I PLEBISCYT „Działacza” i „Partnera” Pro Civium 2020 roku

Regulamin

I Plebiscytu Pro Civium

o tytuły „Działacza Pro Civium 2020 roku” oraz „Partnera Pro Civium 2020 roku”

§1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem plebiscytu „Działacz Pro Civium 2020 Roku” i „Partner Pro Civium 2020 Roku” jest Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium, z siedzibą w Poznaniu 61 – 423, przy ulicy Przełom 1.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.
 3. Plebiscyt ma charakter zamknięty.
 4. Celem plebiscytu jest wskazanie, wyróżnienie i docenienie pracy najlepszych Działaczy oraz Parterów Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium w roku 2020.
§2. Czas trwania plebiscytu
 1. Plebiscyt odbywa się cyklicznie, co 2 lata.
 2. Głosowanie i wybór kandydatów do tytułów będzie możliwe od dnia 1 grudnia do dnia 15 grudnia 2021 roku.
 3. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w dniu 31 grudnia 2021 roku za pośrednictwem social mediów oraz strony internetowej Organizatora.
§3. Podmioty uprawnione do wzięcia biernego oraz czynnego udziału w plebiscycie
 1. W głosowaniu mogą wziąć udział praktykanci, wolontariusze oraz członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium, z wyłączeniem członków jego Zarządu.
 2. Kandydatem do tytułu „Działacz Pro Civium 2020 Roku” może zostać osoba, która działa w Stowarzyszeniu od – przynajmniej – 1 stycznia 2020 roku i nadal wykonuje aktywnie czynności wolontarystyczne.
 3. Kandydatem do tytułu „Partner Pro Civium 2020 Roku” może zostać osoba współpracująca ze Stowarzyszeniem od przynajmniej 2020 roku i wnosząca znaczący wkład w jego rozwój i działalność, nie będąca jednakże członkiem Stowarzyszenia ani nie związana z organizacją porozumieniem o świadczenie wolontariatu lub podmiot gospodarczy / instytucja / organizacja pozarządowa współpracująca i wspierająca Stowarzyszenie od przynajmniej 2020 roku.
 4. Nominowanie kandydatów do tytułu „Działacz Pro Civium 2021 Roku” oraz „Partner Pro Civium 2020 Roku” pozostaje w wyłącznej gestii wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia i zostanie przeprowadzone w sposób transparentny w terminie do 31 października 2021 roku za pośrednictwem komunikatorów internetowych, z których korzysta organizacja, w formie formularza interaktywnego.
§4. Zasady Ogólne
 1. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.
 2. Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie formularza interaktywnego.
 3. Każdemu praktykantowi, wolontariuszowi, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wskazania po jednym kandydacie do tytułów.
 4. Głosowanie ma charakter jawny.
 5. Decydując się na wybór kandydata w danej kategorii głosujący jest obowiązany krótko uzasadnić swój wybór. Wskazanie kandydata bez uzasadnienia uznane będzie za głos nieważny.
 6. Wskazanie kandydata sygnowane jest imieniem i nazwiskiem głosującego.
§5. Kategorie plebiscytowe
 1. Każdy praktykant, wolontariusz oraz członek Stowarzyszenia wskazuje jedną osobę w poszczególnych kategoriach:
  1. „Działacz Pro Civium 2020 Roku”,
  2. „Partner Pro Civium 2020 Roku”.
§6. Nagrody
 1. Nagrodą za wygraną w jednej z kategorii wymienionych w 5 ust.1 pkt a – b , jest statuetka „Przyjaciel Pro Civium 2020” oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) w kategorii wskazanej w punkcie a), przy zastrzeżeniu, że zwycięzcą plebiscytu jest osoba nie związana ze Stowarzyszeniem przed 1 stycznia 2020 roku.
 2. Dwóch wylosowanych uczestników plebiscytu otrzyma po dwa bilety na dowolnie wybrany seans filmowy lub przedstawienie teatralne.
 3. Wręczenie nagród nastąpi na najbliższym Zjeździe Pro Civium lub w innej formie uzgodnionej z Organizatorem, jednakże w terminie do 31 marca 2022 roku.
 4. Statuetki dla zwycięzców zostaną wykonane przez rzeźbiarkę Dominikę Donde i są jedynymi egzemplarzami jakie stworzyła, dedykowane Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska Pro Civium.
§7. Postanowienia końcowe
 1. Od wyniku plebiscytu w danej kategorii odwołanie nie przysługuje.
 2. W przypadku wskazania kilku kandydatów przez taką samą liczbę głosujących Zarząd Stowarzyszenia wybiera zwycięzcę na zasadach głosowania wskazanego w Regulaminie organizacji.
Menu