Porozmawiaj z bliskimi

Jeżeli chcesz, aby Twój bliski osadzony w zakładzie karnym otrzymał od nas bezpłatną kartę telefoniczną o nominale do 10 PLN umożliwiającą mu kontakt z Tobą i innymi członkami Waszej Rodziny złóż zamówienie. Pamiętaj, że warunkiem otrzymania karty jest spełnienie warunku opisanego w pkt. 6 Regulaminu Usługi z dnia 1 września 2019 roku.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Opis sytuacji (wymagane)

  Regulamin korzystania z usługi

  „Porozmawiaj z Bliskimi”

  1. Usługę realizuje Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” ze środków finansowych własnych oraz pochodzących z darowizn otrzymywanych na ten cel od Partnera Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, a także innych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
  2. Podstawę prawną do realizacji usługi stanowi Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kary… [Dz.U. z 2016 r. poz. 2305].
  3. Usługa realizowana jest wyłącznie w jednostkach, w których Dyrektor zakładu/aresztu wyrazi na to zgodę oraz wyznaczy osobę odpowiedzialną za jej przebieg – Koordynatora.
  4. W ramach usługi skazany może otrzymać bezpłatnie i bezzwrotnie kartę telefoniczną o nominale 10 PLN do wykorzystania na połączenia z rodziną, osobami bliskimi, wykonywane z dostępnych aparatów samoinkasujących.
  5. Koordynator, o którym mowa w pkt.3. decyduje, któremu ze skazanych i kiedy przekazać kartę telefoniczną, a jego decyzja jest ostateczna.
  6. Karty telefoniczne mogą być wydawane w ramach usługi wyłącznie skazanym z grupą klasyfikacyjną P1p, P2p, P3p, nie otrzymującym dochodów z tytułu wynagrodzenia, ani innych świadczeń oraz znajdującym się w takiej sytuacji materialnej, że nie mogą korzystać z zakupów w kantynie jednostki.
  7. Skazany może w danym miesiącu kalendarzowym otrzymać jedną kartę telefoniczną.
  8. Skazany otrzymując kartę telefoniczną wypełnia i podpisuje Oświadczenie o jej bezpłatnym i bezzwrotnym pobraniu, które pozostawia Koordynatorowi.
  9. Koordynator, w trzecim miesiącu danego kwartału, przesyła na adres mailowy Stowarzyszenia: sekretariat@postpenit.pl oświadczenia skazanych w ilości równej wydanym kartom telefonicznym. Jeżeli pozostaną karty niewydane odsyła je również na wskazany adres.
  10.  Ilość przekazanych danej jednostce kart telefonicznych zależna jest każdorazowo od wysokości otrzymanej przez Stowarzyszenie na ten cel darowizny oraz ilości jednostek oraz liczby skazanych korzystających z usługi.
  11. Karty telefoniczne dostarczane do jednostki są drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru raz na kwartał, zawsze w pierwszym jego miesiącu, poczynając od stycznia 2020 roku.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usługi „Porozmawiaj z Bliskimi” uchwalony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia 7 grudnia 2019 r.

  Jeżeli Dyrektor jednostki nie wyznaczy Koordynatora, o którym mowa w Pkt. 3 Regulaminu, osadzony, do którego skierowana jest Usługa może za pośrednictwem Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych (www.pomocpostpenitencjarna.pl) osobiście lub przy pomocy osób trzecich, aplikować o wydanie bezpłatnej karty telefonicznej o nominale do 10 PLN.

  Menu