+Prawnik

Zarządzenie

nr 14/2021/ZOPpra
Prezesa Zarządu

z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie rozszerzenia Projektu Pakiet “+ Prawnik”

Na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 04.10.2020 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. Cel regulacji.

Niniejsze Zarządzenie określa zakres oraz warunki świadczenia pomocy prawnej przez współpracowników Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” w ramach Projektu „+Prawnik” na rzecz osób niebędących Beneficjentami Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych.”, (dalej: Program).

§ 2. Definicje.

 1. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” 
 2. Pomoc prawna – na potrzeby niniejszego Zarządzenia jako pomoc prawną należy rozumieć udzielenie porady prawnej, przygotowanie opinii prawnej, jak również sporządzenie pisma procesowego lub administracyjnego.
 3. Klient – na potrzeby niniejszego Zarządzenia jako klienta rozumie się osobę fizyczną, na rzecz której świadczona jest pomoc prawna, niebędącą Beneficjentem Programu.
 4. Współpracownik Stowarzyszenia – na potrzeby niniejszego Zarządzenia jako współpracownika Stowarzyszenia należy rozumieć wolontariusza Stowarzyszenia, który w ramach wykonywanych obowiązków wolontariackich angażuje się w działalność Zespołu ds. Obsługi Prawnej.

§ 3. Warunki korzystania z pomocy prawnej

 1. Z pomocy prawnej może skorzystać każda osoba pełnoletnia, znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej lub zagrożona przestępstwem.
 2. Warunkiem udzielenia pomocy prawnej jest uiszczenie opłaty w postaci darowizny przekazanej na rzecz działalności Stowarzyszenia w kwocie określonej w §6 niniejszego Zarządzenia oraz złożenie wniosku zgodnie z zasadami określonymi w §7 niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zasady udzielania pomocy prawnej

Pomoc prawna jest udzielana zgodnie z zasadami:

 1. Bezstronności – osoba udzielająca pomocy nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami oraz nie ocenia Klienta i jego działań;
 2. Poufności – informacje przekazane przez Klienta w celu udzielenia pomocy prawnej są wykorzystywane wyłącznie do podejmowania działań z zakresu pomocy prawnej i nie mogą być przekazywane osobom nieupoważnionym.
 3. Rzetelności – osoba udzielająca pomocy prawnej działa na podstawie aktualnej wiedzy z zakresu dotyczących sprawy Klienta zagadnień prawnych oraz według kryteriów starannego działania.
 4. Ograniczonej odpowiedzialności – osoba udzielająca pomocy prawnej nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych przez nią na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych informacji udzielonych jej przez Klienta.

§ 5. Zakres przedmiotowy świadczonej pomocy prawnej

 Pomoc prawna jest świadczona w sprawach z zakresu:

 1. Prawa karnego, w szczególności wydania wyroku łącznego, wniesienia skargi na przewlekłość postępowania, przestępczości przeciwko rodzinie i opiece, w tym przestępstwa niealimentacji, sporządzenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, sporządzenia wniosku o uzyskanie przerwy w karze, podjęcia działań w kierunku zmiany podgrupy klasyfikacyjnej, interwencji w sprawie przenosin do innej jednostki penitencjarnej, interwencji w sprawach z zakresu zagrożenia sytuacji zdrowotnej osoby osadzonej w jednostce penitencjarnej, jak również w przypadku wejścia w spór ze Służbą Więzienną.
 2. Prawa cywilnego w zakresie egzekucji komorniczej, spraw windykacyjnych, obowiązku alimentacyjnego, wniosku o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, jak również o podwyższenie lub obniżenie kwot zobowiązań alimentacyjnych, spraw rozwodowych, spraw o ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem, spraw majątkowych między małżonkami, spraw spadkowych.
 3. Prawa pracy, w szczególności prowadzenie postępowań mediacyjnych między pracownikiem, a pracodawcą, poradnictwo
 4. Ochrony danych osobowych, w szczególności prawa do ochrony danych wrażliwych i wizerunku w Internecie, także osób skazanych prawomocnymi wyrokami.

§ 6. Zasady uiszczania opłat

 1. Uiszczenie opłaty w postaci darowizny na rzecz działalności Stowarzyszenia następuje poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy: Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, numer: 98 1600 1404 1084 4450 8000 0002, tytułem: „Cegiełka/SPC”.
 2. Darowizna może mieć postać opłaty za jednorazowe udzielenie pomocy prawnej albo aktywacji abonamentu miesięcznego.

A) Opłata za jednorazowe udzielenie pomocy prawnej wynosi:

 • 25 zł za przygotowanie jednego pisma procesowego lub administracyjnego w jednej sprawie,
 • 25 zł za udzielenie jednej porady prawnej na podstawie informacji uzyskanych od Klienta i przedstawionej przez niego dokumentacji w jednej sprawie,
 • 50 zł za udzielenie jednej porady na podstawie informacji uzyskanych od Klienta i przedstawionej przez niego dokumentacji oraz przygotowanie pisma procesowego lub administracyjnego w jednej sprawie.

B) Aktywacja abonamentu miesięcznego polega na uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł i obejmuje przygotowywanie pism procesowych lub administracyjnych w jednej sprawie, jak również udzielanie porad prawnych na podstawie informacji uzyskanych od Klienta i przedstawionej przez niego dokumentacji. Abonament miesięczny trwa 60 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu zaksięgowania darowizny.

§ 7. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej

 1. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy prawnej następuje drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: złóż wniosek o pomoc prawną.
 2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia pomocy prawnej określonych w niniejszym Zarządzeniu.
 3. Integralną częścią wniosku o udzielenie pomocy prawnej są oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (Załącznik 1 oraz Załącznik 2 do niniejszego Zarządzenia).

§ 8. Udzielenie pomocy prawnej

 1. W terminie do 7. dni roboczych od dnia następującego po dniu zaksięgowania wpłaty darowizny i złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej, z Klientem kontaktuje się telefonicznie współpracownik Stowarzyszenia celem ustalenia szczegółów sprawy, w której ma być świadczona pomoc oraz wskazania jakiego rodzaju dokumentacja powinna być przedstawiona współpracownikowi Stowarzyszenia celem podjęcia dalszych działań w sprawie.
 2. Klient dobrowolnie przekazuje współpracownikowi Stowarzyszenia informacje oraz dokumentację wymagane do podjęcia działań w ramach pomocy prawnej oraz oświadcza, że przekazane informacje są informacjami prawdziwymi i kompletnymi.
 3. Współpracownik Stowarzyszenia udziela porady prawnej albo sporządza stosowne pismo procesowe lub administracyjne w terminie do 7. dni roboczych od dnia uzyskania od Klienta niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących sprawy.
 4. Jeżeli do podjęcia działania z zakresu pomocy prawnej konieczne jest przedstawienie przez Klienta dodatkowej i niezbędnej dokumentacji, termin wskazany w niniejszym Zarządzenia płynie od dnia następującego po dniu jej dostarczenia przez Klienta.
 5. Współpracownik Stowarzyszenia odmawia udzielenia pomocy prawnej, w ramach której podjęte byłyby działania ułatwiające popełnienie przestępstwa, uniknięcie odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione w przyszłości lub działania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 9. Przeznaczenie środków pieniężnych

 1. 50% środków pieniężnych uzyskanych przez Stowarzyszenie z opłat uiszczanych na podstawie §6 niniejszego Zarządzenia zostaje przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia – projekt „Porozmawiaj z Bliskimi”.
 2. 50% środków pieniężnych uzyskanych przez Stowarzyszenie z opłat uiszczanych na podstawie §6 niniejszego Zarządzenia zostaje przeznaczone na ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się zaangażowaniem i wiedzą studentów prawa działających pro bono na rzecz skazanych i ich bliskich w Sekcji Praw Człowieka przy Zespole ds. Obsługi Prawnej.

 § 10. Stosowanie Decyzji nr 1/2021/ZOPpra

 1. Co do zasad i trybu udzielania pomocy prawnej, nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu, zastosowanie mają postanowienia Decyzji nr 1/2021/ZOPpra Zastępcy Koordynatora z dnia 1 marca 2021 w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu pracy Zespołu ds. Obsługi Prawnej i podległych im jednostek oraz trybu wnoszenia i rozpoznawania spraw.

 § 11. Postanowienia końcowe

 1. Podmiotem właściwym do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Zarządzenia jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 • załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia: klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail,  danych zawartych w dokumentach lub informacjach przekazanych przeze mnie w związku z zapytaniem o udzielenie pomocy prawnej w Projekcie Pakiet „+Prawnik” poprzez zebranie ww. danych, a następnie ich wykorzystanie w celu opracowania odpowiedzi, kontaktu we wszystkich sprawach związanych z udzieleniem pomocy prawnej oraz archiwizowania.

Zostałem/-am poinformowana, że wyrażenie zgody na podanie ww. danych osobowych oraz ich podanie jest dobrowolne oraz, że zgodę wyrażoną w niniejszym oświadczeniu mogę cofnąć w każdym czasie poprzez złożenie wobec Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” stosownego oświadczenia na piśmie lub mailowo pod adresem inspektor.rodo@postpenit.pl, jak również że cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ww. danych do czasu cofnięcia zgody.

Zostałem/-am również poinformowany o zasadach, podstawach i sposobie przetwarzania moich danych osobowych oraz o przysługujących mi w związku z tym przetwarzaniem uprawnieniach w klauzuli informacyjnej.

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w związku ze złożeniem i realizacją zapytania o udzielenie pomocy prawnej w Projekcie Pakiet „+Prawnik” jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”.Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się elektronicznie poprzez e-mail:  inspektor.rodo@postpenit.pl.
 2. Celem zbierania danych jest przygotowanie i udzielenie pomocy prawnej oraz podjęcie kontaktu w sprawie realizacji zapytania o pomoc prawną.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody;

– art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i udzielenia pomocy prawnej.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą jedynie podmioty, z których usług Administrator korzysta w celu realizacji przygotowania i udzielenia pomocy prawnej.

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po upływie powyższych okresów dane będą archiwizowane.

Zespół ds. Obsługi Prawnej

Menu