Podziękowania dla prof. Jerzego Lachowskiego

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium serdecznie dziękuje Panu Jerzemu Lachowskiemu, profesorowi Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za udział w pracach nad projektem zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym polegających na wprowadzeniu zapisu artykułu 42a.

Pan Profesor zechciał zapoznać się z opracowanym projektem i nanieść swoje poprawki.

Stowarzyszenie wyraża serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i czas, który poświęcił Pan Profesor na wsparcie merytoryczne naszego projektu.

Zarząd Stowarzyszenia


Więcej o projekcie zmian https://pomocpostpenitencjarna.pl/inicjatywa-wprowadzenia-art-42a/


Jerzy Lachowski (ur. 13 lutego 1976 r. w Toruniu) – prof. nadzwyczajny UMK, adwokat. Studia prawnicze ukończył w 2000 r. na podstawie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK na temat „Kompensaty umowne wierzytelności w prawie cywilnym”. Od 2001 r. zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, najpierw na stanowisku asystenta. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym”, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Marka, ówczesnego kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMK. W związku z uzyskaniem stopnia doktora został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2011 r. habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej „Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności”, która została wyróżniona w 2012r. w prestiżowym konkursie Państwa i Prawa, a także w konkursie na monografię najbardziej przydatną wymiarowi sprawiedliwości, organizowanym przez redakcję Przeglądu Sądowego. Od 2012 r. zatrudniony w Katerze Prawa Karnego i Kryminologii UMK na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Gruntowną wiedzę teoretyczną w zakresie prawa karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego łączy z praktyką, będąc czynnym zawodowo adwokatem w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zasad odpowiedzialności karnej, w szczególności winy i strony podmiotowej czynu zabronionego, a także środków związanych z poddaniem sprawcy próbie i prawa karnego wykonawczego. Autor ponad 60 opracowań naukowych o różnym charakterze (monografie, komentarze, podręczniki, artykuły, glosy) z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego. Na Wydziale Prawa i Administracji UMK prowadzi seminaria magisterskie oraz wykłady z prawa karnego materialnego oraz wykonawczego. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, przewodniczącym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w UMK na kadencję 2016-2020. W latach 2012-2016 był członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Aktualnie członek zarządu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie oraz członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Kaliszu.

 

Fotografia: z postu adwokat dr Weroniki Król-Dybowskiej

Poprzedni wpis
Szukamy wzorców
Następny wpis
Tygodnik WPROST o nas
Menu