Projekt


  „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

  Uwaga! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego postępuj zgodnie z instrukcją umieszczoną poniżej!


  CZĘŚĆ A

  Dane Pełnomocnika (osoby reprezentującej skazanego/tymczasowo aresztowanego)

  Imię

  Nazwisko

  Wiek
  18-2526-3536-4546-5556-65 latpowyżej 65 lat

  Miejsce zamieszkania

  Numer telefonu

  Adres e-mail

  Adres do korespondencji

  Stopień pokrewieństwa ze skazanym:
  żona/mążpartner/partnerkaojciec/matkasiostra/bratsyn/córkainny członek rodzinybliski znajomy

  Dane Beneficjenta (skazanego/tymczasowo aresztowanego)

  Imię

  Nazwisko

  Data urodzenia

  Imię ojca

  Numer PESEL

  Ile dzieci posiada skazany/tymczasowo aresztowany?

  W jakim wieku są dzieci skazanego/skazanej?

  (zaznacz wybrany przedział wiekowy, jeśli dzieci jest więcej to zaznacz kilka odpowiadających ich przedziałowi wiekowemu)

  Nazwa jednostki, w której osadzony odbywa karę/zastosowano środek zapobiegawczy

  Podgrupa klasyfikacyjna:
  P1P2P3R1R2R3TA (TYMCZASOWO ARESZTOWANY)U (UKARANY)

  Informacje dotyczące sytuacji penitencjarno-karnej Beneficjenta

  Nazwa sądu wydającego orzeczenie w sprawie Beneficjenta
  jeżeli wydanych wyroków jest kilka należy podać wyrok łączny ostatni, jeżeli nie został wydany – należy wpisać wszystkie wyroki w kolejności do odbycia

  Data wydania orzeczenia
  np. 09.12.1998, 24.05.2002

  Sygnatura sprawy
  np. II K 23/90, IV KO 134/2019

  Rodzaj popełnionych przestępstw
  (Uwaga! Żadna z podanych kategorii nie wyklucza! Informacja pomoże nam w sposób właściwy rozpocząć działania)
  zabójstwo, bójka ze skutkiem śmiertelnym
  seksualne w wyniku zaburzeń preferencji seksualnych przeciwko małoletnim
  jakiekolwiek popełnione pod wpływem narkotyków, dopalaczy lub alkoholu
  przemoc fizyczna, psychiczna w rodzinie
  gwałt / inna czynność seksualna
  korzystanie z cudzego nierządu / nakłanianie do nierządu / podobne
  alimentacyjne
  w którym ofiarą był funkcjonariusz publiczny
  w którym ofiarą było dziecko
  w którym ofiarą była osoba powyżej 60. roku życia
  w którym poszkodowanym była organizacja pozarządowa (charytatywna)
  w grupie przestępczej
  ze stwierdzonym sądownie szczególnym okrucieństwem
  inne, jakie? Poniżej wpisz artykuł z którego członek twojej rodziny został skazany na pobyt w zakładzie karnym

  Wymiar kary łączny/okres stosowania tymczasowego aresztu

  Od kiedy Beneficjent odbywa aktualną karę pozbawienia wolności/stosowany jest środek zapobiegawczy
  (jeśli nie wiesz dokładnie wpisz np.: od ok. 8 lat)

  Data zakończenia kary pozbawienia wolności/stosowania środka zapobiegawczego
  (nie zwolnienia warunkowego, tylko data maksymalnej kary wyznaczonej przez Sąd, jeśli nie wiesz dokładnie wpisz np. ok 2023 roku)

  Czyt Beneficjent był uprzednio karany za przestępstwo umyślne?

  Czy Beneficjent popełnił przestępstwo pod wpływem:

  Czy Beneficjent był leczony psychiatrycznie?

  Czy decyzją sądu/dyrektora skierowano Beneficjenta na terapię lub oczekuje na takie skierowanie?

  Czy Beneficjent składał wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

  Czy Beneficjent korzysta z przepustek?

  Czy Beneficjent był karany dyscyplinarnie przed dyrektora jednostki?

  Zakres oczekiwanego wsparcia

  (można wybrać kilka opcji)
  Jakiego rodzaju wsparcia i pomocy potrzebuje Wasza rodzina?
  pomoc w dojazdach na widzenia (np. darmowy bilet na dojazdy na widzenia lub transport do zakładu karnego)
  programy rodzicielskie zarówno dla osoby skazanej, jak i dla współmałżonka/i lub partnera/ki na wolności, żebyśmy mogli pomóc naszym dzieciom uporać się z sytuacją
  żeby pokój widzeń był dostosowany do dzieci
  darmowe jedzenie dla dzieci podczas widzeń
  programy, które pomogą zarówno skazanemu/skazanej, jak i jego/jej partnerce/partnerowi utrzymać związek i poprawić swoją relację
  wizyty (bez rygoru) w zakładzie karnym tylko dla dzieci by mogły dłużej pobyć z uwięzionym rodzicem lub programy, które pozwolą dzieciom utrzymać więź z uwięzionym ojcem/ matką
  wsparcie edukacyjne dla dzieci
  mentoring i coaching zarówno dla skazanych, jak i dla ich rodzin pozostałych na wolności by mogli lepiej poradzić sobie z sytuacją w której się znaleźli
  pomoc finansowa
  programy wspierające uczestnictwo skazanych w życiu rodziny (np. częstsze rozmowy na skypie lub darmowe telefony)
  pomoc rzeczowa
  pomoc i wsparcie psychologa lub terapeuty
  wsparcie informacyjno -edukacyjne np: ulotki informujące gdzie i kto może udzielić nam wsparcia lub instruujące jak przekazać dziecku informacje o pobycie rodzica w zakładzie karnym
  pomoc w zrozumieniu jak funkcjonuje zakład karny: np. jak wysłać paczkę do skazanego/ej, z kim kontaktować się w sprawach skazanego/skazanej?
  grupy wsparcia dla rodzin osób pozbawionych wolności
  programy, które pomogą pozostałym na wolności członkom rodziny znaleźć pracę lub uzyskać kwalifikacje zawodowe
  grupy wsparcia dla dzieci osób pozbawionych wolności
  inne, jakie? Odpowiedź wpisz w polu poniżej

  Proszę o wsparcie ze strony Stowarzyszenia w zakresie
  (można wybrać kilka opcji)
  uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia
  uzyskania przerwy w karze
  otwarcia systemu przepustkowego
  zmiany osadzenia na inną jednostkę
  sytuacji zdrowotnej
  zagrożenia bezdomnością
  poszukiwania zatrudnienia
  porady psychologicznej
  porady prawnej
  porady seksuologicznej
  porady doradczo-zawodowej
  problemów z windykacją / egzekucją komorniczą
  relacji ze Służbą Więzienną
  wyznaczenia obserwatora społecznego w procesie
  problemów w relacjach w związku
  przypadków wykluczenia społecznego i stygmatyzacji

  O Stowarzyszeniu dowiedziałam/em się poprzez:

  CZĘŚĆ B


  Nadal mało wiadomo na temat tego w jaki sposób pozbawienie wolności jednego z członków rodziny dotyka jego/jej bliskich. Dlatego też trudno jest instytucjom i organizacjom pozarządowym przygotować takie działania, które trafiłyby w potrzeby pozostawionych na wolności rodzin - w Wasze potrzeby.

  Ankieta ta umożliwi nam przygotowanie profesjonalnych działań, a Pan/Pani swoją wypowiedzią może pomóc innym nadal czekającym na adekwatne wsparcie. Tylko Wy wiecie i na co dzień borykacie się ze skutkami nieobecności bliskiej osoby spowodowanej odbywaniem przez niego/nią wyroku w zakładzie karnym.

  Czy Pan/Pani zgadza się na kontakt z naszym przedstawicielem w celu przeprowadzenia rozmowy lub ankiety?
  Ich celem jest lepsze zrozumienie sytuacji w której znajduje się Pana/Pani rodzina. Pozwoli nam to dowiedzieć się jakiej pomocy i wsparcia oczekiwałyby rodziny oraz przygotować takie działania, które zminimalizują negatywne skutki uwięzienia, a także wzbogaci dotychczasową wiedzę naukową na temat rodzin osób pozbawionych wolności.
  TakNie

  Sytuacja rodziny

  Jakie problemy pojawiły się w Waszej rodzinie po skazaniu członka rodziny na pobyt w zakładzie karnym?
  (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  straciliśmy źródło utrzymania
  musieliśmy się wyprowadzić z naszego dotychczasowego miejsca zamieszkania
  dzieci skazanego/skazanej na karę pozbawienia wolności mają problemy z zachowaniem i emocjami (np. są agresywne, smutne, wagarują od kiedy ojciec/matka jest w zakładzie karnym)
  jesteśmy wyzywani i wyśmiewani przez sąsiadów
  rodzina zerwała z nami kontakt
  jestem bezrobotny/a
  pogorszyły się nasze warunki mieszkaniowe
  pojawiły się problemy finansowe (np. brak możliwości spłaty kredytu, długi)
  pojawiły się problemy ze zdrowiem psychicznym (np. depresja, nerwica, uzależnienia)
  dzieci skazanego/skazanej na karę pozbawienia wolności mają problemy w szkole, a ich oceny znacznie się pogorszyły
  dzieci skazanego/skazanej na kare pozbawienia wolności mają problemy ze zdrowiem psychicznym (lęki, depresje, uzależnienia)
  mam problemy w pracy w związku z tym, iż mój bliski przebywa w zakładzie karnym
  dzieci skazanego/skazanej nie chcą mieć z nim kontaktu
  dzieci skazanego/skazanej na kare pozbawienia wolności są wyśmiewane przez swoich rówieśników
  moja relacja/związek ze skazanym/skazaną znacznie się pogorszył
  żaden z aspektów naszego życia nie uległ pogorszeniu
  inne, jakie? Odpowiedź wpisz w polu poniżej

  Czy jakieś aspekty Pana/Pani życia uległy poprawie po skazaniu członka rodziny na pobyt w zakładzie karnym?
  (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  sytuacja finansowa rodziny poprawiła się
  skazany/skazana nie może używać wobec nas przemocy zarówno psychicznej (np. wyzwiska), jak i fizycznej (np. bicie)
  dzieci przestały się bać wracać do domu od kiedy nie ma członka rodziny skazanego na karę pozbawienia wolności
  atmosfera w domu jest spokojniejsza
  dzieci skazanego/skazanej na kare pozbawienia wolności już się nie obawiają przyprowadzać kolegów i koleżanek do domu
  mogłem/mogłam podjąć pracę zarobkową
  pogodziłem/pogodziłam się z dalszą rodzina ,która wcześniej nie akceptowała skazanej/skazanego na karę pozbawienia wolności
  usamodzielniłam/ usamodzielniłem się
  podjęłam/podjąłem pracę zarobkową po latach bez pracy
  nasza sytuacja mieszkaniowa uległa poprawie
  żaden z aspektów naszego życie nie uległ poprawie
  inne, jakie? Odpowiedź wpisz w polu poniżej

  Jak oceniasz sytuację Waszej rodziny po skazaniu bliskiej osoby na pobyt w zakładzie karnym?
  Znacznie się polepszyła
  Polepszyła się
  Nie zmieniła się
  Pogorszyła się
  Znacznie się pogorszyła

  Kontakt ze skazanym

  Jak daleko od miejsca zamieszkania jest położony zakład karny w którym przebywa członek Waszej rodziny?
  do 50 km od naszego miejsca zamieszkania
  50-100 km od naszego miejsca zamieszkania
  100- 200 km od naszego miejsca zamieszkania
  powyżej 300 km od naszego miejsca zamieszkania

  Jak najczęściej dojeżdża Pan/ Pani do zakładu karnego na widzenia?
  swoim samochodem
  pociągiem lub autobusem
  komunikacją miejską
  muszę kogoś prosić by mnie zawiózł
  nie mam jak dojechać, dlatego nie jeżdżę lub rzadko jeżdżę na widzenia

  Jak często Pan/ Pani pisze listy/kontaktuje się telefonicznie ze skazanym członkiem rodziny?
  częściej niż raz w miesiącu
  przynajmniej raz w miesiącu
  raz na 3 miesiące
  raz na pół roku
  raz na rok
  wcale

  Ile miesięcznie Pan/ Pani wydaje na pomoc skazanemu?
  0 zł
  do 50 zł
  od 50-100 zł
  100-200 zł
  200-300 zł
  powyżej 300 zł

  Na co Pani/Pani wydaje pieniądze, by pomóc skazanemu?
  zakupy w kantynie
  paczki z żywnością
  odzież
  papierosy
  wydatki na prawników
  prasa i książki
  nie pomagam skazanemu/skazanej finansowo
  inne, jakie? Odpowiedź wpisz w polu poniżej

  Jak często dzieci mają kontakt podczas widzeń w zakładzie karnym ze skazanym/ą ojcem/matką?
  jeżdżą na każde widzenie
  przynajmniej raz w miesiącu
  raz na 3 miesiące
  raz na pół roku
  raz na rok
  nie mają kontaktu ze skazanym ojcem/matką
  nie dotyczy

  Zgody i oświadczenia

  Obowiązkowe jest wyrażenie wszystkich poniższych zgód

  Wyrażam zgodę na mój udział w działaniach Stowarzyszenia poprzez (jedną z form należy wybrać i jest ona w okresie korzystania z Projektu obowiązkowa pod rygorem usunięcia z Projektu):
  moje uczestnictwo w zajęciach warsztatowych z psychologami i doradcami zawodowymi, mające na celu nabycie kompetencji w dalszej socjalizacji sprawcy przestępstw po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności /raz w tygodniu, 10 spotkań, stacjonarne, odległość do 20 km od miejsca zamieszkania, lista obecności, zadania do realizacji, bezpłatnie/korzystanie z usługi TelePorada /telefoniczne i za pośrednictwem Skype konsultacje z psychologami, doradcami zawodowymi w zakresie nabycia kompetencji do dalszej socjalizacji sprawcy przestępstw po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności i w ramach wywiadu o środowisku rodzinnym osadzonego, raz na tydzień, przez okres udziału w Projekcie, zadania do realizacji, bezpłatnie/wniesienie darowizny w wysokości 25 PLN miesięcznie /do każdego 15go danego miesiąca przez okres korzystania z Projektu/.

  Jeżeli w sprawie Beneficjent posiada dokumentację, np. orzeczenia sądowe lub inną dotyczącą tematu odznaczonego w Rozdziale V należy je załączyć do wniosku lub zrobić to w późniejszym terminie.

  Uwaga! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego postępuj zgodnie z instrukcją umieszczoną poniżej!

  Szanowni Państwo!

   

  Witamy w Projekcie „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Dziękujemy za okazane zaufanie.

  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, aktualnie, proponujemy dwie opcje w Systemie Vice Versa: TelePorada oraz DAROWIZNA. Niestety, WARSZTATY zostały wstrzymane na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego.

  Jedną z nich (opcji), wybrali Państwo, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Prosimy pamiętać, że zawsze mogą Państwo zmienić opcję. Wystarczy powiadomić Biuro Stowarzyszenia.

  Jeżeli w ciągu 3. kolejnych dni nie otrzymacie Państwo na podany w formularzu adres e-mail decyzji odmownej, stajecie się Beneficjentami Projektu.

  Wybierając opcję DAROWIZNA zobowiązujecie się do wspierania działań Stowarzyszenia, comiesięczną cegiełką (darowizną) w kwocie 25 PLN. Należy ją uiścić zawsze do 15. dnia każdego miesiąca, a jeżeli rejestracja w Projekcie nastąpiła po 15. dniu danego miesiąca – w terminie do 3. dni od daty złożenia formularza. Wpłaty należy kierować na rachunek bankowy:

  87 1750 0012 0000 0000 4093 8648

  BNP Paribas

  z dopiskiem: darowizna imię/nazwisko Beneficjenta

  W tej opcji, jako Beneficjenci projektu otrzymują Państwo bezpłatne wsparcie psychologiczne, doradczo-zawodowe, pedagogiczne i prawne. Wsparcie obejmuje również Wasze dzieci oraz wskazaną w formularzu osobę pozbawioną wolności. Wszystkie działania Stowarzyszenia są bezpłatne. Beneficjent nie ponosi żadnych kosztów.

  Jeżeli wybraliście Państwo opcję TelePorada zostajecie objęci tzw. Planem Readaptacji Społecznej Rodziny „3 KROKI”. Specjaliści z zakresu prawa, psychologii, doradcy zawodowi, pedagodzy będą z Państwem prowadzili rozmowy (konsultacje) mające na celu podniesienie kompetencji w dalszej socjalizacji sprawcy przestępstw po jego powrocie do środowiska rodzinnego. W zamian, Państwa bliscy pozbawieni wolności, otrzymają bezpłatne wsparcie prawne.

  Uwaga! Wsparcie prawne w przypadku osoby pozbawionej wolności dotyczy wyłącznie spraw penitencjarnych dotyczących, np. zmiany osadzenia, niewłaściwych relacji ze Służbą Więzienną, przygotowania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, czy zmianę podgrupy klasyfikacyjnej lub otwarcie systemu przepustkowego. W sprawach karnych (np. wyrok łączny, udział w sprawie karnej) należy skorzystać z Pakietu „+Prawnik” /szczegóły tutaj/.

  Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy czat online https://pomocpostpenitencjarna.pl/wsparcie-rodziny/, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, na którym nasi konsultanci udzielą Państwu informacji o stanie spraw, którymi organizacja się zajmuje, a dotyczących Państwa bliskich pozbawionych wolności. Do dyspozycji oddajemy również infolinię 800 201 211, działającą od piątku do niedzieli, w godzinach 10.00 – 18.00. Z tej opcji mogą korzystać również osoby pozbawione wolności, jeśli chcą uzyskać informacje o stanie prowadzonych spraw. Połączenia z infolinią są bezpłatne.

  Do Państwa dyspozycji jest również kwartalnik w wersji elektronicznej Postpenit, w którym znajdziecie aktualne informacje związane z sytuacją osadzenia osoby bliskiej oraz inne dotyczące zagadnień prawa penitencjarnego, pomocy postpenitencjarnej, rodziny skazanego i tymczasowo aresztowanego, itd.

  Uwaga! Łącząc się z konsultantami czat online lub infolinii należy podać swój poufny kod PIN. Kod PIN otrzymacie Państwo w Biurze Stowarzyszenia, z którym należy się niezwłocznie skontaktować (po otrzymaniu decyzji pozytywnej) w formie elektronicznej na adres sekretariat@postpenit.pl podając w temacie wiadomości swoje imię i nazwisko, a w treści wiadomości wpisując imię i nazwisko wskazanej w formularzu osoby pozbawionej wolności i wybraną opcję w Systemie Vice Versa (Darowizna lub TelePorada).

  W wiadomości zwrotnej otrzymacie swój poufny kod PIN. Biuro Stowarzyszenia przydzieli Państwu Opiekuna Rodziny, który przez okres korzystania z Projektu będzie łącznikiem między Państwem a Stowarzyszeniem. Opiekun Rodziny może podjąć decyzję o wykreśleniu Beneficjenta z Projektu lub rozpoczęciu procedury wsparcia osadzonego w przypadku starań o np. warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy uzyskanie przerwy w karze.

  Poniżej znajdują się dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i przesłać osobie pozbawionej wolności wskazanej w formularzu, tj. Instrukcję (w jednym egzemplarzu),  druk ustanowienia przedstawiciela (w dwóch egzemplarzach) i druk wniosku o udział w posiedzeniu sądu (w jednym egzemplarzu). Beneficjent pozbawiony wolności powinien postępować zgodnie z przesłaną Instrukcją. Po otrzymaniu podpisanego druku ustanowienia przedstawiciela Stowarzyszenie rozpoczyna działania prawne względem osoby pozbawionej wolności.

  Uwaga! Stowarzyszenie podejmuje się zgodnie z Regulaminem Projektu (poniżej) wsparcia wyłącznie osadzonym zasługującym na drugą szansę. Działania organizacji nie polegają na udzieleniu bezpłatnej pomocy w opuszczeniu zakładu karnego skazanemu, ale na kompleksowych działaniach postpenitencjarnych skierowanych tak do osoby osadzonej, jak i jego bliskich. Więcej na ten temat w Regulaminie Projektu.

  Prosimy również zapoznać się z informacją o misji organizacji /tutaj/.

  Poniżej instrukcja w wersji audiowizualnej, do zachęcenia której również zachęcamy:

  Biuro Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska

  PRO CIVIUM

  Menu