Polityka prywatności w zakresie ochrony danych osobowych po wprowadzeniu zmian

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska “Pro Civium”. Dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięć w których zgłosili Państwo swój udział.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wysłanie przez Państwa zgłoszenia udziału w programach realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska “Pro Civium” oraz w celach statutowych Stowarzyszenia.
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do:

a) urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Stowarzyszenie pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub faktycznych związanych z wykonaniem umowy.

 • Dane osobowe mogą być ujawniane, przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym, którymi są:

a) podmioty wykonujące zadania nadzorcze i kontrolne związane z działalnością administratora,

b) podmioty wykonujące usługi bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna i faktyczna.

 • Dane osobowe będą przede wszystkim ujawniane pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy podmioty te wykażą, iż zapewniają one odpowiedni poziom ochrony praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:

a) po upływie 10 lat,

b) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

W zakresie danych, co do których wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska “Pro Civium”. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi lub utrudni możliwość brania udziału w realizacji projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska “Pro Civium”.
 4. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Kontakt do Administratora Danych Osobowych adres email: sekretariat@postpenit.pl
 6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych adres e-mail: InspektorRODO@postpenit.pl lub InspektoratRODO@postpenit.pl, tel: 534 258 216
Menu