Konsultacje ze środowiskiem naukowym

towarzyszenie przygotowało projekt zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym. 

W ramach noweli proponujemy, aby do istniejących przepisów dodano art. 42a, który precyzuje zasady współdziałania ze Służbą Więzienną i udziału organizacji pozarządowych w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości poprzez prowadzenie oddziaływań korekcyjnych podejmowanych wobec osób pozbawionych wolności.

Aktualne przepisy nie są doprecyzowane w tym zakresie i pozostawiają pełną decyzyjność dyrektorowi placówki penitencjarnej, nawet bez możliwości jej podważenia.

– Proponujemy wprowadzenie takich zmian, które pozwolą społeczeństwu, właśnie za pośrednictwem organizacji pozarządowych, czynnie uczestniczyć w procesie resocjalizacji pozbawionych wolności – wyjaśnia Izabela Jarczewska, prezes Zarządu. – Z doświadczenia mogę powiedzieć, że aktualnie, w zasadzie, wszystko co dotyczy osoby skazanej, w ramach istniejącego art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego, może jednym zdaniem być przekreślone przez dyrektora zakładu karnego. Oczywiście współpraca ze Służbą Więzienną układa się coraz lepiej i widzimy tu pewne rosnące zaufanie, ale nie zmienia to faktu, że przepisy z natury rzeczy powinny być precyzyjne.

Projekt został przesłany władzom wydziałów i katedr prawa ośrodków akademickich w Polsce z prośbą o pochylenie się nad proponowanymi przez Stowarzyszenie zmianami.

  • aktualne brzmienie przepisu:

§ 1. Skazany może ustanowić, na piśmie, jako swojego przedstawiciela osobę godną zaufania, za jej zgodą, zwłaszcza spośród przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, o których mowa w art.38 podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń sądowych, § 1.
§ 2. Przedstawiciel skazanego, o którym mowa w § 1, może działać wyłącznie w interesie skazanego i w tym celu składać w jego imieniu wnioski, skargi i prośby do właściwych organów oraz instytucji, stowarzyszeń, fundacji, organizacji, kościołów i innych związków wyznaniowych.
§ 3. Prezes sądu, upoważniony sędzia, a w toku posiedzenia sąd, może na wniosek skazanego dopuścić do udziału w postępowaniu przed sądem przedstawiciela skazanego, o którym mowa w § 1.

  • proponowana zmiana brzmienia (rozszerzenie):

Art.42a. §1. W postępowaniu wykonawczym organizacja społeczna, o której mowa w art. 38., działająca nie krócej niż 2 lata, na prośbę złożoną na piśmie przez osadzonego, może objąć go na czas pozbawienia wolności i wykonania orzeczonych środków probacyjnych społeczną kuratelą, jeżeli przemawia za tym potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka oraz zapobiegania zjawisku powrotności do przestępstwa oraz stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. W wymienionym zakresie organizacja społeczna współpracuje z organami postępowania wykonawczego, oraz sądowniczymi i innymi instytucjami.

§2. Prośbę osadzony składa na piśmie do organów postępowania wykonawczego wraz z podaniem danych teleadresowych wskazanej organizacji społecznej. Organy postępowania wykonawczego w terminie 7. dni od daty otrzymania prośby dokonują weryfikacji organizacji społecznej pod względem formalnym oraz celów jej działalności określonych w statucie, po czym powiadamiają organizację społeczną o fakcie złożenia przez osadzonego prośby. W przypadku wyrażenia zgody przez organizację społeczną organy postępowania wykonawczego wydają stosowne urzędowe poświadczenie w dwóch egzemplarzach: jednym dla osadzonego i jednym dla organizacji społecznej, a także udostępniają wskazanej organizacji informację o aktualnej sytuacji penitencjarnej osadzonego i sporządzonej prognozie, co do przestrzegania porządku prawnego.

§3. Poświadczenie urzędowe uprawnia organizację społeczną do działania w imieniu osadzonego przed organami postępowania wykonawczego, a w szczególności do składania wniosków, próśb i innych pism, z zastrzeżeniem, że przed sądem działają w imieniu organizacji społecznej wyłącznie osoby uprawnione w myśl osobnych przepisów.

4.Organizacja społeczna może cofnąć zgodę na objęcie kuratelą społeczną osadzonego, jeżeli ten nie będzie uczestniczył w działaniach organizacji służących społecznemu interesowi, a realizujących statutowe cele tejże organizacji, o czym niezwłocznie powiadamia organy postępowania wykonawczego i skazanego.

5. Osadzony może w każdym czasie zrezygnować w formie pisemnej z kurateli społecznej organizacji, o czym zobowiązany jest poinformować wskazaną organizację i organy postępowania wykonawczego aktualnie sprawujące nadzór nad wykonaniem kary.

6. Organizacja społeczna działa w imieniu osadzonego i pełni nad nim kuratelę społeczną za pośrednictwem działających z upoważnienia władz statutowych pełnomocników. Pełnomocnik organizacji posiada przymiot godnego zaufania w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz.U. z 2016r, poz. 2305).

7. Pełnomocnik organizacji społecznej może porozumiewać się z osadzonym, o którym mowa w §1. podczas nieobecności innych osób, a rozmowy osadzonego z nim w trakcie widzeń, rozmowy telefoniczne oraz wzajemna korespondencja nie podlegają kontroli.

8. Osadzony będący tymczasowo aresztowanym lub odbywający zastępczą karę pozbawienia wolności nie może zostać objęty kuratelą społeczną organizacji, o której mowa w §1.

Więcej https://pomocpostpenitencjarna.pl/projekt-42a/

Poprzedni wpis
Kolejne “TeleInfo Pro Civium”
Następny wpis
Jak złożyć wniosek do Programu?
Menu