Orzecznictwo alimentacyjne

Nie było podstaw do podwyższenia alimentów zasądzonych na małoletnie córki pozwanego. Choć ich potrzeby są większe niż poprzednio, to sama ta okoliczność nie uzasadniała uwzględnienia powództwa. Pozwany musi dodatkowo ponosić koszty związane z utrzymaniem chorego dziecka pochodzącego z innego związku – orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie

Małoletnie powódki, działające przez przedstawicielkę ustawową – matkę, domagały się podwyższenia alimentów od ojca. Ich zdaniem alimenty w łącznej kwocie 950 zł powinny zostać podwyższone do łącznej kwoty 2000 zł. Sąd pierwszej instancji oddalił ich żądanie w całości. W ocenie sądu rejonowego powódki nie wykazały, aby od czasu orzekania o alimentach doszło do zmiany stosunków, o jakiej mowa w art. 138 k.r.o. Na podstawie tego przepisu w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powódki w apelacji domagały się zmiany orzeczenia sądu i przyznania im wyższych świadczeń od ojca.

Zmiana wysokości alimentów

Sąd okręgowy oddalił wniesioną apelację. Sąd odwoławczy zwrócił uwagę, że zmiana stosunków uzasadniająca modyfikację orzeczenia o alimentach to stan, w którym dochodzi do trwałych i zasadniczych zmian w sytuacji stron, które wpływają na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego. Sąd odwoławczy zgodził się z sądem rejonowym, że zmiany jakie zaszły w sytuacji stron nie mogły skutkować podwyższeniem alimentów. Sąd podkreślił, że faktycznie w ostatnim czasie doszło do wzrostu uzasadnionych potrzeb małoletnich powódek. Było to związane z ich dojrzewaniem. Ponoszą one większe niż poprzednio koszty na wyżywienie, zakup odzieży czy żywności – ocenił sąd. Kluczowe w sprawie było natomiast to, że pozwanemu urodziło się kolejne dziecko. Pozwany musi łożyć na swoje dziecko z innego związku. Gdyby łożył on na powódki wyższe alimenty, nie posiadałby środków utrzymania na swoje trzecie dziecko – uznał sąd. Należało zwrócić uwagę, że dziecko pozwanego choruje i konieczne jest zapewnienie mu specjalistycznego leczenia. Tymczasem powódki to osoby zdrowe – wskazał sąd okręgowy.

Sąd okręgowy zaznaczył również, że sytuacja finansowa pozwanego nie jest dobra. Pozwany pracuje w gospodarstwie rolnych swoich rodziców. Uzyskuje niewysokie dochody. Pozwany zajmuje się też ojcem. W ocenie sądu sytuacja finansowa pozwanego nie pozwala mu na łożenie wyższych niż poprzednio alimentów na córki – uznał sąd odwoławczy.

Wyjazd zagraniczny

Sąd okręgowy zwrócił też uwagę, że obecnie małoletnie powódki mieszkają poza granicami Polski. Ponoszą tam wyższe koszty utrzymania niż w okresie zamieszkiwania w Polsce. Skutki decyzji ich matki o wyjeździe nie mogą być jednak ponoszone przez pozwanego. Poza tym matka małoletnich może uzyskać wyższe wynagrodzenie niż poprzednio – uznał sąd odwoławczy. Zatem, apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 11 grudnia 2019 r., VI RCa 206/19, LEX nr 2762778

Źródło informacji: portal prawo.pl

 

Poprzedni wpis
Raport za 2019 rok
Następny wpis
Alimenty w więzieniu
Menu