są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Stowarzyszenia.

& 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

& 12

Ewentualne kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.