1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca: procedura ustalania jakie państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej: kwoty pieniężne, które cudzoziemiec starający się o ochronę międzynarodową może otrzymać jako pomoc w toku procedury o nadanie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej.
  3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: procedura uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, ochrona czasowa.
  4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: procedura uzyskania decyzji pobytowej (zgody na pobyt czasowy, pobyt stały).
  5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: regulacje związane z obowiązkami pracodawcy, w przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca.
  6. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15z i n.): przedłużanie legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP, przedłużanie ważności kart pobytu itd.
Menu