REGULAMIN
Program
„Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie
do Społeczeństwa Osób Skazanych”

PREAMBUŁA

Polski system penitencjarny resocjalizuje skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Po wyjściu z zakładu człowiek zostaje pozostawiony bez jakiegokolwiek wsparcia. Do wyboru pozostają dwie drogi: powrót do przestępstwa lub prawidłowy powrót do życia w społeczeństwie. Uważamy, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę, bez względu, co i w jaki sposób, uczynił. Oczywiście, spełnione powinny być określone, motywujące i aktywizujące skazanego, wymogi. Karze podlega bowiem czyn człowieka, a potępieniu i wykluczeniu społecznemu nie może podlegać sam człowiek.

Rozdział I
CEL

Korzystając z uprawnienia nadanego przedstawicielom stowarzyszeń przez art. 38. § 1. Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 26 stycznia 2019 roku, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie realizacji programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku recydywy poprzez wspieranie skazanych w prawidłowej readaptacji społecznej, tj. w relacjach rodzinnych, w lokalnym środowisku, w miejscu pracy, w kontaktach instytucjonalnych oraz wykształcenie właściwych, emocjonalnych mechanizmów reagowania. Założeniem programu jest, że konsekwencją ww. działań będzie skuteczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do życia po opuszczeniu zakładu lub aresztu. Cel zostanie osiągnięty zgodnie z zakresem, formami i trybem współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Rozdział II
BENEFICJENCI PROGRAMU
&1.

Osoby pozbawione wolności:

 1. Odbywające karę w systemie programowego oddziaływania lub terapeutycznym, z wyjątkiem osób ze stwierdzonymi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi o charakterze psychopatycznym oraz osób ze stwierdzonymi zaburzeniami preferencji seksualnych w związku z popełnionymi przestępstwami.
 2. Z podgrupą klasyfikacyjną: P1, P2, P3, R1, R2, R3.
 3. Które ukończyły 21. rok życia.
 4. Zaangażowane w proces własnej resocjalizacji.
 5. Nagradzane zgodnie z art. 137 Kodeksu karnego wykonawczego.
 6. Po odbyciu terapii, o ile taka została zasądzona do wykonania, chyba że skazany oczekuje na termin jej rozpoczęcia.
 7. Deklarujące krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.
 8. Nie karane dyscyplinarnie za postawę i zachowanie podobne do charakteru dokonanych czynów przestępczych lub za:a) użycie przemocy wobec współosadzonego, funkcjonariusza Służby Więziennej lub Policji,

b) odmowę podjęcia/wykonania pracy,

c) odmowę udziału w kursach, szkoleniach, zajęciach dydaktycznych organizowanych w jednostce,

d) posiadanie lub/i zażywanie środków psychotropowych,

e) spożywanie alkoholu,

f) samookaleczenia,

g) niszczenie mienia.

&2.

Członkowie rodziny osoby pozbawionej wolności, o której mowa w &1.:

 1. Utrzymujący kontakt z osadzonym.
 2. Deklarujący negatywny stosunek do czynów przestępczych osadzonego.
 3. Którzy ukończyli 18. rok życia.
&3.

Skazani po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności:

 1. Stosujący się do orzeczonych środków probacyjnych.
 2. Zarejestrowani w urzędzie pracy lub zatrudnieni.
 3. Deklarujący krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.
 4. Posiadający pozytywną opinię kuratora sądowego i Policji.
 5. Nie nadużywający alkoholu.
 6. Nie zażywający środków psychotropowych.
 7.  Nie recydywiści penitencjarni (Wykreślone Uchwałą Nadzwyczajną nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 07 grudnia 2019 r.)
 8. Którzy ukończyli 21. rok życia.
&4.

Członkowie rodziny skazanego po odbyciu kary pozbawienia wolności, o którym mowa w &3.:

 1. Deklarujący negatywny stosunek do czynów przestępczych skazanego.
 2. Którzy ukończyli 18. rok życia.
Rozdział III
PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU
&1.

Kandydat na Beneficjenta programu [Wnioskodawca], który spełnia warunki zawarte w Rozdziale II, może złożyć Wniosek o Przystąpienie do programu:

 1.  Osobiście.
 2. Za pośrednictwem Służby Więziennej.
 3. Za pośrednictwem Kuratora.
 4. Za pośrednictwem członka rodziny (Pełnomocnika).
&2.

Wniosek może być złożony:

 1. Osobiście, w siedzibie Stowarzyszenia.
 2. Listownie [ul. Przełom 1; 61-423 Poznań, z dopiskiem „Program”].
 3. Elektronicznie [www.pomocpostpenitencjarna.pl].
&3.

Udział rodziny Beneficjenta

 1. Warunkiem przystąpienia Wnioskodawcy do Programu jest czynny udział w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach, o których mowa w niniejszym Regulaminie członków najbliższej rodziny Wnioskodawcy.
 2. Brak współdziałania, o którym mowa w pkt. 1 może powodować usunięcie Beneficjenta z Programu.
&4.

Wnioski dostępne są do pobrania na stronach internetowych:

 1. www.postpenit.pl
 2. pomocpostpenitencjarna.pl
 3. www.nigdywiecej.org
 4. https://spis.ngo.pl/259590-stowarzyszenie-inicjatywa-obywatelska-pro-civium
 5. https://web.facebook.com/stowarzyszenieProCivium/
 6. i w siedzibie Stowarzyszenia
&5.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Stowarzyszeniu w sposób określony w &2. a, b lub c.

&6.

Przedstawiciel Stowarzyszenia, w terminie do 14. dni od daty otrzymania wniosku, wydaje pisemną decyzję o zgodzie lub odmowie przystąpienia Wnioskodawcy do programu, o czym niezwłocznie zawiadamia Wnioskodawcę.

&7.

Decyzja wydana zostaje wraz z jej uzasadnieniem.

&8.

Decyzję odmowną wydaje się, jeżeli w toku weryfikacji wniosku okaże się, że podane dane personalne lub inne informacje są nieprawdziwe lub będzie z nich wynikało, że Wnioskodawca nie spełnia wymogów, o których mowa w Rozdziale II Regulaminu. Weryfikacji wniosku dokonuje się w oparciu o informacje na temat Wnioskodawcy, które posiada Służba Więzienna, Policja lub Kurator sądowy.

&9.

Od decyzji odmownej nie przysługuje odwołanie.

&10.

Przedstawiciel Stowarzyszenia cofa wydaną zgodę na przystąpienie do programu w przypadku powzięcia weryfikowalnej informacji, że postawa lub zachowanie Wnioskodawcy godzi w wymogi wymienione w Rozdziale II Regulaminu.

&11.

Wnioski niepełne, nieczytelne, nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

&12.

Decyzję wydaje się raz na 12. miesięcy kalendarzowych, przy czym za miesiąc pierwszy uznaje się miesiąc, w którym wydano decyzję. Po tym okresie należy wniosek złożyć ponownie, chyba że Przedstawiciel Stowarzyszenia postanowi inaczej.

&13.

Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z programem.

Może jednak wspierać jego realizację w formie dobrowolnych darowizn.

Rozdział IV
FORMY REALIZACJI
&1.

Cele programu realizowane są w następujących formach:

 1. Pomocy zindywidualizowanej świadczonej za pośrednictwem następujących narzędzi:
  a) „TeleWsparcie” – infolinia telefoniczna,
  b) „Postpenit” – czasopismo – dwumiesięcznik oraz kwartalnik „Ways to Go”,
  c) „Serwis dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych” – portal,
  w szczególności poprzez:
  – stomatologa, w zakresie poradnictwa ogólnego,
  – psychologa, w zakresie relacji z partnerem w związku, dziećmi, w miejscu pracy, w środowisku, samooceny, stygmatyzacji powięziennej, uzależnień, zachowań patologicznych, itd.,
  – seksuologa, w zakresie relacji w związku, seksoholizmu, problemów
  z potencją, leczenia oziębłości wobec partnera, itd.,
  – kuratora, w zakresie wiedzy o korzystaniu z pomocy instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych,
  – prawnika, w zakresie spraw wynikających z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, podatkowego, administracyjnego,
  – doradcę zawodowego, w zakresie zatrudnienia, kursów zawodowych, szkoleń, korzystania ze środków unijnych, dotacji, pożyczek od instytucji, zakładania spółdzielni, spółek, ulg, pracy w UE, itd.
 2. Oddziaływań grupowych skierowanych do osób pozbawionych wolności na podstawie osobnych porozumień z dyrektorami jednostek penitencjarnych oraz do skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności, polegających,
  w szczególności, na organizacji:
  a) kursów zawodowych [np. spawacza, operatora wózków widłowych, ogrodnika, kucharza, płytkarza, murarza, magazyniera, dekarza, opiekuna osób starszych],
  b) kursów językowych [np. języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego],
  c) kursów aktywizujących na rynku pracy [zakładanie działalności gospodarczej, spółdzielni, pożyczki, ulgi, dofinansowania, opodatkowanie, ZUS, biznes-plany, zatrudnienie w UE, itd.],
  d) zajęć podnoszących motywację, samoocenę, pomagających w nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stygmatyzacją społeczną, w budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie, miejscu pracy, w lokalnym środowisku i w kontaktach instytucjonalnych.
Rozdział V
NARZĘDZIA PROGRAMU
&1.

„TeleWsparcie” – usługa infolinii telefonicznej

 1. Koszt połączenia: bezpłatne.
 2. Czas funkcjonowania: pt. – niedz., 10.00 – 18.00.
 3. Beneficjent programu może za pośrednictwem „TeleWsparcie” zgłosić problem. Jeżeli nie uda się go rozwiązać podczas rozmowy, co może być uzależnione od specjalności Doradcy obsługującego infolinię, lub/i zakresu zgłaszanej sprawy, Beneficjent otrzyma w terminie do 7. dni roboczych odpowiedź w formie pisemnej, a w ramach potrzeby, spotka się z nim przedstawiciel Stowarzyszenia w osobno ustalonym terminie.
&2.

„Postpenit” – czasopismo

 1. Przeznaczenie
  – osadzeni w jednostkach penitencjarnych
 2. Nakład
  – 5 tysięcy egzemplarzy
 3. Cena
  – bezpłatna
 4. Szata graficzna
  – 4 kolory, zdjęcia, ilustracje, papier gazetowy, wygląd tabloidowy
 5. Kolportaż
  – za pośrednictwem jednostek penitencjarnych, dostępna na oddziałach, poczekalniach, salach widzeń, jadłodajniach, świetlicach
 6. Periodyczność
  – dwumiesięcznik
 7. Skład redakcji
  – zespół poprowadzi zawodowy dziennikarz oraz grafik, współpraca z instytucjami, organizacjami, gazetami studenckimi, specjaliści – wolontariusze w swoich dziedzinach
 8. Kanały informacyjne
  – w ramach stałych rubryk samorządy, organizacje non-profit oraz instytucje
  pozarządowe będą miały pełen dostęp do stron gazety. Dla ułatwienia przekazywania materiałów uruchomiony zostanie specjalny panel dla przesyłających informacje do druku
 9. Witryna internetowa
  – odpowiednik wersji papierowej czasopisma dostępny będzie na stronie www.postpenit.pl oraz www.pomocpostpenitencjarna.pl
 10. Bloki tematyczne
  a) skutki przestępstw [w tym wywiady z pokrzywdzonymi, reportaże, opisy życia ofiar po przestępstwie, ich problemy] b) działalność organizacji i instytucji na rzecz skazanych, także po wyjściu na wolność
  c) poradnictwo zawodowe, zdrowotne, psychologiczne, rodzinne, przeciwuzależnieniowe nakierowane – konkretnie – na osoby osadzone i ich rodziny
  d) edukacja, np. kursy językowe
  e) kultura, w tym literatura dotycząca szeroko rozumianej penitencjarystyki
  f) prawo międzynarodowe i krajowe dotyczące w pełnym zakresie skazanych
  i tymczasowo aresztowanych oraz ich rodzin (podatki, prawo karne, cywilne, egzekucja, itd.)
  g) zatrudnienie skazanych i opuszczających zakłady karne (też oferty pracy)
  h) prace społeczne, wolontariat
  i) przedruki materiałów z innych gazet o tematyce dotyczącej tej grupy czytelniczej
  j) przemoc w rodzinie, uzależnienia
  k) forum dyskusyjne dla skazanych, listy do redakcji
  l) konkursy, quizy dla czytelników
&3.

„Serwis dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych” – portal internetowy

 1. Portal składać się będzie z trzech podstawowych paneli:
  a) pierwszy, otwarty: z dostępem do wersji elektronicznej aktualnego numeru [plus archiwum] czasopisma,
  b) drugi, otwarty: z informacjami dla skazanych oraz ich rodzin, w którym zamieszane będą m.in.:
  – ogłoszenia, także o pracę
  – forum dyskusyjne
  – informacje od instytucji i organizacji dotyczące spraw skazanych lub/i ich rodzin,
  c) trzeci, z dostępem wyłącznie dla Beneficjentów programu, gdzie można porozmawiać z Doradcą z zakresu:
  – prawa
  – psychologii
  – seksuologii
  – zatrudnienia
 2. Rozmowy mogą być prowadzone za pośrednictwem czatu lub videoczatu.
 3. Istnieje także możliwość pozostawienia wiadomości skierowanej do konkretnego specjalisty. Odpowiedź udzielona będzie w tej samej formie w terminie do 3. dni roboczych.
 4. Moduły oddane do dyspozycji Beneficjenta programu służą – z założenia – poradnictwu doraźnemu, udzielanemu w formie bezpośredniej, elektronicznej
  i pisemnej.
 5. Sprawy zgłoszone, a wymagające dalszej interwencji Stowarzyszenia [np. w instytucji, sądzie] w zakresie przewidzianym stosownymi przepisami prawa, realizowane będą wyłącznie na rzecz Beneficjentów programu.
Rozdział VI
FINANSOWANIE PROGRAMU
&1.

Program finansowany jest z dotacji, darowizn, składek członkowskich oraz zbiórek publicznych. Szacowany koszt całkowity realizacji programu wynosi 75 000 zł w skali 1. roku.

Rozdział VII
REALIZACJA
&1.

Program jest autorskim projektem Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu, stworzonym w oparciu o wiedzę i doświadczenie współpracujących z organizacją specjalistów wielu dziedzin, m.in. prawników, więzienników, psychologów, lekarzy, kuratorów, doradców zawodowych, a także na podstawie rozmów ze skazanymi oraz ich rodzinami.

&2.

Organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, organy samorządowe oraz przedsiębiorstwa, które merytorycznie, logistycznie i/lub materialnie wspomagają realizację programu mogą otrzymać status „Partnera Programu”. Decyzję w tym zakresie podejmują członkowie Stowarzyszenia w formie uchwały.

&3.

Do realizacji programu powołano zespoły.
Nad całością realizacji Programu czuwa koordynator programu.

Rozdział VIII
TERMINY
 1. Rok 2019 – pilotażowe wdrażanie poszczególnych narzędzi programu.
 2. 01.01.2020 – I edycja programu w pełnym zakresie.
Rozdział IX
PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, tekst jedn. z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, tekst jedn. z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, tekst jedn. z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2305)
 5. Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 26 stycznia 2019 roku, w sprawie realizacji Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.
 6. Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 07 grudnia 2019 roku, w sprawie zmiany i uaktualnienia Regulaminu Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.
 7. Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 19 lipca 2020 roku, w sprawie zmiany i uaktualnienia Regulaminu Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”
Rozdział X
MATERIAŁY POGLĄDOWE
 1. https://publicystyka.ngo.pl/po-co-dla-kogo-i-jak-ma-dzialac
 2. https://publicystyka.ngo.pl/skazany-z-seksuologiem
 3. https://publicystyka.ngo.pl/co-robic-ze-sprawcami-przestepstw