Nasza misja

Nasza Misja, nasz Cel…

(aktualizacja na dzień 23.08.2022r.)

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM działa w obszarze bezpieczeństwa publicznego realizując Program Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.

W ramach podjętych działań realizowanych jest wiele projektów skierowanych nie tylko bezpośrednio do rodzin zagrożonych wykluczeniem, ale także do grup zawodowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wszelkim formą wykluczenia społecznego rodziny.

Stowarzyszenie realizuje w 2022 roku kilka projektów:

  1. „ProWork” umożliwiający osobom odbywającym karę pozbawienia wolności znalezienie pracy po opuszczeniu murów więziennych,
  2. „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” – podejmujący działania postpenitencjarne i podnoszące kompetencje rodziny w dalszej socjalizacji sprawcy przestępstw po wykonaniu kary,
  3. „Skazani na Krew” – działania mające na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych, umożliwiające honorowe oddawanie krwi osobom pozbawionym wolności,
  4. „Przemoc w Rodzinie” – opracowanie podręcznika wsparcia psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy domowej,
  5. „Porozmawiaj z Bliskimi” – działania mające na celu podtrzymanie relacji rodzinnych osób pozbawionych wolności z członkami rodziny. Projekt skierowany do najuboższych materialnie osób pozbawionych wolności,
  6. „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja” – od 2019 roku studenci ponad 35. polskich uczelni realizują zdalnie praktyki zawodowe w Stowarzyszeniu,
  7. „przeMOC w RODZINIE” – projekt częściowo finansowany z zagranicznych grantów skierowany do ofiar przemocy w rodzinie i jej sprawców o charakterze informacyjnym.
  8. „Społeczeństwo za kratami. Art. 42 Kkw” – działania legislacyjne zmierzające do zmiany przepisów karno-wykonawczych zwiększających udział czynnika społecznego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  9. (UN)Forgettable – prawo do zapomnienia w Internecie” z działaniami ukierunkowanymi na ochronę danych osobowych i zapobieganie fake news.

Stowarzyszenie to także Wydawnictwo „Pro Civium”. Początkowo ukazywały się dwa tytuły: „Postpenit” (w wersji papierowej”) i „Ways to Go” (wersja elektroniczna) poruszające szeroko rozumianą problematykę osób wykluczonych społecznie. Aktualnie wydawany jest kwartalnik „Postpenit” w wersji elektronicznej, który uzyskał numer ISSN oraz został zarejestrowany w Ewidencji Gazet i Czasopism przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Czasopismo nadal porusza tematy prospołeczne.

Istotną rolę w kreowaniu polityki pi-arowej Stowarzyszenia odgrywają social media. Stowarzyszenie korzysta z: Facebook, Twitter, Google FIRM, LinkedIn, Instagram, Youtube, Tik Tok, NGO platformy.

Dodatkowo emitowane są odcinki „TeleInfo Pro Civium” – programu informacyjnego o działaniach Stowarzyszenia kierowanego dla osób niedowidzących i niewidzących.

Do obsługi Beneficjentów Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny Stowarzyszenie dedykuje czat online oraz bezpłatną Infolinię „TeleWsparcie” 800 201 211, czynne codziennie od godziny 10.00 do 18.00.

Stowarzyszenie działa non profit, nie prowadzi działalności zarobkowej. Utrzymuje się głownie z darowizn i składek członkowskich.

W 2019 r. łącznie wsparliśmy w ramach testowo wprowadzanego programu „Interwencja i Wsparcie…” 1 094 osoby m.in. znajdując pracę 42. osobom, a porady prawnej udzielając 385. osadzonym w jednostkach penitencjarnych, 74. osobom po odbyciu kary i 65. członkom rodzin skazanych. W 2020 roku znacząco rozszerzyliśmy narzędzia oddziaływań, jednocześnie zasadniczo zwiększając ofertę wsparcia dla beneficjentów Stowarzyszenia. Więcej na – https://pomocpostpenitencjarna.pl/raport-za-2020-rok. W 2021 roku wsparliśmy kompleksowo 744 rodziny i jej członków.

Menu