Raport z realizacji Programu

„Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” / Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”

za okres: 01.01.2021 – 31.12.2021

1. Nowe kierunki działań. Projekty w Realizacji.

W roku 2021 organizacja zmieniła, a w zasadzie znacząco rozszerzyła obszary oddziaływania. Sztandarowy dotąd program „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, realizowany od 01 lutego 2019 roku zmienił status na Projekt i stał się z dniem 07 listopada 2021 roku częścią Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.

W ramach Programu realizowano wiele projektów kierowanych do konkretnych grup społecznych lub zawodowych:

a) projekt „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” (01.01.2021 – 06.11.2021):

udzielonych porad prawnych:

 • Czat 359
 • Infolinia 216
 • telefonicznie 255
 • Skype 38
 • Listownie 29

udzielonych porad doradczo-zawodowych:

 • Czat 12
 • Infolinia 6
 • Listownie 12

udzielonych porad psychologicznych:

 • Czat 569
 • Infolinia 210
 • telefonicznie 215
 • Skype 79
 • Listownie 15

udzielonych porad pedagogicznych:

 • Czat 39
 • Infolinia 14
 • Listownie 2

udzielono porad seksuologicznych:

 • Czat 17
 • Infolinia 13
 • Listownie 1

W sumie, w roku 2021, ze wsparcia Stowarzyszenia w wymienionym zakresie skorzystało 746 osób, w tym:

– osoby pozbawione wolności                      69%

– osoby tymczasowo aresztowane                12%

– osoby skazane na wolności                         2%

– bliscy osób skazanych                                 15%

– inne                                                             2%

 • Odpowiedzialny: Koordynator Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

 

b) projekt ProWork (jesień 2021)

 • Projekt na etapie opracowywania
 • Patronat honorowy nad Projektem objął Biznes Center Klub
 • Projekt ma celu umożliwienie osobom pozbawionym wolności o dobrej prognozie penitencjarnej, na 18 miesięcy przed wykonaniem kary pozbawienia wolności, przygotowanie stanowiskowe i bhp do podjęcia pracy u potencjalnego pracodawcy. Aktualnie projekt wdrażany jest pilotażowo w ramach akcji „Bezpieczne Mazowsze” – przy projekcie „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”
 • Odpowiedzialny: Zespół ds. Obsługi Beneficjentów

 

c) projekt „przeMOC w RODZINIE”. Dowiedz się więcej! Działaj” (grudzień 2021)

 • Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2021 roku do 30 listopada 2022 roku
 • Wsparcie finansowe projektu zapewnia Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Koszt przedsięwzięcia wynosi 67 428,52 EUR
 • Projekt skierowany jest do osób zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej oraz do środowisk związanych z zapobieganiem przedmiotowej patologii
 • W okresie raportowanym ze wsparcia projektu skorzystało:

45 osób – informacyjnie za pośrednictwem czat

89 osób – informacyjnie za pośrednictwem infolinii

14 rodzin zostało objętych oddziaływaniami Zespołów Wsparcia Rodziny

 • Patronat honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka, kampanię społeczną popiera Polska Policja, a wsparcie działań zadeklarował Rzecznik Praw Obywatelskich
 • W grudniu w projekt zaangażowanych było, łącznie 45. studentów kierunków psychologia, resocjalizacja, prawo, 8. psychologów, 10. prawników, 3. doradców zawodowych, 3. pedagogów, 2. seksuologów, 8. liderów oraz 12. wolontariuszy
 • W ramach projektu odbyły się cztery webinary: 01.12.2021 (szkolenie osób zaangażowanych w projekt z psychologicznych aspektów zjawiska przemocy domowej), 01.12.2021 (szkolenie osób zaangażowanych w projekt z prawnych aspektów zjawiska przemocy domowej), 04.12.2021 (spotkanie z mec. Patrycją Chabier – webinar z prawnych aspektów przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie dla osób dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem), 30.12.2021 (webinar mający na celu zwiększyć kompetencje słuchaczy w kontaktach z ofiarami przemocy, a ewentualnym ofiarom przemocy wskazać formy pomocy prawnej i psychologicznej)
 • W ramach projektu wyprodukowano spot telewizyjny – kampania społeczna, emitowany w stacji TVN oraz wyprodukowano filmy i plakaty ikonograficzne dotyczące omawianego problemu w zakresie psychologicznym, doradczo-zawodowym oraz prawnym emitowane w social mediach i na stronach internetowych Stowarzyszenia
 • W dniu 01.12 2021 uruchomiono stronę internetową przemocwrodzinie.info informującą o zjawisku i pomocową dla osób nim zagrożonych oraz dedykowaną infolinię 800 201 211 i czat, czynne codziennie od godziny 10.00 do 18.00.
 • W ramach kampanii społecznej na temat przydatności projektu wypowiedział się Rzecznik Prasowy Policji, a słowa uznania, podziękowania i wsparcia przekazał Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Partnerzy Projektu: Sitte.pl, zPozdrowieniem.pl

 

d) projekt „Kompetencje dla Samorządów”

 • Projekt w opracowaniu kierowany do samorządowych asystentów rodziny zobligowanych ustawą do wspierania rodzin w kryzysie, wieloobszarowo dotkniętych patologiami. Ma na celu podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w rozpoznawaniu w rodzinach zjawiska przemocy domowej i wykluczenia środowiskowego członka rodziny, np. dziecka ze względu na tożsamość seksualną, ubóstwo, status rodzica, fakt wykorzystania seksualnego kazirodczego lub inny
 • Odpowiedzialny: Zespół ds. Obsługi Beneficjentów

 

e) projekt „Art. 42. Społeczeństwo za kratami”

 • Inicjatywa ustawodawcza Stowarzyszenia zmierzająca do zmiany w kodeksie karnym wykonawczym zakresu udziału organizacji społecznych w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • Propozycje zmian skupiają się na artykule 42 Kkw. W roku 2020 projekt został opublikowany, a do pracy nad nim organizacja zaprosiła czołowych komentatorów prawa. 4 uczelniane Katedry oraz Wydziały Prawa i Administracji wydały opinie do projektu stanowiące aktualnie podstawy do przygotowania pakietu propozycji zmian w ustawie
 • Odpowiedzialny: Zespół ds. Obsługi Prawnej

 

f) projekt „kompetencje dla Pedagogów”

 • Projekt w przygotowaniu
 • Skierowany do pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie wsparcia w pracy z dzieckiem wykluczonym ze względu na sytuację materialną, tożsamość seksualną, chorobę, wykorzystanie seksualne i status rodzica, np. osadzonego w zakładzie karnym lub w uzależnieniu
 • Odpowiedzialny: Zespół ds. Obsługi Beneficjentów

g) projekt „Przemoc w Rodzinie”

 • Projekt w trakcie realizacji
 • Podręcznik dla osób doświadczających przemocy. Podręcznik tworzy zespół zbudowany z psychologów i prawników. Treść została podzielona na dwie główne części – prawną i psychologiczną. W części prawnej osoba doświadczająca przemocy znajdzie informacje o podstawowych możliwościach prawnych, które może podjąć – m.in. opis procedury Niebieskiej Karty oraz wykaz instytucji pomocowych. Wyjaśniona została definicja przemocy ze szczególnym uwzględnieniem „przemocy niewidocznej” – tj. przemocy psychicznej w postaci np. gaslightingu a także rzetelnej edukacji w zakresie ukazania zjawiska zaniedbania (głównie rodzicielskiego) jako formy przemocy. Część psychologiczna dzieli się na kolejne dwie grupy – grupa teoretyczna i grupa praktyczna. Pierwsza wyjaśnia mechanizm przemocy, wyjaśnia osobie, która jej doświadcza dlaczego tkwi w związku, który nie jest zdrowy. Grupa praktyczna proponuje ćwiczenia stworzone przez psychologów aby poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami, które przyczyniają się do tkwienia w przemocowej relacji. Dodatkowo powstaje również rozdział dla sprawców, w którym psycholodzy przygotowali wyjaśnienia dotyczące genezy stosowania przemocy jako reakcji na trudne sytuacje oraz propozycje pracy z własnymi emocjami, które mają za zadanie nauczyć nowych, konstruktywnych form rozwiązywania trudnych sytuacji i radzenia sobie z silnymi emocjami
 • Odpowiedzialny: Zespół ds. Obsługi Beneficjentów

 

h) projekt „podręcznik wsparcia dla rodzin osób zatrzymanych / aresztowanych / pozbawionych wolności / przygotowywanych do zwolnienia”

 • Eksperci Pro Civium przy wsparciu naukowców Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowują wydanie, pierwszego w kraju, podręcznika dla rodzin osób pozbawionych wolności, w szczególności ich partnerek, a poruszających kwestie zatrzymania, tymczasowego aresztowania, pobytu w zakładzie karnym i przygotowania do zwolnienia oraz wychowania dzieci w związkach, w których jeden z rodziców jest pozbawiony wolności. Podręcznik ma stanowić kompendium wiedzy dla bliskich osób osadzonych wspierający w swoim charakterze. Do jego stworzenia Zarząd Stowarzyszenia powołał grupę specjalistów składającą się z psychologa, pedagoga resocjalizacji, doradcy zawodowego oraz prawnika
 • Odpowiedzialny: Projekt Manager

 

 

i) projekt „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”

 • Program realizowany przy współpracy (wsparciu finansowym) Fundacji PZU (II Edycja). Jego celem jest umożliwienie realizacji praktyk zawodowych studentom uczelni w systemie online w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia
 • Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego uniemożliwiła uzyskanie zaliczenia praktyk i staży zawodowych studentom w systemie stacjonarnym. Organizacja, jako, że z założenia realizująca swoje zadania w formie online mogła, we współpracy z ośrodkami akademickimi, wyjść naprzeciw potrzebom studentów i uczelni
 • Na dzień 31 grudnia 2021 roku praktyki zawodowe odbyło w Stowarzyszeniu ponad 210 osób. Najczęściej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Chrześcijańskiej Akademii Teologii w Warszawie i około 30. innych ośrodków akademickich w kraju
 • O możliwość odbycia praktyk zabiegają najczęściej studenci takich kierunków jak resocjalizacja, psychologia i prawo, choć nie brakuje studiujących zarządzanie, ekonomię, dziennikarstwo, czy języki obce
 • Odpowiedzialny: Zespół ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich

2. Wydawnictwo „Pro Civium”

 • W 2021 roku wydawane były w ramach działalności organizacji dwa periodyki: kwartalnik „Ways to Go” wydawany w wersji elektronicznej o charakterze społecznym oraz dwumiesięcznik „Postpenit” o tematyce postpenitencjarnej skierowany do osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych
 • Jesienią 2021 roku zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Poznaniu tytuł „Postpenit” i powołano jego redaktora naczelnego. Dyrektorem Wydawnictwa Pro Civium została Prezes Zarządu. Czasopismo „Postpenit” wydawane jest w formie elektronicznej i kierowane do środowisk zajmujących się w szerokim kontekście zjawiskiem wykluczenia społecznego i rodziną
 • Zlikwidowano gazetę „Ways to Go”
 • Odpowiedzialny: Redaktor Naczelny, Dyrektor Wydawnictwa, Kolegium Redakcyjne

3. Bazy Danych Pro Civium

 • Dzięki wsparciu Partnera Stowarzyszenia firmy Sitte.pl udało się rok 2021 zakończyć dwoma osobnymi, w pełni profesjonalnymi i zabezpieczonymi wirtualnymi bazami danych, w których gromadzone i przetwarzane są dane wrażliwe i osobowe beneficjentów realizowanych przez organizację projektów
 • Wartość szacunkową obu narzędzi określa się na – zgodnie z cennikiem rynkowym – ponad 20.000 zł

Odpowiedzialny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

4. Zmiany strukturalne w organizacji

 • Przełom nastąpił zimą 2021 roku, kiedy wreszcie udało się opracować i udostępnić w wersji interaktywnej (z aktualizacjami) zbiór zasad funkcjonowania stowarzyszenia z uwzględnieniem struktury, podziału kompetencji, kanałów komunikacyjnych, systemu nagradzania i rozwoju kompetencji wolontariuszy, itd.
 • Do pieczy nad zgodnością wszelkich działań z treścią przedmiotowych przepisów ujętych w brzmieniu Uchwały nr 20 Zebrania Członków z dnia 07.11.2021 powołano Dyrektora ds. Operacyjnych
 • Odpowiedzialny: Dyrektor ds. Operacyjnych

5. Akcja Charytatywna „Mały gest – Duży uśmiech”

 • Zbiórka charytatywna współpracowników Stowarzyszenia przeprowadzona wewnątrz organizacji (II Edycja) mająca na celu sfinansowanie prezentów dla dzieci Beneficjentów Programu spełniających dwa podstawowe kryteria: zła sytuacja finansowa rodziny oraz aktywny udział w podnoszeniu własnych kompetencji socjalizujących
 • W 2022 roku dzięki zaangażowaniu praktykantów, wolontariuszy, członków organizacji oraz Zarządu Stowarzyszenia i serwisu zpozdrowieniem.pl, udało się zebrać kwotę 1 600 PLN, za które zakupiono prezenty dla 18. dzieci
 • Odpowiedzialny: Komitet Organizacyjny Akcji Charytatywnej przy Koordynatorze Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny

6. Partnerstwo

 • W ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie zawarło lub kontynuuje umowy o współpracy z wieloma podmiotami, a z innymi współrealizowało wspólne cele, tj. np. Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, serwisem zpozdrowieniem.pl, marką Telegrosik, Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, Chrześcijańską Akademią Teologii w Warszawie, Fundacją PZU, PMPG Polskie Media, Orange Polska, Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”, Uczelnią Techniczno-Handlową w Warszawie, Fundacją „Polska Bez Barier”, Centrum Praw Kobiet, Wydawnictwem Poznańskim, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Polską Policją, Biznes Center Klub, Sitte.pl, Samurai Labs
 • Odpowiedzialny: Zespół ds. Public Relations

7. Zasoby ludzkie

 • Stowarzyszenie tworzą ludzie. Współpracownicy, którzy werbują się z praktykantów, wolontariuszy, doradców merytorycznych i członków organizacji
 • Na dzień 31 grudnia 2021 roku organizację tworzyło prawie 140 osób, w tym 34 członków
 • W Poznaniu i Warszawie znajdują się organy administrujące Stowarzyszeniem
 • Swoiste novum w systemie wolontaryjnym stanowi zjawisko przechodzenia praktykantów odbywających czasowe praktyki w organizacji na wolontariat, a w następstwie w poczet członków Stowarzyszenia
 • O ile w 2021 roku współpracę z organizacją rozpoczęło kilkadziesiąt nowych osób, o tyle zrezygnowało ze współpracy z różnych powodów, w tym rodzinnych, światopoglądowych i zawodowych, zaledwie 11
 • Z 3 osobami Stowarzyszenie rozwiązało porozumienia o współpracy
 • Odpowiedzialny: Pełnomocnik Zarządu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich

8. Budżet

 • Przychód organizacji: 51 874,07
 • Wydatki organizacji: 51 425,37
 • Dochód organizacji: 448,70
 • Organizacja nie prowadzi żadnej działalności dochodowej
 • W Stowarzyszeniu nikt nie jest zatrudniony na etat w związku z wykonywanymi działaniami na rzecz organizacji
 • Przychód Stowarzyszenia pochodzi z darowizn, dotacji, składek członkowskich
 • Odpowiedzialny: Zarząd Stowarzyszenia

Sporządzono: Zarząd Stowarzyszenia, Koordynator Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny, Koordynator Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” Raport przyjęto Uchwałą nr 21/2022 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 20 lutego 2022 roku

Menu