Bezpieczne Mazowsze – szansa dla skazanych

Stowarzyszenie zwróciło się do dyrektorów 9 jednostek penitencjarnych usytuowanych na terenie Mazowsza z propozycją wdrożenia pilotażowego projektu „Bezpieczne Mazowsze”. Podejmowane działania realizowane będą w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.

Skazanym legitymującym się pozytywną prognozą penitencjarną, którym pozostało maksymalnie 18 miesięcy do wykonania kary, za zgodą ich dyrektorów, proponujemy wieloobszarową pomocom w prawidłowym powrocie do społeczeństwa – mówi mgr Magdalena Paradowska, Koordynator Projektu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. – Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do projektu jest również pozytywna opinia psychologa Stowarzyszenia, który będzie rozmawiał z każdym z kandydatów, kandydatek. Skazani mogą sami zgłaszać się do projektu lub za pośrednictwem rodzin.

Propozycja dla skazanych:

  • osadzeni w ramach projektu, przechodzą cykl szkoleń podnoszący ich kompetencje interpersonalne oraz stanowiskowe, tj. przygotowujące do pracy u konkretnego Pracodawcy (wsparcie Biznes Center Klub)
  • pomoc osadzonym w rozwikłaniu tzw. pętli kredytowych i uregulowaniu spraw zadłużenia przeterminowanego, tak, aby rozpoczęcie społecznego funkcjonowania po wykonaniu kary nie było obciążone długami z przeszłości uniemożliwiającymi prawidłowy powrót do rodziny, środowiska lokalnego, podjęcia legalnego zatrudnienia
  • pakiet kompetencji w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, nabycie umiejętności rozwiązywania nieinwazyjnego stanów emocjonalnych prowadzących do reakcji penalizowanych (sprawcy przemocy domowej) oraz pakiet kompetencji nie angażowania się w związki przemocowe lub uzależnieniowe po wykonaniu kary (osoby dotknięte przemocą)
  • wsparcie postpenitencjarne psychologiczne i doradczo-zawodowe oraz pakiet szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, np. pomocy przedmedycznej, opiekuna osoby starszej, inne (wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża)
  • umożliwienie podtrzymania kontaktu telefonicznego z rodzinami osadzonym najgorzej sytuowanym materialnie.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są za pośrednictwem formularza https://pomocpostpenitencjarna.pl/wsparcie-rodzinie/wniosek-o-przyjecie-do-programu-wsparcie-rodziny/

Projekt „Bezpieczne Mazowsze” realizowany będzie pilotażowo do końca 2022 roku, z możliwością jego przedłużenia na kolejny rok.

Poprzedni wpis
KONFERENCJA PRASOWA!
Następny wpis
Każdy z nas powinien przeciwstawiać się problemowi przemocy w rodzinie
Menu