FAQ

 Najczęściej zadawane pytania dotyczące Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?

Zapobieganiem zjawisku recydywy (powrotności do przestępstwa) oraz podnoszeniem kompetencji rodzin osób pozbawionych wolności w ich dalszej socjalizacji w warunkach wolnościowych w przypadku odbycia kary, uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia lub przerwy w karze, ewentualnie podczas realizacji zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej (przepustka).

Proszę o pomoc… (i tu opis sytuacji)

Stowarzyszenie udziela pomocy wyłącznie osobom zarejestrowanym w Programie „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Rejestracja w Programie jest bezpłatna i powszechna. Wyjątek od tej reguły wynika z zapisu Regulaminu Programu i dotyczy osób nie uczestniczących w podejmowanych przez Służbę Więzienną oddziaływaniach penitencjarnych.

Mój bliski trafił do zakładu karnego. Czy pomożecie mu szybciej wyjść?

Stowarzyszenie nie zajmuje się ułatwianiem osobom pozbawionym wolności szybszego opuszczenia murów zakładów karnych i aresztów śledczych. To cel pośredni, który jest wynikową współpracy ze środowiskiem rodzinnym osadzonego i jego zachowaniem podczas wykonywania kary pozbawienia wolności.

Kim jest Beneficjent Programu?

Osobą zarejestrowaną w systemie: pozbawioną wolności i/lub członkiem najbliższej rodziny takiej osoby (w funkcji Pełnomocnika).

Jak zostać Beneficjentem Programu?

Wystarczy przedzwonić na infolinię „TeleWsparcie” lub skorzystać z dostępnego na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego. Można również skorzystać z pomocy konsultanta Zespołu ds. Obsługi Programu. Chętnie pomoże wypełnić wniosek.

Czy pomagacie w sprawach karnych?

Działamy w obszarze penitencjarystyki. Nie obsługujemy Beneficjentów Programu w zakresie ich spraw karnych, chyba że zachodzą przesłanki sugerujące łamanie praw człowieka w jakimkolwiek zakresie. W takich sytuacjach Stowarzyszenie każdorazowo o sytuacji informuje Rzecznika Praw Obywatelskich i następnie wspiera jego działania.

Pakiet „+Prawnik” to jednak trzeba płacić?

Wyłącznie Beneficjenci Programu „IiWwPPdSOS” mogą, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, skorzystać ze wsparcia prawnego w sprawach karnych. Wiąże się to jednak z jednorazowym wniesieniem darowizny na rzecz działań organizacji uiszczanej w kwocie symbolicznej.

Beneficjent, jeżeli wymaga tego sytuacja i wyrazi na to zgodę, ponosi koszt dojazdu prawnika Stowarzyszenia do sądu, czy miejsca wymagającego wykonania konkretnych czynności. W szczególnych sytuacjach Prezes Zarządu może te koszty umorzyć w całości lub częściowo.

TelePorady – dla kogo i po co?

Warunkiem bezpłatnego wsparcia osoby osadzonej w jego sprawach penitencjarnych (warunkowe zwolnienie, przerwa w karze, przepustki, zmiana podgrupy klasyfikacyjnej, problemy z SW, inne) jest czynny udział bliskich osadzonego w działaniach edukacyjnych podejmowanych przez specjalistów Stowarzyszenia, a mających na celu podniesienie kompetencji rodzin skazanych w ich dalszej socjalizacji (readaptacji społecznej) w warunkach po opuszczeniu zakładu karnego.

Warsztaty. Czy muszę w nich uczestniczyć?

W okresie zagrożenia epidemiologicznego – nie. Po epidemii warsztaty będą jedną z form współpracy rodzin osób pozbawionych wolności z organizacją na zasadach opisanych wyżej.

O co chodzi z darowizną na cele Stowarzyszenia?

Beneficjenci, którzy nie mogą, z różnych względów, korzystać z pełnej oferty edukacyjnej Stowarzyszenia mogą, co miesiąc, uiszczać symboliczną darowiznę na cele statutowe organizacji, jednakże nie są zwolnienie od udziału w niektórych formach edukacyjnych podnoszących ich kompetencje. Należy pamiętać, że w każdej chwili Beneficjent może zmienić darowiznę na TelePoradę i oczywiście odwrotnie również.

Co to jest Edumailing?

To wszelkiego rodzaju treści edukacyjne podnoszące kompetencje rodzin osób pozbawionych wolności przekazywane w formie graficznej, audycji, czy audiowizualnej.

Jak uzyskiwać informacje o sprawie?

Wyłącznie za pośrednictwem czat online dostępnego w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00 i infolinii 0 800 201 211 (bezpłatnej) dostępnej od piątku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.

Jestem Beneficjentem Programu. Co to znaczy?

Oznacza to, że Pan/Pani oraz jej osadzony bliski i Wasze dzieci macie prawo do bezpłatnego korzystania ze wsparcia psychologów, doradców zawodowych, pedagogów, prawników i seksuologa Stowarzyszenia.

Kto tworzy Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie tworzy grupa wolontariuszy i członków. W organizacji nie ma osób zatrudnionych, czy w jakiejkolwiek innej formie otrzymującej wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach Programu. Wszyscy działamy pro bono i non profit.

Po co powstało Stowarzyszenie?

Wyłącznie, aby różnymi drogami zapobiegać zjawisku recydywy, a przez to zwiększać poczucie bezpieczeństwa społecznego oraz aby kształcić przeszłe kadry fachowców zajmujących się w Polsce problematyką penitencjarną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Dlaczego wykreślono mnie z Programu?

Powodów może być kilka. Brak wywiązywania się z zasad współpracy ze Stowarzyszeniem (np. wnoszenia w terminie symbolicznej (wybranej!) darowizny, brak kontaktu z Opiekunem Rodziny, brak udziału w zajęciach realizowanych w formie TelePorad ze specjalistami). Także inne względy, które mogą świadczyć o niewłaściwej postawie Beneficjenta. Od Decyzji o wykluczeniu z Programu nie przysługuje odwołanie i należy o tym pamiętać.

Dzwonię i nikt nie odbiera telefonu

W ramach realizowanego Programu Stowarzyszenie obsługuje kilkaset osób jednocześnie. Nie otrzymujemy za nasze działania wynagrodzenia. I nie możemy się rozdwoić. Jeżeli nasz przedstawiciel nie odbiera służbowego telefonu to znaczy, że wykonuje pracę zawodową, nie świadczy akurat wolontariatu na rzecz organizacji, obsługuje inną osobę, nie może rozmawiać ze względu na sytuację, w której się aktualnie znajduje i związane ze specyfiką działań Stowarzyszenia, przepisy prawa (RODO).

Dlaczego nie mogę uzyskać (zostawić) informacji na swój temat?

Przepisy o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych są jednoznaczne. Dlatego informacji, po uprzedniej weryfikacji, uzyskać mogą wyłącznie upoważnione i zarejestrowane w systemie osoby. Po drugie, rolę łącznika między Beneficjentem, a Stowarzyszeniem pełnią konsultanci – osoby odpowiednio przygotowane i przeszkolone w tym zakresie. Nie każdy członek Stowarzyszenia, który akurat odbierze telefon. Konsultanci Zespołu ds. Obsługi Programu obsługują czat online i infolinię TeleWsparcie. Ewentualnie do uzyskania / zostawienia wiadomości można skorzystać z kontaktu z wyznaczonym Opiekunem Rodziny.

    Czy odpowiedzi były przydatne?

    Tak
    Nie

    Menu