Nasz prawnik gościem studentów

25 maja 2022 r., w Radomiu, odbyła się sesja środowiskowa członków Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów SKAUTH Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na temat ,,Wybrane problemy prawa administracyjnego w Polsce’’.

Sesja została przeprowadzona w dwóch równoległych panelach.
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem  mgr Rafała Bojarskiego, prawnika, który zaprezentował referat pt. ,,Audyt jako ,, Diagnoza lekarska” – kontrola działalności względem przepisów o ochronie danych osobowych’’, będącego jednocześnie Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska ,, Pro Civium”.
Moderatorem panelu pierwszego był mgr Bartłomiej Składanek – Koordynator SKAUTH ds. Nauki.
W tej części sesji zostały zaprezentowane następujące tematy: Prawo do dobrej administracji;  Problemy kodyfikacyjne polskiego prawa administracyjnego; Administracyjne prawo materialne; Funkcje i zadania samorządu terytorialnego; Wojewoda jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego; Nadzór organów administracji rządowej nad działalnością samorządu terytorialnego; Złożoność problemów dotyczących kształtowania aparatu administracyjnego związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym; Podstawowe problemy ustroju administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego.
Panel II poprowadziła Angelika Wydra – II-v-ce Prezes SKAUTH ds. ogólnoadministracyjnych. Tematyka: Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu kontroli. Porównania administracji vs powszechne problemy społeczne; Zadania samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych;  Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; Kontrola społeczna w administracji; Kontrola w administracji rządowej; NIK – naczelny organ kontroli państwowej; Kontrola Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Państwowej Inspekcji Pracy jako organu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy.
Oba panele zostały zwieńczone dyskusjami.
Cieszymy się, że nasi specjaliści mogą dzielić się swoją wiedzą ze studentami.
Fotografia: https://wpia.uniwersytetradom.pl/skn-administratywistow/
Menu