Wniosek do Koordynatora Programu
Wniosek o przystąpienie do Programu

„Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

Uwaga! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego postępuj zgodnie z instrukcją umieszczoną poniżej!


CZĘŚĆ A

Dane Pełnomocnika (osoby reprezentującej skazanego/tymczasowo aresztowanego)

Wiek
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
56-65 lat
powyżej 65 lat

Miejsce zamieszkania
wieś z budynkami po byłym PGR
wieś, gdzie jest dużo gospodarstw rolniczych
wieś z dużą ilością nowych mieszkańców, którzy nie są związani z rolnictwem
małe miasteczko, gdzie większość mieszkańców się zna
średnie miasto
duże miasto

Stopień pokrewieństwa ze skazanym:

żona/mążpartner/partnerkaojciec/matkasiostra/bratsyn/córkainny członek rodzinybliski znajomy

Dane Beneficjenta (skazanego/tymczasowo aresztowanego)

Ile dzieci posiada skazany/tymczasowo aresztowany?
brak
1
2
3
4
5
6

W jakim wieku są dzieci skazanego/skazanej? (zaznacz wybrany przedział wiekowy, jeśli dzieci jest więcej to zaznacz kilka odpowiadających ich przedziałowi wiekowemu)
0-3
4-6
7-9
10-14
15-18
powyżej 18 roku życia

Podgrupa klasyfikacyjna:

P1P2P3R1R2R3TA (TYMCZASOWO ARESZTOWANY)U (UKARANY)

Informacje dotyczące sytuacji penitencjarno-karnej Beneficjenta

jeżeli wydanych wyroków jest kilka należy podać wyrok łączny ostatni, jeżeli nie został wydany – należy wpisać wszystkie wyroki w kolejności do odbycia

np. 09.12.1998, 24.05.2002

np. II K 23/90, IV KO 134/2019

Rodzaj popełnionych przestępstw
(Uwaga! Żadna z podanych kategorii nie wyklucza! Informacja pomoże nam w sposób właściwy rozpocząć działania)

zabójstwo, bójka ze skutkiem śmiertelnym
seksualne w wyniku zaburzeń preferencji seksualnych przeciwko małoletnim
jakiekolwiek popełnione pod wpływem narkotyków, dopalaczy lub alkoholu
przemoc fizyczna, psychiczna w rodzinie
gwałt / inna czynność seksualna
korzystanie z cudzego nierządu / nakłanianie do nierządu / podobne
alimentacyjne
w którym ofiarą był funkcjonariusz publiczny
w którym ofiarą było dziecko
w którym ofiarą była osoba powyżej 60. roku życia
w którym poszkodowanym była organizacja pozarządowa (charytatywna)
w grupie przestępczej
ze stwierdzonym sądownie szczególnym okrucieństwem
inne, jakie? Poniżej wpisz artykuł z którego członek twojej rodziny został skazany na pobyt w zakładzie karnym

(jeśli nie wiesz dokładnie wpisz np.: od ok. 8 lat)

(nie zwolnienia warunkowego, tylko data maksymalnej kary wyznaczonej przez Sąd, jeśli nie wiesz dokładnie wpisz np. ok 2023 roku)

Czyt Beneficjent był uprzednio karany za przestępstwo umyślne?

Czy Beneficjent popełnił przestępstwo pod wpływem:

Czy Beneficjent był leczony psychiatrycznie?

Czy decyzją sądu/dyrektora skierowano Beneficjenta na terapię lub oczekuje na takie skierowanie?

Czy Beneficjent składał wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Czy Beneficjent korzysta z przepustek?

Czy Beneficjent był karany dyscyplinarnie przed dyrektora jednostki?

Zakres oczekiwanego wsparcia

Jakiego rodzaju wsparcia i pomocy potrzebuje Wasza rodzina?
(można wybrać kilka opcji)

pomoc w dojazdach na widzenia (np. darmowy bilet na dojazdy na widzenia lub transport do zakładu karnego)
programy rodzicielskie zarówno dla osoby skazanej, jak i dla współmałżonka/i lub partnera/ki na wolności, żebyśmy mogli pomóc naszym dzieciom uporać się z sytuacją
żeby pokój widzeń był dostosowany do dzieci
darmowe jedzenie dla dzieci podczas widzeń
programy, które pomogą zarówno skazanemu/skazanej, jak i jego/jej partnerce/partnerowi utrzymać związek i poprawić swoją relację
wizyty (bez rygoru) w zakładzie karnym tylko dla dzieci by mogły dłużej pobyć z uwięzionym rodzicem lub programy, które pozwolą dzieciom utrzymać więź z uwięzionym ojcem/ matką
wsparcie edukacyjne dla dzieci
mentoring i coaching zarówno dla skazanych, jak i dla ich rodzin pozostałych na wolności by mogli lepiej poradzić sobie z sytuacją w której się znaleźli
pomoc finansowa
programy wspierające uczestnictwo skazanych w życiu rodziny (np. częstsze rozmowy na skypie lub darmowe telefony)
pomoc rzeczowa
pomoc i wsparcie psychologa lub terapeuty
wsparcie informacyjno -edukacyjne np: ulotki informujące gdzie i kto może udzielić nam wsparcia lub instruujące jak przekazać dziecku informacje o pobycie rodzica w zakładzie karnym
pomoc w zrozumieniu jak funkcjonuje zakład karny: np. jak wysłać paczkę do skazanego/ej, z kim kontaktować się w sprawach skazanego/skazanej?
grupy wsparcia dla rodzin osób pozbawionych wolności
programy, które pomogą pozostałym na wolności członkom rodziny znaleźć pracę lub uzyskać kwalifikacje zawodowe
grupy wsparcia dla dzieci osób pozbawionych wolności
inne, jakie? Odpowiedź wpisz w polu poniżej

Proszę o wsparcie ze strony Stowarzyszenia w zakresie
(można wybrać kilka opcji)

uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia
uzyskania przerwy w karze
otwarcia systemu przepustkowego
zmiany osadzenia na inną jednostkę
sytuacji zdrowotnej
zagrożenia bezdomnością
poszukiwania zatrudnienia
porady psychologicznej
porady prawnej
porady seksuologicznej
porady doradczo-zawodowej
problemów z windykacją / egzekucją komorniczą
relacji ze Służbą Więzienną
wyznaczenia obserwatora społecznego w procesie
problemów w relacjach w związku
przypadków wykluczenia społecznego i stygmatyzacji

O Stowarzyszeniu dowiedziałam/em się..."

CZĘŚĆ BNadal mało wiadomo na temat tego w jaki sposób pozbawienie wolności jednego z członków rodziny dotyka jego/jej bliskich. Dlatego też trudno jest instytucjom i organizacjom pozarządowym przygotować takie działania, które trafiłyby w potrzeby pozostawionych na wolności rodzin - w Wasze potrzeby.

Ankieta ta umożliwi nam przygotowanie profesjonalnych działań, a Pan/Pani swoją wypowiedzią może pomóc innym nadal czekającym na adekwatne wsparcie. Tylko Wy wiecie i na co dzień borykacie się ze skutkami nieobecności bliskiej osoby spowodowanej odbywaniem przez niego/nią wyroku w zakładzie karnym.

Czy Pan/Pani zgadza się na kontakt z naszym przedstawicielem w celu przeprowadzenia rozmowy lub ankiety? Ich celem jest lepsze zrozumienie sytuacji w której znajduje się Pana/Pani rodzina. Pozwoli nam to dowiedzieć się jakiej pomocy i wsparcia oczekiwałyby rodziny oraz przygotować takie działania, które zminimalizują negatywne skutki uwięzienia, a także wzbogaci dotychczasową wiedzę naukową na temat rodzin osób pozbawionych wolności.

TakNie

Sytuacja rodziny

Jakie problemy pojawiły się w Waszej rodzinie po skazaniu członka rodziny na pobyt w zakładzie karnym?
(możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)

straciliśmy źródło utrzymania
musieliśmy się wyprowadzić z naszego dotychczasowego miejsca zamieszkania
dzieci skazanego/skazanej na karę pozbawienia wolności mają problemy z zachowaniem i emocjami (np. są agresywne, smutne, wagarują od kiedy ojciec/matka jest w zakładzie karnym)
jesteśmy wyzywani i wyśmiewani przez sąsiadów
rodzina zerwała z nami kontakt
jestem bezrobotny/a
pogorszyły się nasze warunki mieszkaniowe
pojawiły się problemy finansowe (np. brak możliwości spłaty kredytu, długi)
pojawiły się problemy ze zdrowiem psychicznym (np. depresja, nerwica, uzależnienia)
dzieci skazanego/skazanej na karę pozbawienia wolności mają problemy w szkole, a ich oceny znacznie się pogorszyły
dzieci skazanego/skazanej na kare pozbawienia wolności mają problemy ze zdrowiem psychicznym (lęki, depresje, uzależnienia)
mam problemy w pracy w związku z tym, iż mój bliski przebywa w zakładzie karnym
dzieci skazanego/skazanej nie chcą mieć z nim kontaktu
dzieci skazanego/skazanej na kare pozbawienia wolności są wyśmiewane przez swoich rówieśników
moja relacja/związek ze skazanym/skazaną znacznie się pogorszył
żaden z aspektów naszego życia nie uległ pogorszeniu
inne, jakie? Odpowiedź wpisz w polu poniżej

Czy jakieś aspekty Pana/Pani życia uległy poprawie po skazaniu członka rodziny na pobyt w zakładzie karnym?
(możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)

sytuacja finansowa rodziny poprawiła się
skazany/skazana nie może używać wobec nas przemocy zarówno psychicznej (np. wyzwiska), jak i fizycznej (np. bicie)
dzieci przestały się bać wracać do domu od kiedy nie ma członka rodziny skazanego na karę pozbawienia wolności
atmosfera w domu jest spokojniejsza
dzieci skazanego/skazanej na kare pozbawienia wolności już się nie obawiają przyprowadzać kolegów i koleżanek do domu
mogłem/mogłam podjąć pracę zarobkową
pogodziłem/pogodziłam się z dalszą rodzina ,która wcześniej nie akceptowała skazanej/skazanego na karę pozbawienia wolności
usamodzielniłam/ usamodzielniłem się
podjęłam/podjąłem pracę zarobkową po latach bez pracy
nasza sytuacja mieszkaniowa uległa poprawie
żaden z aspektów naszego życie nie uległ poprawie
inne, jakie? Odpowiedź wpisz w polu poniżej

Jak oceniasz sytuacje Waszej rodziny po skazaniu bliskiej osoby na pobyt w zakładzie karnym?

Znacznie się polepszyła
Polepszyła się
Nie zmieniła się
Pogorszyła się
Znacznie się pogorszyła

Kontakt ze skazanym

Jak daleko od miejsca zamieszkania jest położony zakład karny w którym przebywa członek Waszej rodziny?

do 50 km od naszego miejsca zamieszkania
50-100 km od naszego miejsca zamieszkania
100- 200 km od naszego miejsca zamieszkania
powyżej 300 km od naszego miejsca zamieszkania

Jak najczęściej dojeżdża Pan/ Pani do zakładu karnego na widzenia?

swoim samochodem
pociągiem lub autobusem
komunikacją miejską
muszę kogoś prosić by mnie zawiózł
nie mam jak dojechać, dlatego nie jeżdżę lub rzadko jeżdżę na widzenia

Jak często Pan/ Pani pisze listy/kontaktuje się telefonicznie ze skazanym członkiem rodziny?

częściej niż raz w miesiącu
przynajmniej raz w miesiącu
raz na 3 miesiące
raz na pół roku
raz na rok
wcale

Ile miesięcznie Pan/ Pani wydaje na pomoc skazanemu?

0 zł
do 50 zł
od 50-100 zł
100-200 zł
200-300 zł
powyżej 300 zł

Na co Pani/Pani wydaje pieniądze, by pomóc skazanemu?

zakupy w kantynie
paczki z żywnością
odzież
papierosy
wydatki na prawników
prasa i książki
nie pomagam skazanemu/skazanej finansowo
inne, jakie? Odpowiedź wpisz w polu poniżej

Jak często dzieci mają kontakt podczas widzeń w zakładzie karnym ze skazanym/ą ojcem/matką?

jeżdżą na każde widzenie
przynajmniej raz w miesiącu
raz na 3 miesiące
raz na pół roku
raz na rok
nie mają kontaktu ze skazanym ojcem/matką
nie dotyczy

Zgody i oświadczenia

*Wyrażam zgodę na mój udział w działaniach Stowarzyszenia poprzez (jedną z form należy wybrać i jest ona w okresie korzystania z Programu obowiązkowa pod rygorem usunięcia z Programu):

moje uczestnictwo w zajęciach warsztatowych z psychologami i doradcami zawodowymi, mające na celu nabycie kompetencji w dalszej socjalizacji sprawcy przestępstw po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności /raz w tygodniu, 10 spotkań, stacjonarne, odległość do 20 km od miejsca zamieszkania, lista obecności, zadania do realizacji, bezpłatnie/korzystanie z usługi TelePorada /telefoniczne i za pośrednictwem skype konsultacje z psychologami, doradcami zawodowymi w zakresie nabycia kompetencji do dalszej socjalizacji sprawcy przestępstw po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności i w ramach wywiadu o środowisku rodzinnym osadzonego, raz na tydzień, przez okres udziału w Programie, zadania do realizacji, bezpłatnie/wniesienie darowizny w wysokości 25 PLN miesięcznie /do każdego 15go danego miesiąca przez okres korzystania z Programu/.

Jeżeli w sprawie Beneficjent posiada dokumentację, np. orzeczenia sądowe lub inną dotyczącą tematu odznaczonego w Rozdziale V należy je załączyć do wniosku lub zrobić to w późniejszym terminie.

UWAGA!!! UWAGA!!!

Prosimy zapoznać się z tekstem poniżej.

 

Szanowni Państwo!

 

Witamy w Programie „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Dziękujemy za okazane zaufanie.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, aktualnie, proponujemy dwie opcje w Systemie Vice Versa  /http://www.postpenit.pl/system-vice-versa/: TelePorada oraz DAROWIZNA. Niestety, WARSZTATY zostały wstrzymane na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego.

 

Jedną z nich (opcji), wybrali Państwo, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Prosimy pamiętać, że zawsze mogą Państwo zmienić opcję. Wystarczy powiadomić Biuro Stowarzyszenia.

 

Jeżeli w ciągu 3. kolejnych dni nie otrzymacie Państwo na podany w formularzu adres e-mail decyzji odmownej, stajecie się Beneficjentami Programu.

 

Wybierając opcję DAROWIZNA zobowiązujecie się do wspierania działań Stowarzyszenia, comiesięczną cegiełką (darowizną) w kwocie 25 PLN. Należy ją uiścić zawsze do 15. dnia każdego miesiąca, a jeżeli rejestracja w Programie nastąpiła po 15. dniu danego miesiąca – w terminie do 3. dni od daty złożenia formularza. Wpłaty należy kierować na rachunek bankowy: 

98 1600 1404 1084 4450 8000 0002

BNP Paribas

z dopiskiem: darowizna imię/nazwisko Beneficjenta

 

W tej opcji, jako Beneficjenci programu otrzymują Państwo bezpłatne wsparcie psychologiczne, doradczo-zawodowe, pedagogiczne i prawne. Wsparcie obejmuje również Wasze dzieci oraz wskazaną w formularzu osobę pozbawioną wolności. Wszystkie działania Stowarzyszenia są bezpłatne. Beneficjent nie ponosi żadnych kosztów.

 

Jeżeli wybraliście Państwo opcję TelePorada zostajecie objęci tzw. Planem Readaptacji Społecznej Rodziny „3 KROKI”. Specjaliści z zakresu prawa, psychologii, doradcy zawodowi, pedagodzy będą z Państwem prowadzili rozmowy (konsultacje) mające na celu podniesienie kompetencji w dalszej socjalizacji sprawcy przestępstw po jego powrocie do środowiska rodzinnego. W zamian, Państwa bliscy pozbawieni wolności, otrzymają bezpłatne wsparcie prawne.

 

Uwaga! Wsparcie prawne w przypadku osoby pozbawionej wolności dotyczy wyłącznie spraw penitencjarnych dotyczących, np. zmiany osadzenia, niewłaściwych relacji ze Służbą Więzienną, przygotowania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, czy zmianę podgrupy klasyfikacyjnej lub otwarcie systemu przepustkowego. W sprawach karnych (np. wyrok łączny, udział w sprawie karnej) należy skorzystać z Pakietu „+Prawnik”: https://pomocpostpenitencjarna.pl/pakiet-prawnik/

 

Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy czat online https://pomocpostpenitencjarna.pl/beneficjenci/, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, na którym nasi konsultanci udzielą Państwu informacji o stanie spraw, którymi organizacja się zajmuje, a dotyczących Państwa bliskich pozbawionych wolności. Do dyspozycji oddajemy również infolinię 800 201 211, działającą od piątku do niedzieli, w godzinach 10.00 – 18.00. Z tej opcji mogą korzystać również osoby pozbawione wolności, jeśli chcą uzyskać informacje o stanie prowadzonych spraw. Połączenia z infolinią są bezpłatne.

 

Do Państwa dyspozycji jest również kwartalnik w wersji elektronicznej „Ways to go”, w którym znajdziecie aktualne informacje związane z sytuacją osadzenia osoby bliskiej oraz inne dotyczące zagadnień prawa penitencjarnego, pomocy postpenitencjarnej, rodziny skazanego i tymczasowo aresztowanego, itd. W przypadku zainteresowania lekturą prosimy zapytać o dostęp w Biurze Stowarzyszenia

 

Natomiast osobom pozbawionym wolności proponujemy, o podobnej tematyce, dwumiesięcznik w wersji papierowej – „Postpenit”.

 

Uwaga! Łącząc się z konsultantami czat online lub infolinii należy podać swój poufny kod PIN. Kod PIN otrzymacie Państwo w Biurze Stowarzyszenia, z którym należy się niezwłocznie skontaktować w formie elektronicznej na adres sekretariat@postpenit.pl podając w temacie wiadomości swoje imię i nazwisko, a w treści wiadomości wpisując imię i nazwisko wskazanej w formularzu osoby pozbawionej wolności i wybraną opcję w Systemie Vice Versa (Darowizna lub TelePorada).

 

W wiadomości zwrotnej otrzymacie swój poufny kod PIN. Biuro Stowarzyszenia przydzieli Państwu Opiekuna Rodziny, który przez okres korzystania z Programu będzie łącznikiem między Państwem a Stowarzyszeniem. Opiekun Rodziny może podjąć decyzję o wykreśleniu Beneficjenta z Programu lub rozpoczęciu procedury wsparcia osadzonego w przypadku starań o np. warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy uzyskanie przerwy w karze. 

 

Poniżej znajdują się dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i przesłać osobie pozbawionej wolności wskazanej w formularzu, tj. Instrukcję (w jednym egzemplarzu),  druk ustanowienia przedstawiciela (w dwóch egzemplarzach) i druk wniosku o udział w posiedzeniu sądu (w jednym egzemplarzu). Beneficjent pozbawiony wolności powinien postępować zgodnie z przesłaną Instrukcją. Po otrzymaniu podpisanego druku ustanowienia przedstawiciela Stowarzyszenie rozpoczyna działania prawne względem osoby pozbawionej wolności.

 

Uwaga! Stowarzyszenie podejmuje się zgodnie z Regulaminem Programu (poniżej) wsparcia wyłącznie osadzonym zasługującym na drugą szansę. Działania organizacji nie polegają na udzieleniu bezpłatnej pomocy w opuszczeniu zakładu karnego skazanemu, ale na kompleksowych działaniach postpenitencjarnych skierowanych tak do osoby osadzonej, jak i jego bliskich. Więcej na ten temat w Regulaminie Programu. 

 

Prosimy również zapoznać się z informacją o misji organizacji /http://www.postpenit.pl/nasz-cel/.

 

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska

PRO CIVIUM

 

INSTRUKCJA – pobierz

DRUK USTANOWIENIA PRZEDSTAWICIELA – pobierz 

DRUK WNIOSKU O UDZIAŁ W POSIEDZENIU SĄDU – pobierz

 

REGULAMIN
Program
„Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie
do Społeczeństwa Osób Skazanych”

PREAMBUŁA

Polski system penitencjarny resocjalizuje skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Po wyjściu z zakładu człowiek zostaje pozostawiony bez jakiegokolwiek wsparcia. Do wyboru pozostają dwie drogi: powrót do przestępstwa lub prawidłowy powrót do życia w społeczeństwie. Uważamy, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę, bez względu, co i w jaki sposób, uczynił. Oczywiście, spełnione powinny być określone, motywujące i aktywizujące skazanego, wymogi. Karze podlega bowiem czyn człowieka, a potępieniu i wykluczeniu społecznemu nie może podlegać sam człowiek.

Rozdział I
CEL

Korzystając z uprawnienia nadanego przedstawicielom stowarzyszeń przez art. 38. § 1. Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 26 stycznia 2019 roku, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie realizacji programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku recydywy poprzez wspieranie skazanych w prawidłowej readaptacji społecznej, tj. w relacjach rodzinnych, w lokalnym środowisku, w miejscu pracy, w kontaktach instytucjonalnych oraz wykształcenie właściwych, emocjonalnych mechanizmów reagowania. Założeniem programu jest, że konsekwencją ww. działań będzie skuteczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do życia po opuszczeniu zakładu lub aresztu. Cel zostanie osiągnięty zgodnie z zakresem, formami i trybem współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Rozdział II
BENEFICJENCI PROGRAMU
&1.

Osoby pozbawione wolności:

 1. Odbywające karę w systemie programowego oddziaływania lub terapeutycznym, z wyjątkiem osób ze stwierdzonymi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi o charakterze psychopatycznym oraz osób ze stwierdzonymi zaburzeniami preferencji seksualnych w związku z popełnionymi przestępstwami.
 2. Z podgrupą klasyfikacyjną: P1, P2, P3, R1, R2, R3.
 3. Które ukończyły 21. rok życia.
 4. Zaangażowane w proces własnej resocjalizacji.
 5. Nagradzane zgodnie z art. 137 Kodeksu karnego wykonawczego.
 6. Po odbyciu terapii, o ile taka została zasądzona do wykonania, chyba że skazany oczekuje na termin jej rozpoczęcia.
 7. Deklarujące krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.
 8. Nie karane dyscyplinarnie za postawę i zachowanie podobne do charakteru dokonanych czynów przestępczych lub za:a) użycie przemocy wobec współosadzonego, funkcjonariusza Służby Więziennej lub Policji,

b) odmowę podjęcia/wykonania pracy,

c) odmowę udziału w kursach, szkoleniach, zajęciach dydaktycznych organizowanych w jednostce,

d) posiadanie lub/i zażywanie środków psychotropowych,

e) spożywanie alkoholu,

f) samookaleczenia,

g) niszczenie mienia.

&2.

Członkowie rodziny osoby pozbawionej wolności, o której mowa w &1.:

 1. Utrzymujący kontakt z osadzonym.
 2. Deklarujący negatywny stosunek do czynów przestępczych osadzonego.
 3. Którzy ukończyli 18. rok życia.
&3.

Skazani po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności:

 1. Stosujący się do orzeczonych środków probacyjnych.
 2. Zarejestrowani w urzędzie pracy lub zatrudnieni.
 3. Deklarujący krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.
 4. Posiadający pozytywną opinię kuratora sądowego i Policji.
 5. Nie nadużywający alkoholu.
 6. Nie zażywający środków psychotropowych.
 7. Nie recydywiści penitencjarni (Wykreślone Uchwałą Nadzwyczajną nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 07 grudnia 2019 r.)
 8. Którzy ukończyli 21. rok życia.
&4.

Członkowie rodziny skazanego po odbyciu kary pozbawienia wolności, o którym mowa w &3.:

 1. Deklarujący negatywny stosunek do czynów przestępczych skazanego.
 2. Którzy ukończyli 18. rok życia.
Rozdział III
PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU
&1.

Kandydat na Beneficjenta programu [Wnioskodawca], który spełnia warunki zawarte w Rozdziale II, może złożyć Wniosek o Przystąpienie do programu:

 1.  Osobiście.
 2. Za pośrednictwem Służby Więziennej.
 3. Za pośrednictwem Kuratora.
 4. Za pośrednictwem członka rodziny (Pełnomocnika).
&2.

Wniosek może być złożony:

 1. Osobiście, w siedzibie Stowarzyszenia.
 2. Listownie [ul. Przełom 1; 61-423 Poznań, z dopiskiem „Program”].
 3. Elektronicznie [www.pomocpostpenitencjarna.pl].
&3.

Udział rodziny Beneficjenta

 1. Warunkiem przystąpienia Wnioskodawcy do Programu jest czynny udział w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach, o których mowa w niniejszym Regulaminie członków najbliższej rodziny Wnioskodawcy.
 2. Brak współdziałania, o którym mowa w pkt. 1 może powodować usunięcie Beneficjenta z Programu.
&4.

Wnioski dostępne są do pobrania na stronach internetowych:

 1. www.postpenit.pl
 2. pomocpostpenitencjarna.pl
 3. www.nigdywiecej.org
 4. https://spis.ngo.pl/259590-stowarzyszenie-inicjatywa-obywatelska-pro-civium
 5. https://web.facebook.com/stowarzyszenieProCivium/
 6. i w siedzibie Stowarzyszenia
&5.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Stowarzyszeniu w sposób określony w &2. a, b lub c.

&6.

Przedstawiciel Stowarzyszenia, w terminie do 14. dni od daty otrzymania wniosku, wydaje pisemną decyzję o zgodzie lub odmowie przystąpienia Wnioskodawcy do programu, o czym niezwłocznie zawiadamia Wnioskodawcę.

&7.

Decyzja wydana zostaje wraz z jej uzasadnieniem.

&8.

Decyzję odmowną wydaje się, jeżeli w toku weryfikacji wniosku okaże się, że podane dane personalne lub inne informacje są nieprawdziwe lub będzie z nich wynikało, że Wnioskodawca nie spełnia wymogów, o których mowa w Rozdziale II Regulaminu. Weryfikacji wniosku dokonuje się w oparciu o informacje na temat Wnioskodawcy, które posiada Służba Więzienna, Policja lub Kurator sądowy.

&9.

Od decyzji odmownej nie przysługuje odwołanie.

&10.

Przedstawiciel Stowarzyszenia cofa wydaną zgodę na przystąpienie do programu w przypadku powzięcia weryfikowalnej informacji, że postawa lub zachowanie Wnioskodawcy godzi w wymogi wymienione w Rozdziale II Regulaminu.

&11.

Wnioski niepełne, nieczytelne, nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

&12.

Decyzję wydaje się raz na 12. miesięcy kalendarzowych, przy czym za miesiąc pierwszy uznaje się miesiąc, w którym wydano decyzję. Po tym okresie należy wniosek złożyć ponownie, chyba że Przedstawiciel Stowarzyszenia postanowi inaczej.

&13.

Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z programem.

Może jednak wspierać jego realizację w formie dobrowolnych darowizn.

Rozdział IV
FORMY REALIZACJI
&1.

Cele programu realizowane są w następujących formach:

 1. Pomocy zindywidualizowanej świadczonej za pośrednictwem następujących narzędzi:
  a) „TeleWsparcie” – infolinia telefoniczna,
  b) „Postpenit” – czasopismo – dwumiesięcznik oraz kwartalnik „Ways to Go”,
  c) „Serwis dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych” – portal,
  w szczególności poprzez:
  – stomatologa, w zakresie poradnictwa ogólnego,
  – psychologa, w zakresie relacji z partnerem w związku, dziećmi, w miejscu pracy, w środowisku, samooceny, stygmatyzacji powięziennej, uzależnień, zachowań patologicznych, itd.,
  – seksuologa, w zakresie relacji w związku, seksoholizmu, problemów
  z potencją, leczenia oziębłości wobec partnera, itd.,
  – kuratora, w zakresie wiedzy o korzystaniu z pomocy instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych,
  – prawnika, w zakresie spraw wynikających z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, podatkowego, administracyjnego,
  – doradcę zawodowego, w zakresie zatrudnienia, kursów zawodowych, szkoleń, korzystania ze środków unijnych, dotacji, pożyczek od instytucji, zakładania spółdzielni, spółek, ulg, pracy w UE, itd.
 2. Oddziaływań grupowych skierowanych do osób pozbawionych wolności na podstawie osobnych porozumień z dyrektorami jednostek penitencjarnych oraz do skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności, polegających,
  w szczególności, na organizacji:
  a) kursów zawodowych [np. spawacza, operatora wózków widłowych, ogrodnika, kucharza, płytkarza, murarza, magazyniera, dekarza, opiekuna osób starszych],
  b) kursów językowych [np. języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego],
  c) kursów aktywizujących na rynku pracy [zakładanie działalności gospodarczej, spółdzielni, pożyczki, ulgi, dofinansowania, opodatkowanie, ZUS, biznes-plany, zatrudnienie w UE, itd.],
  d) zajęć podnoszących motywację, samoocenę, pomagających w nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stygmatyzacją społeczną, w budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie, miejscu pracy, w lokalnym środowisku i w kontaktach instytucjonalnych.
Rozdział V
NARZĘDZIA PROGRAMU
&1.

„TeleWsparcie” – usługa infolinii telefonicznej

 1. Koszt połączenia: bezpłatne.
 2. Czas funkcjonowania: pt. – niedz., 10.00 – 18.00.
 3. Beneficjent programu może za pośrednictwem „TeleWsparcie” zgłosić problem. Jeżeli nie uda się go rozwiązać podczas rozmowy, co może być uzależnione od specjalności Doradcy obsługującego infolinię, lub/i zakresu zgłaszanej sprawy, Beneficjent otrzyma w terminie do 7. dni roboczych odpowiedź w formie pisemnej, a w ramach potrzeby, spotka się z nim przedstawiciel Stowarzyszenia w osobno ustalonym terminie.
&2.

„Postpenit” – czasopismo

 1. Przeznaczenie
  – osadzeni w jednostkach penitencjarnych
 2. Nakład
  – 5 tysięcy egzemplarzy
 3. Cena
  – bezpłatna
 4. Szata graficzna
  – 4 kolory, zdjęcia, ilustracje, papier gazetowy, wygląd tabloidowy
 5. Kolportaż
  – za pośrednictwem jednostek penitencjarnych, dostępna na oddziałach, poczekalniach, salach widzeń, jadłodajniach, świetlicach
 6. Periodyczność
  – dwumiesięcznik
 7. Skład redakcji
  – zespół poprowadzi zawodowy dziennikarz oraz grafik, współpraca z instytucjami, organizacjami, gazetami studenckimi, specjaliści – wolontariusze w swoich dziedzinach
 8. Kanały informacyjne
  – w ramach stałych rubryk samorządy, organizacje non-profit oraz instytucje
  pozarządowe będą miały pełen dostęp do stron gazety. Dla ułatwienia przekazywania materiałów uruchomiony zostanie specjalny panel dla przesyłających informacje do druku
 9. Witryna internetowa
  – odpowiednik wersji papierowej czasopisma dostępny będzie na stronie www.postpenit.pl oraz www.pomocpostpenitencjarna.pl
 10. Bloki tematyczne
  a) skutki przestępstw [w tym wywiady z pokrzywdzonymi, reportaże, opisy życia ofiar po przestępstwie, ich problemy]
  b) działalność organizacji i instytucji na rzecz skazanych, także po wyjściu na wolność
  c) poradnictwo zawodowe, zdrowotne, psychologiczne, rodzinne, przeciwuzależnieniowe nakierowane – konkretnie – na osoby osadzone i ich rodziny
  d) edukacja, np. kursy językowe
  e) kultura, w tym literatura dotycząca szeroko rozumianej penitencjarystyki
  f) prawo międzynarodowe i krajowe dotyczące w pełnym zakresie skazanych
  i tymczasowo aresztowanych oraz ich rodzin (podatki, prawo karne, cywilne, egzekucja, itd.)
  g) zatrudnienie skazanych i opuszczających zakłady karne (też oferty pracy)
  h) prace społeczne, wolontariat
  i) przedruki materiałów z innych gazet o tematyce dotyczącej tej grupy czytelniczej
  j) przemoc w rodzinie, uzależnienia
  k) forum dyskusyjne dla skazanych, listy do redakcji
  l) konkursy, quizy dla czytelników
&3.

„Serwis dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych” – portal internetowy

 1. Portal składać się będzie z trzech podstawowych paneli:
  a) pierwszy, otwarty: z dostępem do wersji elektronicznej aktualnego numeru [plus archiwum] czasopisma,
  b) drugi, otwarty: z informacjami dla skazanych oraz ich rodzin, w którym zamieszane będą m.in.:
  – ogłoszenia, także o pracę
  – forum dyskusyjne
  – informacje od instytucji i organizacji dotyczące spraw skazanych lub/i ich rodzin,
  c) trzeci, z dostępem wyłącznie dla Beneficjentów programu, gdzie można porozmawiać z Doradcą z zakresu:
  – prawa
  – psychologii
  – seksuologii
  – zatrudnienia
 2. Rozmowy mogą być prowadzone za pośrednictwem czatu lub videoczatu.
 3. Istnieje także możliwość pozostawienia wiadomości skierowanej do konkretnego specjalisty. Odpowiedź udzielona będzie w tej samej formie w terminie do 3. dni roboczych.
 4. Moduły oddane do dyspozycji Beneficjenta programu służą – z założenia – poradnictwu doraźnemu, udzielanemu w formie bezpośredniej, elektronicznej
  i pisemnej.
 5. Sprawy zgłoszone, a wymagające dalszej interwencji Stowarzyszenia [np. w instytucji, sądzie] w zakresie przewidzianym stosownymi przepisami prawa, realizowane będą wyłącznie na rzecz Beneficjentów programu.
Rozdział VI
FINANSOWANIE PROGRAMU
&1.

Program finansowany jest z dotacji, darowizn, składek członkowskich oraz zbiórek publicznych. Szacowany koszt całkowity realizacji programu wynosi 75 000 zł w skali 1. roku.

Rozdział VII
REALIZACJA
&1.

Program jest autorskim projektem Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu, stworzonym w oparciu o wiedzę i doświadczenie współpracujących z organizacją specjalistów wielu dziedzin, m.in. prawników, więzienników, psychologów, lekarzy, kuratorów, doradców zawodowych, a także na podstawie rozmów ze skazanymi oraz ich rodzinami.

&2.

Organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, organy samorządowe oraz przedsiębiorstwa, które merytorycznie, logistycznie i/lub materialnie wspomagają realizację programu mogą otrzymać status „Partnera Programu”. Decyzję w tym zakresie podejmują członkowie Stowarzyszenia w formie uchwały.

&3.

Do realizacji programu powołano zespoły.
Nad całością realizacji Programu czuwa koordynator programu.

Rozdział VIII
TERMINY
 1. Rok 2019 – pilotażowe wdrażanie poszczególnych narzędzi programu.
 2. 01.01.2020 – I edycja programu w pełnym zakresie.
Rozdział IX
PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, tekst jedn. z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, tekst jedn. z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, tekst jedn. z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2305)
 5. Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 26 stycznia 2019 roku, w sprawie realizacji Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.
 6. Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 07 grudnia 2019 roku, w sprawie zmiany i uaktualnienia Regulaminu Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.
 7. Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z dnia 19 lipca 2020 roku, w sprawie zmiany i uaktualnienia Regulaminu Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”
Rozdział X
MATERIAŁY POGLĄDOWE
 1. https://publicystyka.ngo.pl/po-co-dla-kogo-i-jak-ma-dzialac
 2. https://publicystyka.ngo.pl/skazany-z-seksuologiem
 3. https://publicystyka.ngo.pl/co-robic-ze-sprawcami-przestepstw