Regulamin Projektu

Regulamin Projektu

“Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

PREAMBUŁA

Polski system penitencjarny resocjalizuje skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Po wyjściu z zakładu człowiek zostaje pozostawiony bez jakiegokolwiek wsparcia. Do wyboru pozostają dwie drogi: powrót do przestępstwa lub prawidłowy powrót do życia w społeczeństwie. Uważamy, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę, bez względu, co i w jaki sposób, uczynił. Oczywiście, spełnione powinny być określone, motywujące i aktywizujące skazanego, wymogi. Karze podlega bowiem czyn człowieka, a potępieniu i wykluczeniu społecznemu nie może podlegać sam człowiek.

Rozdział I

CEL

Korzystając z uprawnienia nadanego przedstawicielom stowarzyszeń przez art. 38. § 1. Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 26 stycznia 2019 roku, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie realizacji Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku recydywy poprzez wspieranie skazanych w prawidłowej readaptacji społecznej, tj. w relacjach rodzinnych, w lokalnym środowisku, w miejscu pracy, w kontaktach instytucjonalnych oraz wykształcenie właściwych, emocjonalnych mechanizmów reagowania. Założeniem Projektu jest, że konsekwencją ww. działań będzie skuteczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do życia po opuszczeniu zakładu lub aresztu. Cel zostanie osiągnięty zgodnie z zakresem, formami i trybem współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Rozdział II

Beneficjenci Projektu

&1.

Osoby pozbawione wolności:

 1. Odbywające karę w systemie programowego oddziaływania lub terapeutycznym, z wyjątkiem osób ze stwierdzonymi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi o charakterze psychopatycznym oraz osób ze stwierdzonymi zaburzeniami preferencji seksualnych w związku z popełnionymi przestępstwami.
 2. Z podgrupą klasyfikacyjną: P1, P2, P3, R1, R2, R3.
 3. Które ukończyły 21. rok życia.
 4. Zaangażowane w oddziaływania penitencjarne.
 5. Nagradzane zgodnie z art. 137 Kodeksu karnego wykonawczego.
 6. Po odbyciu terapii, o ile taka została zasądzona do wykonania, chyba że skazany oczekuje na termin jej rozpoczęcia.
 7. Deklarujące krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.
 8. Niekarane dyscyplinarnie za postawę i zachowanie podobne do charakteru dokonanych czynów przestępczych lub za:

a) użycie przemocy wobec współosadzonego, funkcjonariusza Służby Więziennej lub Policji,

b) odmowę podjęcia/wykonania pracy,

c) odmowę udziału w kursach, szkoleniach, zajęciach dydaktycznych organizowanych w jednostce,

d) posiadanie lub/i zażywanie środków psychotropowych,

e) spożywanie alkoholu,

f) samookaleczenia,

g) niszczenie mienia.

 1. Niebędące członkami podkultury więziennej.
 2. Współpracujące z wyznaczonym Zespołem Wsparcia Rodziny w zakresie osobno określonym przez Opiekuna Rodziny.

&2.

Członkowie rodziny osoby pozbawionej wolności, o której mowa w &1.:

 1. Utrzymujący kontakt z osadzonym.
 2. Deklarujący negatywny stosunek do czynów przestępczych osadzonego.
 3. Którzy ukończyli 18. rok życia.
 4. Współpracujące z wyznaczonym Zespołem Wsparcia Rodziny w zakresie osobno określonym przez Opiekuna Rodziny.

&3.

Skazani po zakończeniu wykonywania kary pozbawienia wolności:

 1. Stosujący się do orzeczonych środków probacyjnych.
 2. Zarejestrowani w urzędzie pracy lub zatrudnieni.
 3. Deklarujący krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.
 4. Posiadający pozytywną opinię kuratora sądowego i Policji.
 5. Nienadużywający alkoholu.
 6. Niezażywający środków psychotropowych.
 7. Którzy ukończyli 21. rok życia.
 8. Współpracujące z wyznaczonym Zespołem Wsparcia Rodziny w zakresie osobno określonym przez Opiekuna Rodziny.

&4.

Członkowie rodziny skazanego po odbyciu kary pozbawienia wolności, o którym mowa w &3.:

 1. Deklarujący negatywny stosunek do czynów przestępczych skazanego.
 2. Którzy ukończyli 18. rok życia.
 3. Współpracujące z wyznaczonym Zespołem Wsparcia Rodziny w zakresie osobno określonym przez Opiekuna Rodziny.

Rozdział III

Przystąpienie do Projektu

&1.

Kandydat na Beneficjenta Projektu [Wnioskodawca], który spełnia warunki zawarte w Rozdziale II, może złożyć Wniosek o Przystąpienie do Projektu:

 1. Osobiście.
 2. Za pośrednictwem Służby Więziennej.
 3. Za pośrednictwem Kuratora.
 4. Za pośrednictwem członka rodziny (Pełnomocnika).

&2.

Wniosek może być złożony:

 1. Elektronicznie [www.pomocpostpenitencjarna.pl].

&3.

Udział rodziny Beneficjenta:

 1. Warunkiem przystąpienia Wnioskodawcy do Projektu jest czynny udział w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach, o których mowa w niniejszym Regulaminie członków najbliższej rodziny Wnioskodawcy.
 2. Brak współdziałania, o którym mowa w pkt. 1 powoduje automatyczne usunięcie Beneficjenta z Projektu.

&4.

Wnioski dostępne są do pobrania na stronach internetowych:

 1. postpenit.pl
 2. pomocpostpenitencjarna.pl
 3. nigdywiecej.org
 4. https://spis.ngo.pl/259590-stowarzyszenie-inicjatywa-obywatelska-pro-civium
 5. https://web.facebook.com/stowarzyszenieProCivium/
 6. i w siedzibie Stowarzyszenia

&5.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Stowarzyszeniu w sposób określony w &2. a, b lub c.

&6.

 1. Prezes Stowarzyszenia, w terminie do 7. dni od daty otrzymania wniosku, wydaje decyzję o zgodzie lub odmowie przystąpienia Wnioskodawcy do Projektu, o czym niezwłocznie zawiadamia Wnioskodawcę.
 2. Decyzja odmowna może być również uwarunkowana ilością osób korzystających w danym momencie z Projektu. Przyjmuje się limit przyjęć wynikający z aktualnej liczby opiekunów rodziny przydzielanych Beneficjentom obliczany według wzoru jeden opiekun do obsługi trzech podopiecznych.
 3. Powyższe ograniczenie podyktowane jest troską o jakość oraz standard obsługi Beneficjentów i realizacji zadań Projektu.

&7.

Decyzję odmowną wydaje się bez uzasadnienia.

&8.

Decyzję odmowną wydaje się także, jeżeli w toku weryfikacji wniosku okaże się, że podane dane personalne lub inne informacje są nieprawdziwe lub będzie z nich wynikało, że Wnioskodawca nie spełnia wymogów, o których mowa w Rozdziale II Regulaminu. Weryfikacji wniosku dokonuje się w oparciu o informacje na temat Wnioskodawcy, które posiada Służba Więzienna, Policja lub Kurator sądowy.

&9.

Od decyzji odmownej nie przysługuje odwołanie.

&10.

Prezes Stowarzyszenia cofa wydaną zgodę na przystąpienie do projektu w przypadku powzięcia weryfikowalnej informacji, że postawa lub zachowanie Wnioskodawcy godzi w wymogi wymienione w Rozdziale II Regulaminu.

&11.

Wnioski niepełne, nieczytelne, nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

&12.

Decyzję wydaje się raz na 12. miesięcy kalendarzowych, przy czym za miesiąc pierwszy uznaje się miesiąc, w którym wydano decyzję. Po tym okresie należy wniosek złożyć ponownie, chyba że Prezes Stowarzyszenia postanowi inaczej.

&13.

 1. Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z Projektem, chyba że zleca uczestnictwo Stowarzyszenia w innych sprawach niż penitencjarne.
 2. Może jednak wspierać jego realizację w formie darowizn.

Rozdział IV

Formy realizacji

&1.

Cele Projektu realizowane są w następujących formach:

 1. Pomocy zindywidualizowanej świadczonej za pośrednictwem następujących narzędzi:

a) „TeleWsparcie” – infolinia telefoniczna,

b) „Postpenit” – czasopismo wydawane w formie elektronicznej,

d) „Serwis dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych” – portal,

w szczególności poprzez:

– psychologa, w zakresie relacji z partnerem w związku, dziećmi, w miejscu pracy, w środowisku, samooceny, stygmatyzacji powięziennej, uzależnień, zachowań patologicznych, itd.,

– seksuologa, w zakresie relacji w związku, seksoholizmu, problemów
z potencją, leczenia oziębłości wobec partnera, itd.,

– kuratora, w zakresie wiedzy o korzystaniu z pomocy instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych,

– prawnika, w zakresie spraw wynikających z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, podatkowego, administracyjnego,

– doradcę zawodowego, w zakresie zatrudnienia, kursów zawodowych, szkoleń, korzystania ze środków unijnych, dotacji, pożyczek od instytucji, zakładania spółdzielni, spółek, ulg, pracy w UE, itd.

 1. Oddziaływań grupowych skierowanych do osób pozbawionych wolności na podstawie osobnych porozumień z dyrektorami jednostek penitencjarnych oraz do skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności polegających, w szczególności, na organizacji:

a) kursów zawodowych [np. spawacza, operatora wózków widłowych, ogrodnika, kucharza, płytkarza, murarza, magazyniera, dekarza, opiekuna osób starszych],

b) kursów językowych [np. języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego],

c) kursów aktywizujących na rynku pracy [zakładanie działalności gospodarczej, spółdzielni, pożyczki, ulgi, dofinansowania, opodatkowanie, ZUS, biznes-plany, zatrudnienie w UE, itd.],

d) zajęć podnoszących motywację, samoocenę, pomagających w nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stygmatyzacją społeczną, w budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie, miejscu pracy, w lokalnym środowisku i w kontaktach instytucjonalnych.

Rozdział V

Przedmiot wsparcia

&1.

W ramach uczestnictwa w Projekcie jego Beneficjenci mogą wnosić o wsparcie w sprawach penitencjarnych, przy czym w przypadku dobrodziejstwa warunkowego przedterminowego zwolnienia lub przerwy w karze okres, po którym Stowarzyszenia może poprzez starania wnioskodawcy wynosi nie mniej niż trzy miesiące od daty przystąpienia do Projektu.

&2.

 1. W ramach Projektu Stowarzyszenie nie podejmuje się uczestnictwa w postępowaniach karnych Beneficjentów. Wsparcie w tym zakresie możliwe jest jedynie w ramach pakietu „ +Prawnik” i za osobną zgodą Prezes Zarządu.
 2. Zasada opisane w pkt. 1 nie dotyczy sytuacji, w której łamane są zasady praworządności i współżycia społecznego.

Rozdział VI

Realizacja

&1.

Projekt jest autorską realizacją Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu, stworzonym w oparciu o wiedzę i doświadczenie współpracujących z organizacją specjalistów wielu dziedzin, m.in. prawników, więzienników, psychologów, lekarzy, kuratorów, doradców zawodowych, a także na podstawie rozmów ze skazanymi oraz ich rodzinami w ramach Projektu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.

&2.

Organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, organy samorządowe oraz przedsiębiorstwa, które merytorycznie, logistycznie i/lub materialnie wspomagają realizację projektu mogą otrzymać status „Partnera Projektu”. Decyzję w tym zakresie podejmują członkowie Zarządu w formie uchwały.

&3.

 1. Do realizacji Projektu powołano zespoły oraz Radę Koordynatorów.
 2. Nad całością realizacji Projektu czuwa Koordynator Projektu.

Rozdział VIII

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, tekst jedn. z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, tekst jedn. z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, tekst jedn. z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2305)
 5. Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 26 stycznia 2019 roku, w sprawie realizacji Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.
 6. Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 07 grudnia 2019 roku, w sprawie zmiany i uaktualnienia Regulaminu Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.
 7. Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 19 lipca 2020 roku, w sprawie zmiany i uaktualnienia Regulaminu Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.
 8. Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium, z dnia 06 marca 2021 roku, w sprawie wprowadzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego brzemienia Regulaminu Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.
 9. Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 07 listopada 2021 roku.
Menu