Prawo do informacji o skazanym

Stowarzyszenie od lat stara się wspierać proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Coraz większa ilość jednostek penitencjarnych rozumie, że wsparcie ich oddziaływań działaniami podnoszącymi kompetencje rodzin skazanych w ich dalszej socjalizacji po wykonaniu kary, co stara się realizować od 2019 roku Pro Civium, to istotny element w procesie readaptacji społecznej osadzonych.

W tym zakresie organizacja realizuje od kilku lat projekt „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, w ramach którego osadzeni i ich bliscy są objęci wsparciem prawnym, psychologicznym i doradczo-zawodowym specjalistów Stowarzyszenia.

Czasami potrzebujemy informacji o skazanym – mówi Prezes Zarządu. – W takich sytuacjach zwracamy się do jednostki z zapytaniem w trybie art. 42 Kkw. Niestety, bywa, że niektóre jednostki zamiast podjąć współpracę i współdziałać na polu socjalizacji osób pozbawionych wolności, działać kompleksowo, a więc w obszarze penitencjarystyki, jak i postpenitencjarystyki, to zasłaniając się przepisami, uniemożliwiają pozyskanie stosownej informacji o skazanym, który uprzednio dobrowolnie wyraził na to zgodę, zaznaczam.

Z prośbą o wyjaśnienie sprawy Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się bezpośrednio do przełożonego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego tej formacji.

W piśmie zwierzchnika Służby Więziennej z dnia 29 kwietnia 2022 roku (znak: BDG.071.53.2022.PA) czytamy, że przepis art. 24 a ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej wskazuje, że „za zgodą osoby, której dotyczy wniosek (o uzyskanie informacji na temat sytuacji penitencjarnej skazanego – przyp. Redakcji) można udzielić informacji lub udostępnić dane osobowe wyłącznie osobie najbliższej na jej pisemny i uzasadniony wniosek. Jednakże należy mieć na względzie, że w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […] zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą zawsze stanowi przesłankę legalizującą ich przetwarzanie (a zatem i udostępnianie) […]. Zasada taka dotyczy każdego podmiotu będącego wnioskodawcą, nie tylko przedstawicieli ustawowych ustanowionych zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy.”

Poprzedni wpis
PRZEMOC W RODZINIE WOBEC DZIECKA LGBT+
Następny wpis
Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja
Menu