Podziękowania dla prof. Jerzego Lachowskiego

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium serdecznie dziękuje Panu Jerzemu Lachowskiemu, profesorowi Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za udział w pracach nad projektem zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym polegających na wprowadzeniu zapisu artykułu 42a.

Pan Profesor zechciał zapoznać się z opracowanym projektem i nanieść swoje poprawki.

Stowarzyszenie wyraża serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i czas, który poświęcił Pan Profesor na wsparcie merytoryczne naszego projektu.

Zarząd Stowarzyszenia


Więcej o projekcie zmian https://pomocpostpenitencjarna.pl/inicjatywa-wprowadzenia-art-42a/


Jerzy Lachowski (ur. 13 lutego 1976 r. w Toruniu) – prof. nadzwyczajny UMK, adwokat. Studia prawnicze ukończył w 2000 r. na podstawie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK na temat “Kompensaty umowne wierzytelności w prawie cywilnym”. Od 2001 r. zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, najpierw na stanowisku asystenta. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. “Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym”, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Marka, ówczesnego kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMK. W związku z uzyskaniem stopnia doktora został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2011 r. habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej “Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności”, która została wyróżniona w 2012r. w prestiżowym konkursie Państwa i Prawa, a także w konkursie na monografię najbardziej przydatną wymiarowi sprawiedliwości, organizowanym przez redakcję Przeglądu Sądowego. Od 2012 r. zatrudniony w Katerze Prawa Karnego i Kryminologii UMK na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Gruntowną wiedzę teoretyczną w zakresie prawa karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego łączy z praktyką, będąc czynnym zawodowo adwokatem w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zasad odpowiedzialności karnej, w szczególności winy i strony podmiotowej czynu zabronionego, a także środków związanych z poddaniem sprawcy próbie i prawa karnego wykonawczego. Autor ponad 60 opracowań naukowych o różnym charakterze (monografie, komentarze, podręczniki, artykuły, glosy) z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego. Na Wydziale Prawa i Administracji UMK prowadzi seminaria magisterskie oraz wykłady z prawa karnego materialnego oraz wykonawczego. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, przewodniczącym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w UMK na kadencję 2016-2020. W latach 2012-2016 był członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Aktualnie członek zarządu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie oraz członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Kaliszu.

 

Fotografia: z postu adwokat dr Weroniki Król-Dybowskiej

Szukamy wzorców

 

Nasze Stowarzyszenie, od kilku miesięcy, prowadzi rozmowy z Ministerstwami Sprawiedliwości innych krajów Unii Europejskiej i tamtejszymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się readaptacją społeczną skazanych.

Są państwa, w których zakłady karne świecą pustkami. Dlaczego? Przecież człowiek jest taki sam, tu w Polsce i tam, np. w Holandii, czy krajach skandynawskich – mówi Izabela Jarczewska, prezes Stowarzyszenia. – W czym tkwi zatem problem? Dlaczego, jak dowiadujemy się z czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości większość recydywistów wraca za kraty, w Polsce również, a w takiej Holandii problem, w zasadzie nie istnieje? W ludziach, czy w systemie penitencjarnym?

Do nawiązywania relacji międzynarodowych organizacja powołała w ramach Biura Stowarzyszenia – Zespół Tłumaczeń z Natalią Cholewą na czele, który odpowiada za kontakty z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

Już po wymianie pierwszych informacji widać olbrzymie różnice między systemami penitencjarnymi w kraju i np. w Szwecji.

W więzieniu obowiązkowe jest dla skazanych uczestnictwo w zajęciach zawodowych przez sześć godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Zajęcia mogą polegać na przykład na montażu zleconych produktów, konserwacji wnętrz lub praniu – tłumaczy Anna Brodén, ze szwedzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości. – Wszystkie więzienia posiadają jeden lub dwa specjalnie zaprojektowane pokoje służące wizytom rodzinnym z odpowiednim wyposażeniem, w tym zabawkami, książkami i grami telewizyjnymi. W 21 więzieniach znajdują się także tzw. apartamenty gościnne składające się z dwóch lub trzech pokoi i małej kuchni. Przeznaczone są one głównie do dłuższych wizyt i większość z nich jest otwarta na całonocne wizyty w towarzystwie zarówno uwięzionego rodzica, jak i drugiego rodzica. Dla dziecka mieszkanie tworzy bardziej domową atmosferę i możliwość zapomnienia o otoczeniu więzienia.

W Czechach np. – jak poinformowała nas dr Pavla Belloňová – Służba Więzienna wręcz  zachęca skazanych do podejmowania współpracy z organizacjami społecznymi, bo to gwarantuje lepsze efekty readaptacyjne i ułatwia, w następstwie, powrót w ramy prawne.

Stowarzyszenie działa na terenie Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych poszukując najlepszych rozwiązań, które zwiększyłyby efektywność systemu resocjalizacji w Polsce.

Razem z Fundacją PZU

Razem z Fundacją PZU

Szkolimy zdalnie studentów z całej Polski

W dobie zagrożenia epidemiologicznego studenci mają coraz większy problem z zaliczeniem obowiązkowych praktyk studenckich. Nie wszystkie firmy, organizacje, czy instytucje są przygotowane do prowadzenia efektywnych szkoleń w formie zdalnej.

            Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, dzięki wsparciu Fundacji PZU, przygotowało projekt “Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”.

         – Bardzo się cieszymy, że Fundacja PZU wsparła nasze działania w przedmiocie organizacji zdalnych praktyk dla studentów polskich uczelni – mówi Monika Magierska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia. – Od ponad 2. lat korzystamy, skutecznie, z wirtualnych narzędzi wspierających proces resocjalizacji: czatu online, infolinii „TeleWsparcie”, poradnictwa telefonicznego, warsztatów prowadzonych online, czasopism, itd.

            “Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja” to nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie od lipca br. Jego celem jest umożliwienie studentom zaliczenia – w wersji zdalnej – wymaganych przez uczelnie praktyk i staży. Wspólna inicjatywa z Fundacją PZU pozwoli ośrodkom akademickim kontynuować proces nauczania bez zbędnej zwłoki w oczekiwaniu na koniec epidemii, a osadzeni i ich rodziny otrzymają większe wsparcie oraz pomoc w formie porad i informacji.

Nasz projekt wynika z oczywistej potrzeby zapewnienia studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w zawodzie. Pamiętajmy również, że obowiązek zaliczenia praktyk jest koniecznością dla studentów 3., 4. i 5. roku studiów, a na większości uczelni jest to wręcz niezbędne – w przypadku studentów ostatniego roku – do uzyskania absolutorium. Znacznie zwiększyło się też zapotrzebowanie na udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego osobom osadzonym, osobom opuszczającym zakłady karne, ale także ich rodzinom. Dzięki narzędziom, z których korzystamy na co dzień, możemy zaproponować ośrodkom akademickim współpracę w zakresie organizacji praktyk dla studentów kierunków odpowiadających podejmowanym przez nas przedsięwzięciom w zakresie szeroko rozumianej penitencjarystyki i postpenitencjarystyki – wyjaśnia Ewa Hys, prawnik i Koordynator Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, w ramach którego realizowany jest właśnie projekt „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”.

Do praktyk zdalnych przygotowują się studenci, m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Z niektórymi ośrodkami akademickimi Stowarzyszenie podpisało już umowę w tym zakresie, z innymi trwają negocjacje. Bywa, że w ramach tej samej uczelni podpisywane są osobne umowy, przez inne wydziały nauczania.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU, wdrażamy w życie pomysły, które są odpowiedzią na realne potrzeby dwóch głównych grup beneficjentów, ale swoim oddziaływaniem zatoczą szerokie kręgi społeczne. Projekt jest także, myślę, urzeczywistnieniem idei społeczeństwa obywatelskiego i przejawem postawy poszukiwania możliwości tam, gdzie inni widzą problemy oraz zagrożenia. Już teraz projekt “Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja” cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno środowisk akademickich, jak i rodzin osadzonych. Mamy więc nadzieję, że nie będzie to jego ostatnia odsłona, tym bardziej, że w zakresie resocjalizacji jest ciągle tyle do zrobienia – podsumowuje Izabela Jarczewska, prezes Zarządu Stowarzyszenia.

         Dzięki realizacji projektu finansowanego w znacznej części przez Fundację PZU, Zarząd Stowarzyszenia, korzystając z przecieranych właśnie ścieżek współpracy z zagranicznymi partnerami (Skandynawia, Holandia, Belgia), chce również umożliwić studentom prawa, psychologii, czy resocjalizacji kontakty z europejskimi ośrodkami akademickimi i organizacjami.

            – Pracujemy nad wieloma projektami, w których uczestniczyć mogą studenci. W ten sposób zdobywać wiedze i doświadczenie, niejako, operując na żywej tkance. W dobie koronawirusa, czy nawet bez zagrożenia epidemiologicznego, jest to niezwykle cenna możliwość – dodaje Monika Magierska. – Wspierają nas pracownicy akademiccy, czołowi komentatorzy prawa. Chcemy naszych studentów także zaangażować w te działania. Wyczulić na społeczny aspekt szeroko rozumianej penitencjarystyki.

 

KOMUNIKAT Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium z siedzibą w Poznaniu, na podstawie par. 21 pkt 3. Regulaminu, zwołuje Walne Zgromadzenia Członków organizacji.

Termin: 27 września 2020 roku.

Stowarzyszenie podejmie uchwałę o przekształceniu się ze stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe. Projekt statutu organizacji do zapoznania się w Biurze Stowarzyszenia.

Polska Akademia Nauk i Pro Civium

Poniżej publikujemy list prof. dr. hab. Wiesława Ambrozika, przewodniczącego Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, autora wielu publikacji dotyczących polskiego systemu penitencjarnego, wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, recenzenta inicjatywy ustawodawczej Stowarzyszenia w zakresie dodania do przepisów kodeksu karnego wykonawczego art. 42a.

“Z olbrzymim zainteresowaniem zapoznałem się z informacją o działalności Stowarzyszenia PRO CIVIUM i jego inicjatywach podejmowanych na rzecz wzbudzenia stosownych oddziaływań postpenitencjarnych skierowanych do osób opuszczających zakłady karne. Jest to obszar naszego systemu resocjalizacyjnego bodaj najbardziej zaniedbany i jak tylko sięgam pamięcią o konieczności zbudowania funkcjonalnych oddziaływań postpenitencjarnych mówi się od dawna, jednak bez większych efektów. Dlatego też z nadzieją odbieram liczne inicjatywy Stowarzyszenia w tym względzie, szczególnie zwracając przy tym uwagę na projekt włączenia w proces opieki postpenitencjarnej rodzin byłych więźniów, również przecież doświadczających skutków napiętnowania i wykluczenia społecznego. Jakoś dziwnym trafem nasz system resocjalizacji nie dostrzega roli i potencjału rodzin, jaką w rzeczywistości odgrywają one w reintegracji społecznej swoich wykolejonych członków. W moim przekonaniu z pozytywnymi efektami systemu resocjalizacji mamy do czynienia właśnie  tam,  gdzie w proces ten  angażowały się wychowawczo rodziny skazanych i resocjalizowanych nieletnich. Z przyjemnością podejmę z Państwem współpracę zarówno jako emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jako przewodniczący Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Niebawem zresztą wspomniana Sekcja pochylać się będzie nad planem swojej działalności w rozpoczynającej się właśnie nowej kadencji Komitetu i z pewnością współpraca ze Stowarzyszeniem PRO CIVIUM zostanie w nim uwzględniona”. 

                                                                                                  Z wyrazami uznania i szacunku

                                                                                                          Wiesław Ambrozik

Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja

Zespół ds. Public Relations Stowarzyszenia informuje, że Fundacja PZU jest głównym Partnerem organizacji w realizacji projektu “Wiedza. Edukacja.Resocjalizacji”. 

Celem wspólnego projektu jest przede wszystkim umożliwienie studentom odbycia praktyk i staży wymaganych przez ich macierzyste uczelnie, a jest to, jak się okazuje, ze względu na ciągłe zagrożenie epidemiologiczne, problem dla coraz większej liczby studiujących – mówi Karolina Lasota, Koordynator Zespołu. – Nasza organizacja dysponuje wieloma zdalnymi narzędziami do realizacji statutowych działań. Jest infolinia, jest czat online, usługa “Znajdź zatrudnienie z Serwisem”, Edumailing, udzielamy porad specjalistów w formule tele-porad, czy konsultacji za pośrednictwem komunikatorów, jak np. Skype. Sądzę, że studenci mogą, z powodzeniem, odbyć w Stowarzyszeniu swoje praktyki i właśnie ten aspekt naszej działalności doceniła Fundacja PZU.

Praktyki i staże studenckie realizują w “Pro Civium” studenci m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Uniwersytetu w Białymstoku, czy Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Beneficjentem głównym wspólnego projektem Fundacji PZU i Stowarzyszenia są rodziny osób pozbawionych wolności i oczywiście skazani. Praktykanci, pod okiem opiekunów merytorycznych, będą służyli dodatkowym wsparciem przy realizacji programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.